Back to top

La Junta General d’Aigües de Mataró acorda l’ampliació de capital de la companyia

L’empresa municipal incrementa el seu valor, amb l’ampliació del capital social fins 10,5 milions d’euros

Presentació de la companyia
Mataró és una ciutat dinàmica que aposta pel progrés, la innovació i el creixement sostenible, i Aigües de Mataró n’és un clar exemple, ja que reflecteix aquesta cultura de servei i gestió pública vinculada al cicle integral de l’aigua, fonament per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat.

Aigües de Mataró assumeix els reptes que suposen les noves polítiques de l’aigua i l’entrada del nou segle xxi, entenent l’aigua no com un bé comercial, sinó com un recurs natural i un patrimoni que s’ha de protegir i gestionar de manera eficient. La gestió integral del cicle de l’aigua és fonamental per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat i la millora del benestar dels ciutadans.

Aigües de Mataró té per objectiu la gestió directa dels serveis públics de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració de les aigües residuals i, en concret, la gestió de la xarxa de clavegueram de la ciutat, el servei públic del laboratori municipal i la gestió de les infraestructures urbanes que tenen relació directa amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com de les energies renovables provinents de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals

La missió d’Aigües de Mataró és «satisfer plenament les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris del servei, mitjançant el compliment dels valors corporatius i aplicant la política de qualitat, medi ambient i seguretat, adaptant-se a les noves realitats i superant i assolint noves fites de l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient»

Els resultats econòmics permeten realitzar les inversions i millorar el servei
El resultat de l’exercici 2010 va ser de 1.636 milers d’euros, xifra lleugerament superior a l’exercici del 2009, i que va tancar amb 1.352 milers d’euros. Aquests resultats es destinen en la seva majoria per al finançament de les inversions previstes per als propers anys.

L’empresa municipal Aigües de Mataró va invertir l’any 2010 fins a 1.372 milers d’euros, dels quals la majoria es van destinar a l’ampliació i renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram i el finançament de les obres corresponents al Pla Director del Clavegueram.

En aquests darrers quatre anys de mandat, Aigües de Mataró ha mantingut els seus eixos d’actuació, ha augmentat la qualitat del servei i ha aplicat una millora contínua que ha tingut incidència sobre l’estalvi de l’aigua i l’eficiència global del sistema d’abastament i clavegueram amb: l’increment de la xarxa de reg separativa amb aigua de captacions pròpies, la recuperació de captacions i recursos subterranis en desús, l’optimització del sistema d’abastament i de clavegueram, la renovació i sectorització de les xarxes, la reducció de les aigües no registrades, la renovació del parc de comptadors, i la millora en la gestió i l’atenció als clients.

Així, el conjunt d’inversions total ha estat de 1.372 milers d’euros , mantenint una aportació d'aigua total al sistema de 7.357.272 m3, un rendiment de la xarxa del 92% i un consum domèstic de 102 litres per habitant i dia.

Aigües de Mataró continua tenint com a principal font de finançament la tarifa de l’aigua, i que permet cobrir els costos del servei i les inversions a desenvolupar. La tarifa a Mataró continua per sota de la mitjana de la resta de ciutats de Catalunya, i continua sent una tarifa autosuficient, socialment justa, eficient i ambientalment sostenible, que garanteixi el subministrament bàsic a un cost reduït i estimuli l’estalvi d’aigua, gravant els consum elevats.

L’ampliació de capital incrementa el valor de la companyia
El passat 8 de juny la Junta General va aprovar l’ampliació de capital proposada pel Consell d’Administració de data 30 de març, arribant així el capital social de la companyia fins els 10.500 milers d’euros.

Aquesta ampliació, de gairebé 5 milions d’euros, s’executa a càrrec de les reserves voluntàries i te un efecte de reequilibri entre les reserves de lliure disposició i el capital social.

Aquest fet reflecteix la confiança que l’accionista, l’Ajuntament de Mataró, té dipositada sobre la companyia, en la seva missió, els seus valors i l’acompliment dels seus objectius. Evidencia la solvència de l’empresa i incrementa el seu valor, permetent assolir millor finançament en condicions més favorables a llarg termini per a les futures inversions previstes d’acord amb l’execució del Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011 – 2025, aprovat a finals del passat mandat.

El nou Consell d’Administració
El consell d’administració d’Aigües de Mataró és l’òrgan de la societat que té la facultat d’administrar, dirigir i representar la societat, determinant les línies d’actuació generals.

A partir de la constitució de l’Ajuntament de Mataró sorgit de les eleccions municipals fetes el 22 de maig, el dia 14 de juliol la Junta General de la companyia, que és el plenari municipal, va aprovar el nomenament dels membres del nou Consell d’Administració i del president. El 28 de juliol es va constituir el nou Consell d’Administració format per 8 consellers, en representació dels grups polítics integrants del Ple municipal: Sr. Miquel Rey Castilla (CIU) – vicepresident del Consell d’Administració - , Sr. Jordi Fábregas Casas (CIU), Sr. Joan Calleja Calles (PSC), SR. Juan Antonio Cíller López (PSC), Sr. Xavier de Doria Cabot (PPC) - president del Consell d’Administració - , Sr. Josep Maria Lora Pastor (PxC), Sra. Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA) i Sr. Eloi GAllés i Villaplana (CUP).