Back to top

Avaria resolta a la xarxa d’abastament d’aigua al Camí dels Capellanets

L'avaria de la xarxa d'abastament del carrer Major amb el camí de Capellades ja està resolta. El servei ha quedat restablert a les 15:15h.

Al voltant de les 5:30 de la matinada s’ha produït una averia a la xarxa d’abastament, produida pel trencament d’una canonada de fibrociment de  Ø 200 mm, afectant a 135 abonats dels carrers cami Capellanets, Major, Mare de Deu de Núria i de Sant Desideri. A les 6 h s’ha procedit al tancament de l’aigua. L'avaria ha produït una entrada d’aigua a una botiga de mobles, amb afectació i danys que s’hauran de valorar per part de la companyia d’assegurances d’AMSA, per atendre el rescabalament de danys a tercers. S’han iniciat les obres de reparació.

Atès que aquesta canonada està prevista la seva renovació en el PDAM, tot i que encara no s’havia programat, es valorarà la possibilitat de ampliar l’abast de les obres per avançar-ne la millora i reposició.

Per la incidència a la xarxa d’abastament, AMSA activa el protocol de comunicació amb l’Ajuntament  per informar de l’averia, afectació a veïns per tall d’aigua, incidència a la via pública, i la seva resolució.