Back to top

Activitat econòmica

Resultats econòmics

AMSA gestiona el cicle de l’aigua a la ciutat. La producció, l’acumulació, el tractament i control  sanitari, la distribució i el sanejament tant de l’aigua utilitzada com de la de pluja, i finalment, de manera indirecta, participa també en la seva depuració.
El 2019, la gestió econòmica del conjunt de tota aquesta activitat es va tancar amb un resultat abans d’impostos d’1.684.365,53 €, que la companyia destinarà principalment a millorar les infraestructures per assegurar en el futur la qualitat del servei. El control  pressupostari de les despeses ha facilitat mantenir aquest nivell de resultats.

Execució del pressupost del 2019 
Desviacions significatives

Durant aquest exercici, el fet més rellevant respecte a l’execució del pressupost ha sigut la continuïtat en la construcció del nou dipòsit iniciada durant el 2017 i que es troba dins les actuacions vinculades al pressupost d’inversions, en el marc del Pla Plurianual d’Inversions 20172020 i del PDAM.
La desviació més significativa són les obres del nou dipòsit de la ronda de Bellavista i tot el que l’envolta. Dificultats tècniques i administratives han provocat que la seva execució es tradueixi en un nombre més gran d’unitats d’obres executades, així com que s’allargui en el temps més enllà del previst inicialment, que era a finals de desembre. Aquesta diferència s’ha traduït en un volum d’ingressos per treballs més gran per a l’immobilitzat de 674.082,82 euros que, d’altra banda, es compensa amb un increment de la partida de despeses per treballs a l’apartat d’obres diverses. Aquesta desviació no ha afectat el resultat.
Execució del pressupost del 2019 Desviacions significatives
La resta de l’explotació ha seguit una trajectòria propera a la pressupostada, amb lleugeres variacions que, per diverses circumstàncies, han tingut un cert impacte en les desviacions d’aquest pressupost:

1. Respecte a la xifra de negocis, la desviació respecte al pressupost ha estat de l’1,09 %, ja que hi ha hagut un increment de consum dels 6.450.000 m³ pressupostats als 6.638.370 m³ consumits.

2. Respecte a l’explotació operativa, es manté l’activitat de la construcció en obra nova a la ciutat amb un volum d’ingressos per a noves connexions importants (365 nous abonats i 96.967,51 € d’ingressos), malgrat que ha estat una mica menys de la meitat del que s’havia pressupostat (53,82 % inferior), perquè alguns dels projectes esperats encara estan en una fase molt preliminar. Enguany no s’ha materialitzat cap treball de canalització per a tercers, perquè els projectes potencials que podrien generar aquests encàrrecs encara estan en fase de decisió.
3. La proporció de consum ATL/ aigua pròpia és de 79/21 i el rendiment és del 90,9 %, molt similar al que s’havia pressupostat, que era de 91,5 %. Respecte als aprovisionaments, es va preveure en el pressupost un increment d’ATL del 3,5 % anunciat per l’Administració al final de l’exercici anterior, però que finalment no es va arribar a aplicar amb el canvi d’entitat pública. Aquesta previsió va dur a pressupostar un excés de despesa de 73.876,18 euros. D’altra banda, hi ha hagut una reducció en el subministrament d’electricitat provocat principalment pel canvi d’operadora de Naturgy a Endesa, SA, que s’ha fet a partir de l’adhesió a la compra agregada licitada per l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC).

4. Pel que fa als serveis exteriors, cal esmentar que, a partir del juliol del 2019, s’ha iniciat un nou model de gestió del manteniment de la seu social i s’ha pogut executar per un import un 49,49 % inferior a la previsió del pressupost. Per altra banda, s’ha internalitzat el manteniment de les fonts ornamentals. En el mateix apartat, hi ha hagut una contenció en la despesa de conservació i reparació tant de la xarxa d’aigua com del clavegueram amb una reducció del 12,90 % respecte del pressupost.
En conjunt, la contenció de despesa en la partida de serveis ha representat un estalvi de 66.092,27 €.

5. L’apartat de tecnologies de la informació s’ha incrementat un 85,86 %, per l’aposta en la modernització del programari.

6. En el capítol del compromís de la companyia envers el medi ambient i la qualitat, s’ha de destacar el suport a la creació d’una nova Càtedra de Medi Ambient i Sostenibilitat al TecnoCampus, amb una dotació de 45.000 €; l’increment de la partida pressupostària és motiu de l’esforç en la contractació d’assessories tècniques i medi ambient respecte al pressupost.

