Back to top

Activitat econòmica

Equilibri i estabilitat: Aigües de Mataró va tancar l’exercici 2016 amb un benefici d’1.484.994 € i va executar inversions en les xarxes i en equipaments de l’ordre d'1.610.629 €. L’anàlisi d’aquest resultat ofereix una situació d’equilibri i estabilitat de la companyia.

Concretament, l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis) ha sumat 14.473.948 €, suposant un augment de l’1% respecte al 2015. La facturació per venda d’aigua i clavegueram ha augmentat un 1% respecte a 2015 per l’augment de consum. Pel que fa al servei de Laboratori, els ingressos han estat de 842.428 €, xifra similar a l’exercici anterior. A finals del 2016, el total d’abonats al servei eren 58.458, un 0,86% més que el 2015.

Cal destacar alguna de les xifres del 2016, que tenen a veure amb el Pla Director d’Aigua de Mataró, com ara la renovació de 3.272 metres lineals de xarxa, l’equivalent a un 1% de la xarxa total. Actuacions, com aquesta, que han suposat una inversió a la xarxa d’aigua de 656.833 € durant el 2016.


Així mateix, també durant el 2016 s’han invertit 633.972 € en la instal·lació de 448 metres lineals de xarxa de clavegueram d’acord amb el Pla Director del Clavegueram de Mataró.

Finalment, durant el 2016 s’han anat executant projectes tecnològics definits en el Pla Director de Sistemes d’Informació 2015-2018, entre els quals hi ha les millores del programa de gestió d’abonats, per facilitar l’increment de gestions a distància tant des de l’oficina virtual com telefònicament i la implementació de la factura electrònica. S’ha seguit renovant el parc de comptadors el 2016 suposant una inversió de 319.824 €, tot seguint les indicacions del Pla Director de Comptadors 2017-2020. Actualment, gràcies a aquesta actuació, els comptadors instal·lats amb possibilitat de lectura a distància, representen el 66% del total parc de comptadors de la ciutat. Aquesta nova tecnologia permet tenir la informació dels consums de manera més fluida, permetent un control de les fuites més acurat.

Balanç de situació a 31-12-2016 (euros)

ACTIU 2016
A) ACTIU NO CORRENT 45.055.752,96

Immobilitzat Intangible

10.942.381,08

Immobilitzat Material

29.690.517,95

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini

814.076,74

Inversions financeres a llarg termini

3.597.263,47

Actius per impostos diferits

11.513,72
B) ACTIU CORRENT 3.745.019,99

Existències

278.301,62

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

3.105.582,49

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini

70.019,00

Periodificacions a curt termini

83.940,89

Efectiu i altres actius líquids equivalents

207.175,99
TOTAL ACTIU 48.800.772,95

* Els comptes anuals d'Aigües de Mataró de l'exercici 2016 han estat sotmesos a auditoria i estan aprovats per la Junta General.

PATRIMONI NET i PASSIU 2016
A) PATRIMONI NET 35.342.570,19

Fons propis

22.711.797,78

Capital

10.500.000,00

Reserves

10.741.770,08

Resultat de l'exercici

 

Dividends a compte

1.567.027,70

 

-97.000,00

Subvencions, donacions i llegats rebuts

12.630.772,41
B) PASSIU NO CORRENT 7.545.556,50

Deutes a llarg termini

7.113.439,82

Pasius per impostos diferits

32.116,68
C) PASSIU CORRENT 5.912.646,26

Provisions a curt termini

 

Deutes a curt termini

0,00

 

3.060.600,85

Creditors comercials i altres comptes a pagar

2.852.045,41
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 48.800.772,95


Compte de pèrdues i guanys (euros)

  2016

Import net de la xifra de negocis

14.473.947,98

Variació existències

51.471,89

Treb. realitzats per l'empresa per al seu actiu

1.290.805,14

Aprovisionaments

-5.080.406,81

Altres ingressos d'explotació

258.138,22

Despeses de Personal

-4.275.908,60

Altres despeses d'explotació

-2.780.042,16

Amortització de l'immobilitzat

-2.835.884,22

Imputació subvencions immob. no financer

705.374,53

Deteriorament resultat alienació immobil.

750,00

Altres resultats

9.371,23
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.817.617,20

Ingressos financers

115.720,04

Despeses financeres

-256.726,83

Deteriorament instruments financers

-125.805,69
RESULTAT FINANCER -266.812,48
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.550.804,72

Impostos sobre beneficis

-65.811,20
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.484.993,52
RESULTAT DE L'EXERCICI 1.484.993,52


Evolució econòmica (milers euros)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actiu

47.174 48.344 45.644 45.720 45.074

50.589

48.800

Fons propis

19.395 20.733 19.870 20.172 20.138 22.772 22.629

Actius / fons propis

2,43 2,33 2.30 2.27 2.24 2.22 2.16

Resultat exercici

1.636 1.338 2.036 2.304 964 2.634 1.485

Flux de caixa

2.988 2.951 3.870 4.080 3.769 1.363 2.450

Inversions

1.372 1.327 1.699 1.650 1.987 1.516 1.425

Endeutament

7.997 8.066 7.545 7.392 7.829 10.584 9.706