Back to top

Aigües de Mataró fomenta l’ús responsable de l’aigua i abaixa el tribut del cànon de l’aigua als domicilis superiors a tres persones

Un conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua permetrà ampliar els trams de consum dels preus més econòmics sobre el tribut del cànon de l’aigua segons el número de residents per domicili

Aigües de Mataró ha acordat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACN) ampliar proporcionalment els límits de consum dels preus més econòmics en el càlcul del tribut “cànon de l’aigua”, per tal d’ajustar-ho d’acord al nombre de residents al domicili. El cànon de l’aigua és un tribut que recapta i liquida l’Agència Catalana de l’Aigua, i que Aigües de Mataró incorpora en la factura del servei d’aigua que envia als seus abonats.

Gràcies a aquest acord, la tarifa sobre el cànon de l’aigua incrementa el volum de l’aigua subministrada a preus inferiors de manera proporcional al nombre de persones empadronades al domicili. D’aquesta manera  s’aconsegueix que la política tarifaria actual no perjudiqui als abonats que tinguin consums més alts a causa de residir en domicilis amb un nombre més elevat de persones.

L’ampliació dels volums corresponents a cada preu segons el nombre de residents per al cànon de l’aigua suposa, a més seguir amb la política tarifaria impulsada des d’Aigües de Mataró, establir diferents preus per al consum d’aigua segons sigui el volum d’aigua consumit.

Tot i així, cal tenir en compte que aquesta bonificació serà efectiva sempre i quan no es tracti de segones residències, ni de comptadors col·lectius o aforaments. A més, és necessari que el sol·licitant sigui el titular del contracte de subministrament i membre de la unitat de convivència del domicili en qüestió.

Consulta de dades del padró municipal
Per tal de que aquesta situació contractual més favorable s’apliqui correctament a tots els abonats, l’Ajuntament de Mataró facilitarà a Aigües de Mataró la consulta de les dades que figuren al padró d’habitants, relatives al nom de les persones residents al domicili de subministrament.

En el cas de que els abonats no desitgin que Aigües de Mataró tingui accés a aquesta dades, poden comunicar-ho a la companyia durant el següents 15 dies a partir de la notificació rebuda.

Cànon de l’aigua responsable
Aquest canvi sobre el cànon de l’aigua respon a la voluntat d’implementar una nova política de l’aigua, basada en els principis de garantia dels usos bàsics per part dels ciutadans, de foment dels usos sostenibles de l’aigua i d’un millor control i coneixement del cicle de l’aigua.