7. Finalment, hi ha hagut un increment d’ingressos per dividends d’AIE-AMSA-RUBATEC d’un 66,72 % per sobre del pressupost.

Amb aquestes premisses, el resultat final del compte de resultats del 2019 és sensiblement similar al pressupost amb un valor final d’1.684.365,53 € (abans d’impostos).
Aigües de Mataró va rebre el Premi a les Bones Pràctiques en Informació Financera empresarial que atorga anualment l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció). 
L’acte d’entrega es va realitzar el 7 de juny, en el marc del VIII Congrés ACCID a l’IQS School of Management.
L’ACCID fundada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, atorga anualment el Premi a les Bones Pràctiques en Informació Financera que es lliura a aquelles entitats públiques o privades que en mereixin el reconeixement per la qualitat de la informació i transparència del seu informe anual.


Previsió per al 2020

Com a activitat significativa de la companyia i en l’àmbit de les infraestructures, durant el 2020, es preveu que es completin les obres i la posada en funcionament del nou dipòsit a la ronda de Bellavista, així com la seva connexió amb la resta de la xarxa una vegada finalitzin les obres aquest estiu. Durant el primer semestre, finalitzaran les obres de la darrera artèria del dipòsit, la de l’avinguda de Josep Tarradellas. També serà rellevant l’obertura a la població del parc corresponent a la urbanització de l’entorn del dipòsit.
Seguint el que estipula el PDCLAM, durant el 2020 es continuarà amb la tasca de renovació de les canonades antigues de la xarxa d’aigua potable, el pla de manteniment i millora d’instal·lacions i infraestructures, així com la implantació definitiva del manteniment reglamentari de la xarxa d’hidrants de la ciutat. Amb tot, s’espera mantenir el rendiment de la xarxa en els nivells d’excel·lència habituals.
Pel que fa a les millores en el clavegueram, se seguirà treballant en el projecte del carrer de Lepanto per programar-ne l’execució per més endavant. En aquest context de planificació, s’està elaborant l’ampliació del PDCLAM. S’espera tenir-lo enllestit durant el primer se
Previsió per al 2020
mestre. Aquest document analitza l’estat actual de la xarxa i prioritzarà els col·lectors amb més necessitat de renovació. 
Durant el 2019, s’ha notat l’impuls en matèria de preservació del medi ambient, derivat del pla de sostenibilitat elaborat per la càtedra UNESCO de la UPC. En tant que document inicial, creiem que haurà de ser objecte de revisions periòdiques, en les quals també podrem comptar amb les sinergies derivades de l’esmentada càtedra del TecnoCampus. Aquesta, durant el 2020, rebrà un nou impuls que l’ajudarà a consolidar-se, amb l’entrada d’altres institucions promotores com el CTRESUM, a part d’AMSA. 
En un altre ordre de coses i també durant el 2020, es preveu poder intensificar l’ús de les noves tecnologies tant en l’activitat ordinària que porten a terme els professionals de la companyia com en les gestions dels clients. En un àmbit més intern, es posaran més recursos al projecte de la gestió documental, de l’administració electrònica i la digitalització de tasques. Tot plegat, amb el propòsit que, a finals d’aquest any, la major part dels documents que es generin en l’àmbit intern i bona part dels externs es gestionin i arxivin digitalment, de 
manera que l’ús del format en paper sigui cada vegada més reduït. Pel que fa als clients, seguirem diversificant i impulsant els tràmits que els abonats poden fer a l’oficina virtual. En aquest sentit, es mantindran els esforços perquè segueixi augmentant, com en el 2019, el nombre de clients que canvien a la factura sense paper. 
Per la informació que es disposa en el moment de redactar aquesta memòria, l’evolució econòmica i financera de la companyia el 2020 vindrà marcada per tres impactes significatius respecte al 2019. El primer serà l’augment de les despeses per l’aplicació de la taxa de clavegueram, el segon la reducció d’ingressos per l’efecte de la crisi de la COVID-19 i el tercer serà el que pugui tenir l’operació de la recuperació del 51,9 % de les accions de MESSA, que es van vendre el 2015 a GNS/Naturgy. Aquest darrer impacte serà definit per l’acord negociat del desistiment de la compra d’aquestes accions per part de GNS-Naturgy. Aleshores, caldrà analitzar la situació i decidir quin és el camí a seguir amb MESSA i el servei del Tub Verd, xarxa de fred i calor que aquesta gestiona.  Pel que fa a l’evolució financera, malgrat tot, es preveu mantenir el nivell d’endeutament habitual al voltant dels 10.000.000 €.

