Back to top

Activitat econòmica

La principal font d’ingressos d’AMSA és la que procedeix de la tarifa, de manera que la companyia no ha rebut ajuts ni subvencions de cap Administració pública. Només quan el volum de les inversions necessàries supera els recursos generats per l’activitat, la companyia ha de recórrer a l’endeutament bancari que amortitza a llarg termini.

Un principi bàsic: la tarifa de l’aigua ha de ser autosuficient -ha de permetre disposar dels recursos econòmics suficients per a la prestació i millora del servei-, eficient -ha d’incentivar la millora del rendiment del sistema-, socialment justa -ha de garantir el subministrament bàsic a un cost molt reduït i que gravi els consums més elevats- i sostenible -ha d’estimular i incentivar l’estalvi i el consum responsable de l’aigua-.

L’exercici 2015 es va tancar amb un benefici net de 2,6 milions d’euros. Aquests resultats positius capitalitzen l’empresa i permetran afrontar les inversions de millora de les xarxes d’aigua i de clavegueram sense augmentar la tarifa ni incrementar el nivell d’endeutament de la companyia.

Aquest exercici 2015 ha vingut marcat per tres circumstàncies rellevants que han condicionat l’execució del pressupost i el seu resultat: la implantació del nou programa d’abonats; els canvis a l’organigrama de comandament de la companyia, i la venda amb cobrament a terminis del 51,1 % de les accions de MESSA a Gas Natural.

Aquesta última circumstància ha provocat una desviació positiva en el pressupost. Concretament, a la partida d’ingressos extraordinaris i conseqüentment en el resultat de l’exercici. La resta de partides pràcticament s’han ajustat a les estimacions del pressupost del 2016.

En comparació amb l’exercici 2014, l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis) ha sumat 14,34 milions d’euros, import que suposa un augment del 2,1 % respecte al del 2014.

El Pla Director de l’Aigua (PDAM) i el Pla Director del Clavegueram (PDCLAM) de Mataró marquen les directrius que segueixen les actuacions i obres que executa per la companyia. Aquestes obres es realitzen d’acord amb el Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró, responsable d’executar les actuacions de manteniment i millora de la via pública dels carrers afectats.

El PDAM ha representat una inversió de 705 milers d’euros durant el 2015; pel que fa al PDCLAM, la inversió ha estat de 771 milers d’euros segons les seves directrius.

El servei de manteniment de les fonts ornamentals, que AMSA té transferit per l’Ajuntament des del 2003, ha representat un còmput total de 197 milers d’euros.

El resultat econòmic de l’activitat del servei de laboratori ha estat de 26 milers d’euros. Aquest resultat és semblant al del 2014, ja que la davallada de comandes de clients del sector públic ha estat compensada per la incorporació de la cartera de clients de Laboratorios Guitart.

AMSA considera que la situació econòmica del 2016 vindrà marcada per l’estabilitat: en els preus de la tarifa, en el consum dels abonats, en el preu de compra de l’aigua a ATLL, en el volum de les inversions a les xarxes i en la resta de despeses de la companyia. En tots aquests àmbits es preveu una línia similar a la de l’any 2015.

Balanç de situació a 31-12-2016 (euros)

ACTIU 2016
A) ACTIU NO CORRENT 45.055.752,96

Immobilitzat Intangible

10.942.381,08

Immobilitzat Material

29.690.517,95

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini

814.076,74

Inversions financeres a llarg termini

3.597.263,47

Actius per impostos diferits

11.513,72
B) ACTIU CORRENT 3.745.019,99

Existències

278.301,62

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

3.105.582,49

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini

70.019,00

Periodificacions a curt termini

83.940,89

Efectiu i altres actius líquids equivalents

207.175,99
TOTAL ACTIU 48.800.772,95

* Els comptes anuals d'Aigües de Mataró de l'exercici 2016 han estat sotmesos a auditoria i estan aprovats per la Junta General.

PATRIMONI NET i PASSIU 2016
A) PATRIMONI NET 35.342.570,19

Fons propis

22.711.797,78

Capital

10.500.000,00

Reserves

10.741.770,08

Resultat de l'exercici

 

Dividends a compte

1.567.027,70

 

-97.000,00

Subvencions, donacions i llegats rebuts

12.630.772,41
B) PASSIU NO CORRENT 7.545.556,50

Deutes a llarg termini

7.113.439,82

Pasius per impostos diferits

32.116,68
C) PASSIU CORRENT 5.912.646,26

Provisions a curt termini

 

Deutes a curt termini

0,00

 

3.060.600,85

Creditors comercials i altres comptes a pagar

2.852.045,41
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 48.800.772,95


Compte de pèrdues i guanys (euros)

  2016

Import net de la xifra de negocis

14.473.947,98

Variació existències

51.471,89

Treb. realitzats per l'empresa per al seu actiu

1.290.805,14

Aprovisionaments

-5.080.406,81

Altres ingressos d'explotació

258.138,22

Despeses de Personal

-4.275.908,60

Altres despeses d'explotació

-2.780.042,16

Amortització de l'immobilitzat

-2.835.884,22

Imputació subvencions immob. no financer

705.374,53

Deteriorament resultat alienació immobil.

750,00

Altres resultats

9.371,23
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.817.617,20

Ingressos financers

115.720,04

Despeses financeres

-256.726,83

Deteriorament instruments financers

-125.805,69
RESULTAT FINANCER -266.812,48
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.550.804,72

Impostos sobre beneficis

-65.811,20
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.484.993,52
RESULTAT DE L'EXERCICI 1.484.993,52


Evolució econòmica (milers euros)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actiu

47.174 48.344 45.644 45.720 45.074

50.589

48.800

Fons propis

19.395 20.733 19.870 20.172 20.138 22.772 22.629

Actius / fons propis

2,43 2,33 2.30 2.27 2.24 2.22 2.16

Resultat exercici

1.636 1.338 2.036 2.304 964 2.634 1.485

Flux de caixa

2.988 2.951 3.870 4.080 3.769 1.363 2.450

Inversions

1.372 1.327 1.699 1.650 1.987 1.516 1.425

Endeutament

7.997 8.066 7.545 7.392 7.829 10.584 9.706