Back to top

Activitat econòmica

Resultats econòmics

AMSA gestiona el cicle de l’aigua a la ciutat, la producció, l’acumulació, el tractament i el control sanitari, la distribució i el sanejament, tant de l’aigua utilitzada com de la de pluja, i finalment, de manera indirecta, també participa en la depuració. Des del 2020 també gestiona el servei del TubVerd. 
El 2020, la gestió econòmica del conjunt de tota aquesta activitat es va tancar amb un resultat abans d’impostos d’1.160.264,83 €, que la companyia destinarà principalment a millorar les infraestructures per assegurar la qualitat del servei en el futur. El control pressupostari de les despeses ha facilitat mantenir aquest nivell de resultats.

Execució del pressupost del 2020 
Desviacions significatives

Durant aquest exercici 2020 hi ha hagut cinc impactes rellevants que cal destacar pel que fa a l’execució del pressupost. El primer ha estat la crisi a causa de la COVID-19. El segon ha estat l’impacte de l’operació de compra de les accions de MESSA a Naturgy, amb l’acord de desistiment corresponent. El tercer, derivat d’aquest últim, la integració del servei del TubVerd com una activitat més d’AMSA. El quart ha estat la continuació de l’obra del dipòsit de la ronda de Bellavista. I, per acabar, el cinquè ha estat la substitució del cànon de clavegueram de l’Ajuntament per dividends amb càrrec a reserves. 
 
El primer impacte, la crisi a causa de la COVID-19, ha comportat una disminució del volum de venda d’aigua, però, en canvi, ha significat un augment dels ingressos, respecte al pressupost. Han augmentat més perquè s’ha incrementat la venda d’aigua a preu domèstic, compensant la disminució de consum de l’aigua no domèstica i pública.
Aquest impacte positiu ha compensat la davallada d’altres ingressos com els del servei del Laboratori i del TubVerd per la disminució de l’activitat durant el període de confinament. També per aquesta circumstància algunes despeses han estat menors a les que s’havien previst.
 
El segon ha estat el de l’operació de desistiment, que explica àmpliament la davallada del resultat respecte al que s’havia previst inicialment en el pressupost. 
 
El tercer impacte important en el pressupost del 2020 ha estat la integració dels ingressos i les despeses del TubVerd.  
 
El quart impacte que cal tenir present en l’anàlisi de les desviacions del pressupost és a causa del fet que les obres del parc no s’han pogut executar segons el que s’havia previst en el pressupost, entre altres motius, per l’alentiment d’aportació de terres i per l’aturada general de la construcció per l’efecte de la COVID-19.  
 
El cinquè ha estat la substitució, per motius tècnics, del cànon de clavegueram de l’Ajuntament, despesa pressupostada de 500 milers d’euros, per una aportació de dividends amb càrrec a reserves voluntàries.  
Aquests cinc impactes justifiquen o expliquen en el seu conjunt perquè el resultat final del 2020 ha millorat en 151 milers d’euros (14,95 %) el que s’havia previst en el pressupost. 

Previsió per al 2021

Com a activitat significativa de la companyia, en l’àmbit de les infraestructures, durant el 2021 es posarà en funcionament el dipòsit, es completaran les obres del parc i, seguidament, es farà la urbanització de la ronda de Bellavista. La posada en funcionament es preveu durant el segon semestre, un cop s’acabin les obres de connexió que efectua ATL. La data de finalització del parc s’estima entre el segon i el tercer trimestre de l’any.  
 
Seguint l’estratègia que estipula el Pla director de l’aigua de Mataró, durant el 2021 es continuarà amb la tasca de renovació de les canonades antigues de la xarxa d’aigua potable. 
 
D’acord amb el Pla director del TubVerd, està previst donar un fort impuls a les inversions i, d’aquesta manera, recuperar el nivell que va quedar aturat els darrers anys. La connexió d’una indústria al polígon industrial del Cros i també l’ampliació de la xarxa a l’eix Lluís Companys, entre altres inversions, són una mostra d’aquesta estratègia.  
 
Durant el 2021 està previst presentar candidatura als fons europeus de reconstrucció de la ciutat i presentar un conjunt de quatre projectes que es van definir el 2020, entre els quals destaca l’URBAN RESILIENCE LOOP, una proposta de desenvolupament sostenible del sector del Sorrall on es conjugaran amb visió de futur els vectors de l’aigua i l’energia.   
 
D’altra banda, també durant el 2021, es preveu continuar intensificant un any més l’ús de les noves tecnologies pel que fa a l’operativa interna, com també en les gestions dels clients. L’any 2021 està previst que des de l’oficina virtual es puguin tramitar pràcticament totes les gestions, i es faran campanyes per promocionar-ne l’ús i per augmentar els clients que vulguin la factura sense paper.  
 
En l’àmbit més intern, per tercer any consecutiu es continuarà implantant la gestió documental, l’administració electrònica i la digitalització de tasques. Es preveu que durant el 2021 la major part dels documents que es generin es gestionin i s’arxivin de manera digital, de manera que l’ús del format paper anirà disminuint progressivament.  
 
Així, per al 2021, es preveu que l’evolució econòmica de la companyia sigui com la del 2020, amb un comportament similar del consum i, per tant, dels ingressos, amb poca inflació i amb contenció general de 
la despesa. Pel que fa a l’evolució financera, es mantindrà el nivell d’endeutament en el nivell habitual, al voltant dels onze milions d’euros.  
 
Organitzativament, es treballaran quatre objectius operatius transversals, alineats amb el Pla estratègic: la responsabilitat social, la millora organitzativa, les inversions en infraestructura i tecnologia i la gestió de qualitat i el medi ambient. 
 
1r- Mantenir la política i tots els mecanismes de suport a les famílies amb dificultats econòmiques, que la companyia va posar en funcionament i va potenciar a partir del 2012 (Fons Social, tarifa social, pagaments a terminis, altes provisionals, etc.).
 
2n- Organitzativament, implementar el Pla estratègic de la companyia 2020-2025, que van aprovar el Consell i la Junta. Aquest pla defineix quatre línies estratègiques per als anys vinents: la sostenibilitat, la ciutat, la innovació i la digitalització i les persones. També estableix i vincula els plans directors de les diferents àrees, com els instruments per concretar els objectius, el calendari i els recursos per a cadascuna d’aquestes línies. 
Està previst que durant el primer semestre del 2021 s’acabin els tres plans directors pendents: el de comunicació, el d’innovació i el de persones, que s’afegiran als set que ja s’apliquen, que són els d’aigua, clavegueram, TubVerd, sistemes, comptadors, laboratori i sostenibilitat. 
 
3r- Destinar, com fins ara, recursos, diners i temps a millorar les infraestructures de les tres xarxes, aigua, clavegueram i TubVerd, i a les eines digitals. 
 
4t- Integrar en el sistema de gestió el TubVerd, que en aquest moment no està emparat per l'abast de certificació de les normes ISO 9001 i 14001 (Qualitat / Medi Ambient) i de l'UNE 19601 (Compliance Penal).
 

Cliqueu les taules per ampliar.