La companyia, des del 2012, va posar en marxa mecanismes de suport a les famílies amb dificultats econòmiques per facilitar que poguessin afrontar el pagament dels rebuts. Fons Social per pagar rebuts, Tarifa Social per abaixar el preu del rebut, pagaments a terminis per facilitar la liquidació del deute, preus especials per a famílies nombroses i altres actuacions, de forma coordinada amb els serveis de Benestar Social de l’Ajuntament. Aquests mecanismes es mantindran també el 2020. 
En aquest marc d’estabilitat cal assenyalar també que actualment s’està treballant en el pla estratègic de la companyia que ha d’orientar els objectius durant els anys vinents. 
Així, per al 2020 cal destacar els 4 objectius operatius amb actuacions amb una certa incidència pressupostària: la responsabilitat social, la millora organitzativa, les inversions en infraestructura i tecnologia, i la gestió de la qualitat i el medi ambient.

1r - Mantenir la política i els mecanismes de suport a les famílies amb dificultats econòmiques.

2n -En l’àmbit organitzatiu, el pla estratègic de la companyia, que tindrem enllestit durant el segon semestre, ens ajudarà a definir quines accions per a cada objectiu caldrà tenir més presents i incorporar-les, per assegurar el bon funcionament de la companyia a 10 anys vista. 
També en aquest àmbit, caldrà consolidar i adequar el pla de formació dels treballadors, perquè esdevingui encara més un instrument de suport i millora de les capacitats i habilitats de tots els treballadors. 
Cal una formació per ser més eficients i eficaços a les feines habituals, però sobretot també per afrontar millor les tasques i els objectius que requereixen un treball més transversal i cooperatiu entre els diferents departaments, i així poder avançar més de pressa vers una cultura d’empresa compartida.

3r -Se seguiran destinant recursos, diners i temps a millorar les infraestructures de les xarxes i les eines digitals. Aquest any, el gruix de la despesa econòmica es destinarà, com ja va passar el 2019, a la xarxa d’aigua per finalitzar el nou dipòsit i el parc de la ronda de Bellavista.

4t -En l’actualitat, es pot dir que el sistema de gestió de la qualitat i el 
medi ambient, conforme a les normes ISO 9001 i 14001, ja està consolidat i, en certa manera, ens hem recuperat d’un endarreriment històric en aquest aspecte. Com passa en tots aquests sistemes de gestió, un cop comencen a impactar en la cultura corporativa, es comencen a notar els avantatges de treballar amb objectius orientats als riscos i les oportunitats, l’alineament d’aquests amb els objectius estratègics marcats per l’alta direcció i, en general, l’orientació dels processos a la millora contínua. 
Des del punt de vista més pràctic, aquesta sistematització ha portat, per exemple, a tenir un ple control de la gestió dels residus, un bon seguiment de la supervisió de l’acompliment de requisits reglamentaris i, en general, a ser molt més proactius que reactius.
Aquesta proactivitat ens ha portat a assumir dos aspectes que creiem que són molt importants: el compliance penal i la sostenibilitat. Són compromisos voluntaris, que també estan impactant en la cultura de la nostra organització, però que també condicionaran la relació amb  els nostres proveïdors i la valoració dels ciutadans. En relació amb el compliance penal  (UNE 19601), durant el 2020 esperem que pugui ser 
certificat externament, però com a exemple del compromís de la companyia, des del segon semestre del 2019, ja disposem d’un canal de denúncies anònim i extern. 
En matèria de sostenibilitat, hem d’iniciar una reflexió interna per si afegim aquest valor als 5 que ja té actualment la companyia: excellència, compromís, responsabilitat, innovació i comportament ètic. De fet, en l’actualitat, en certa manera ja es té molt present, i el pla de sostenibilitat ja ha afectat la nostra flota de vehicles, la compra d’energia elèctrica i, durant el 2020, la contractació, mitjançant la inclusió de clàusules mediambientals en els plecs de determinats concursos. 
Aquest compromís de la companyia amb la sostenibilitat i el medi ambient s’intensificarà per l’assumpció de la gestió del TubVerd, que aprofita per al seu funcionament el vapor sobrant de la incineradora comarcal. També durant el 2020, intentarem elaborar la nostra primera memòria de sostenibilitat.
 

Cliqueu les taules per ampliar.