Back to top

Activitat econòmica

 

Resultats econòmics

L’exercici 2017 es va tancar amb un resultat net d’1.875.582 € (el 2016 va ser d’1.484.994 €), que la companyia destina principalment a perfeccionar el servei. La millora dels resultats es deu al bon comportament del consum, amb l’augment dels ingressos de la venda d’aigua, de clavegueram i d’altres serveis per l’increment de l’activitat industrial i el consum domèstic, i també gràcies al control i l’ajustament de les despeses. En aquest sentit, s’ha observat un augment d’un 1,2% respecte al 2016 de l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis), que suma un total de 14.650.803 €. Així, l’increment del consum d’aigua a la ciutat ha provocat un 1% més de facturació per venda d’aigua i clavegueram.

Pel que fa a la situació patrimonial i financera, es constata que tant el total d’actiu com el patrimoni net es mantenen estables, mentre que l’endeutament total de la companyia ha disminuït en un 5,5%. Aquesta disminució facilitarà la contractació del nou préstec necessari per finançar les obres del nou dipòsit a la ronda Bellavista, en construcció durant el 2018. Tot i això, la principal font de finançament d’Aigües de Mataró és la tarifa d’aigua, que permet cobrir els costos del servei i les inversions realitzades per a la millora de les xarxes d’aigua i clavegueram. Seguint amb la tònica dels últims anys i des de 2013, el 2017 no es va aplicar cap increment de tarifes. Del resultat obtingut, AMSA aportarà 694.000 € al pressupost de l’Ajuntament en concepte de dividends. Amb la quantitat restant, la companyia finança, en part, les inversions necessàries per millorar el servei durant el 2018.

 

Inversions i projectes

La companyia va continuar invertint tant en la xarxa d’aigua potable com en la xarxa de clavegueram de la ciutat seguint les directrius del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) i del Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018). Durant el 2017, s’han anat executant projectes tecnològics definits en el marc dels Plans Directors de Sistemes i de Comptadors. D’acord amb aquests plans, s’han renovat comptadors per un valor de 317.695 €. El 2017 es van invertir, en actuacions de clavegueram, aigua potable i renovació de comptadors, gairebé 1,7 milions d’euros, que, sumats als invertits per les millores tecnològiques totalitzen 2,3 milions d’euros d’inversions.

 

Previsió per al 2018

L’evolució econòmica de la companyia el 2018 es preveu similar a la del 2017. Com a activitat significativa cal destacar la construcció del nou dipòsit a la ronda Bellavista de 7.000 m3 de capacitat i les canonades que el connectaran amb la xarxa per augmentar la reserva, millorar el servei i la gestió de l’aigua a la ciutat. Finalment, la companyia seguirà mantenint, durant el 2018, les polítiques de suport a les famílies amb dificultats econòmiques i de millora de la sostenibilitat mediambiental.

 

Cliqueu les taules per ampliar.