Back to top

Activitat econòmica

Resultats econòmics

AMSA gestiona el cicle de l’aigua a la ciutat, la producció, l’acumulació, el tractament i el control sanitari, la distribució i el sanejament, tant de l’aigua utilitzada com de la de pluja, i finalment, de manera indirecta, també participa en la depuració. Des del 2020 també gestiona el servei del TubVerd. 

El 2021, la gestió econòmica del conjunt de tota aquesta activitat es va tancar amb un resultat abans d’impostos d’1.049.542,22 € que la companyia destinarà principalment a millorar les infraestructures per assegurar la qualitat del servei en el futur. El control pressupostari de les despeses ha facilitat mantenir aquest nivell de resultats. 

Execució del pressupost del 2021 
Desviacions significatives

Durant aquest exercici 2021 hi ha hagut tres impactes rellevants que cal destacar pel que fa a l’execució del pressupost. El primer ha estat la integració del TubVerd a AMSA; el segon, la menor execució d’obres, i el tercer, la pujada de preus de les
matèries primeres.

El primer impacte: la integració del tub verd a AMSA. Els ingressos per la venda d’energia estan segons pressupost (desviació del 2,22 %), en canvi la pujada dels preus dels subministraments per la pujada sobtada del mercat elèctric (la principal font de calor del TubVerd,
el vapor de la incineradora, es paga a preu de l’electricitat no facturada i, per tant, ha patit directament la multiplicació de fins a sis cops aquest preu).

El segon impacte: la menor execució d’obres. El retard en la finalització de les obres i la impossibilitat d’executar-les per motius administratius comporta un doble impacte pel fet que els treballs pendents són un actiu que no es transfereix encara.

El tercer impacte: la pujada de preus de les matèries primeres. Notablement l’energia, que ha comportat desviacions a l’alça de les despeses.

Previsió per al 2022

Com a activitat significativa de la companyia i en l’àmbit de les infraestructures, durant el 2022, es posarà en funcionament el dipòsit de Bellavista i s’obrirà el parc que l’envolta a la ciutadania de Mataró, les obres del qual s’han finalitzat pràcticament l’any 2021. Els accessos i la urbanització de la ronda Bellavista també està previst que estiguin en ple funcionament abans de finalitzar el primer trimestre de l’any.
 
Seguint l’estratègia que estipula el PDAM, durant el 2022, es continuarà amb la tasca de renovació de les canonades antigues de la xarxa d’aigua potable, el Pla de manteniment i la millora d’instal·lacions i infraestructures, i la retirada de les canonades de fibrociment que es vegin afectades per aquest Pla de renovació. L’objectiu és mantenir el rendiment de la xarxa en els nivells d’excel·lència habituals.

Pel que fa al clavegueram i també seguint el PDCLAM, es continuarà amb la tasca de renovació de les canonades més antigues, així com d’aquelles afectades pels plans d’urbanització municipals que tinguin sinergies amb les planificacions d’AMSA.
 
El TubVerd continua en la seva etapa de creixement i també, d’acord amb el PDTV, està previst donar un fort impuls a les inversions i així recuperar el nivell que va quedar aturat els darrers anys. Durant el 2022, està previst finalitzar i posar en producció la connexió de l’escorxador Viñals Soler, s’iniciaran i s’acabaran les connexions dels equipaments de l’eix Lluís Companys i es finalitzarà la nova connexió de vapor que es va iniciar durant l’any 2021. D’altra banda, s’executaran els projectes de redacció i execució de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques dels equipaments municipals definits en el contracte programa amb l’Ajuntament com a nova activitat a portar a terme dins de l’Àrea d’Energia. També dins d’aquesta àrea, està previst executar el projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici TubVerd per a l’autoconsum.
 
Com a projectes pendents també hi ha, durant aquest any 2022, la redacció i licitació del projecte d’emmagatzematge d’aigua freda per donar resposta a les necessitats d’aire fred que els nous equipaments puguin necessitar els propers anys. 

