Back to top

Activitat econòmica

Resultats econòmics

AMSA gestiona el cicle de l’aigua a la ciutat. La producció, l’acumulació, el tractament i control sanitari, la distribució i el sanejament tant de l’aigua utilitzada com de la de pluja, i finalment, de manera indirecta, participa també en la seva depuració.

El 2018, la gestió econòmica del conjunt de tota aquesta activitat es va tancar amb un resultat abans d’impostos d’1.914.596 que la companyia destinarà principalment a millorar les infraestructures per assegurar en el futur la qualitat del servei. El control pressupostari de les despeses ha facilitat mantenir aquest nivell de resultats.

Situació econòmica

La situació econòmica de la companyia es pot qualificar d’equilibrada i estable pel resultat. La majoria d’indicadors econòmics dels darrers anys així ho indiquen.

Només han variat de manera significativa els ingressos i les despeses per noves escomeses i connexions i per la construcció del nou dipòsit de la ronda Bellavista. Els Ingressos per escomeses i connexions han passat de 542.223 € a 656.683 € i els treballs de millora de les xarxes han passat d’1.362.962 € el 2017 a 3.168.497 € el 2018.

Per tercer any consecutiu la xifra de negoci per la venda d’aigua més la prestació dels altres serveis pràcticament no ha variat, totalitzant 14.654.872 €.

Seguint amb la tònica dels últims anys i des del 2013, el 2018 no es va aplicar cap increment en el preu de les tarifes.

El 2017 i el 2018, tant els m3 d’aigua consumits com la facturació han sigut pràcticament idèntics, un 0,1% menys. Durant el 2018, s’han facturat 6.444.060 m3 d’aigua i s’han ingressat 9.095.000 €.

Tant les despeses per la compra d’aigua a ATLL com les de personal s’han mantingut, amb una disminució del 0,69% en el primer cas i un augment del 3,2% en el segon per aplicació del conveni.

Situació patrimonial i financera

Durant el 2017, tant el total d’actiu com el patrimoni net es varen mantenir estables i l’endeutament total de la companyia va disminuir en un 5,5%. Mentre que el 2018 el comportament d’aquestes masses patrimonials i financeres ha sigut diferent, han augmentat pels impactes que han tingut les obres del nou dipòsit de la ronda Bellavista. En aquest sentit, l’actiu immobilitzat ha augmentat  en 1.829.239 €, un 4%, i l’endeutament en 842.311 €, un 6,6%. Han incrementat també els fons propis, en 1.185.352 €, un 3%, pels resultats de l’exercici  acumulats a reserves i que serveixen per finançar les inversions. Així, la principal font de finançament d’Aigües de Mataró és la tarifa d’aigua, que permet cobrir els costos del servei i actualment una part de les inversions realitzades per a la millora de les xarxes d’aigua i clavegueram.

Del resultat del 2018 obtingut, AMSA aportarà 579.000 € al pressupost de l’Ajuntament en concepte de dividends. Amb la quantitat restant, la companyia finançarà part de les inversions del nou dipòsit.

Ingressos Laboratori Municipal

Els ingressos del Laboratori Municipal han estat de 896.191 €, que suposen un increment d’un 1% respecte al 2017. El 47% corresponent a encàrrecs externs i el 53% restant per serveis interns d’anàlisi i control del propi abastament i sanejament, i també de l’Ajuntament.

Previsió per al 2019

L’evolució econòmica de la companyia el 2019 es preveu similar a la del 2018 i del 2017.

Com a activitat significativa cal destacar, quant a la xarxa d’aigua, la finalització del projecte del nou dipòsit a la ronda Bellavista, les artèries, el dipòsit i les urbanitzacions del parc i de la ronda. També es preveu enllestir el projecte del nou dipòsit d’aigua pròpia que se situarà al costat de l’anterior.

Pel que fa al clavegueram, està previst finalitzar el projecte de renovació del clavegueram del carrer Lepanto i iniciar el de la Via Europa/plaça Granollers.

També durant el 2019 s’elaborarà l’ampliació del Pla Director de Clavegueram que incorpori una estratègia de renovació de la xarxa existent, i que inclogui una priorització de les actuacions de renovació que siguin necessàries. L’actual Pla està orientat a resoldre bàsicament la problemàtica d’inundacions.

Finalment, durant el 2019 la companyia seguirà impulsant els quatre eixos estratègics comentats i procurarà estructurar-ne un cinquè per potenciar que totes les seves activitats es basin en el desenvolupament sostenible.

Cliqueu les taules per ampliar.