Durant el 2022, continuarà la col·laboració amb la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus. Durant el 2021, s’ha incorporat com a nou promotor el Consell Comarcal del Maresme.

Durant el 2021, s’ha estat treballant conjuntament amb l’Ajuntament en l’anàlisi de subvencions i convocatòries dels Fons Next Generation i altres convocatòries relacionades amb la sostenibilitat, la recuperació d’aqüífers, la utilització d’aigua regenerada i la biodiversitat. Continuarem treballant en aquesta línia per si surt alguna convocatòria d’algun projecte que tingui com a vector l’aigua o l’energia i ens pugui interessar com a municipi o bé com a companyia.
 
En un altre ordre de coses i també durant el 2022, es preveu incrementar la digitalització de les operacions tècniques i comercials, per tal de millorar l’eficiència dels processos així com per poder extreure anàlisis, conclusions i accions de millora de les dades emmagatzemades en els nostres sistemes. Es mantindran els esforços perquè continuïn augmentant el nombre de clients que canvien a la factura sense paper i els que interaccionen amb nosaltres a través dels canals no presencials.

També a l’Àrea de Clients, està previst el canvi de la centraleta analògica per una de digital, la posada en marxa d’un servei d’alarmes digitals als clients (per notificar incidències del servei, possibles excessos de consum o temes relatius al pagament de les factures), la continuació del Pla de canvi de comptadors als electrònics i la implantació de la telelectura al municipi. 

Tots els mecanismes de suport a les famílies amb dificultats econòmiques, que la companyia va posar en funcionament i potenciar a partir del 2012 (Fons Social, Tarifa Social, pagaments a terminis, altes provisionals, etc.) es mantindran també el 2022.

Pel que fa al Laboratori, durant el 2022 es finalitzarà el Pla comercial que pretén fer un acurat anàlisi de costos de les mostres i dels paràmetres analitzats actualment i de les possibilitats reals de creixement i increment del negoci a curt i mitjà termini. Un altre punt important d’actuació, pel que fa al Laboratori, serà l’adaptació al nou Reial decret, que ha de substituir el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

En l’àmbit més intern, durant el 2022 es farà efectiva la integració dels sistemes de gestió i l’ampliació de l’abast a les activitats de producció i distribució d’energia del TubVerd. S’haurà de consolidar el Sistema de Compliment, i analitzar la conveniència de la certificació de les normes 22000 i 18000.
 
El sistema de gestió actual ha anat modelant el comportament de l’organització enfront del canvi i pel que fa a l’anàlisi del context, les seves expectatives, els compromisos, les obligacions legals així com l’avaluació de riscos, es pot dir que se’n fa una adequada planificació.

Tot i això, falta que es treballi en el marc d’un model propi d’innovació que permeti adaptar-se d’una manera més àgil als nous reptes de futur, tan tecnològics com els sobrevinguts a conseqüència del canvi climàtic i de l’entorn en què ens movem. 

L’evolució econòmica de la companyia el 2022 es preveu similar a la del 2021, amb un comportament del consum molt semblant al d’abans de la pandèmia i, per tant, dels ingressos. L’augment dels preus dels materials i de l’energia en els darreres mesos del 2021 possiblement repercutirà en les ofertes que es puguin fer a les obres i als serveis licitats, tot i que, de moment, s’ha previst mantenir l’endeutament al nivell habitual. L’increment de la inflació al tancament de l’any (no previst en el moment de l'elaboració dels pressupostos) pot comportar alguna desviació en les despeses que s’haurà d’anar seguint de prop en el seguiment econòmic periòdic.

Així, per al 2022, es farà èmfasi en el seguiment dels indicadors alineats amb les línies definides en el Pla estratègic 2020-2025, que són: ciutat, persones, innovació i sostenibilitat. En el marc d’aquestes línies i seguint els ODS, s’han definit una sèrie d’indicadors amb objectius qualitatius i quantitatius, i accions per assolir-los per a cadascuna de les àrees. 

Cliqueu les taules per ampliar.