Back to top

Substitució de canonades de fibrociment de la xarxa d'aigua potable de la Plaça Vista Alegre

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 S’han iniciat el proppassat dimecres dia 7 de març, les obres de substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la plaça Vista Alegre, entre els carrers Almeria i Montalt.

La renovació de les canonades actuals de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable, forma part del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) on, de forma progressiva, es planteja la renovació d’aquest tipus de canonades.

En aquesta obra s’instal·len 111 m lineals de tubs de  polietilè de 160  mm de diàmetre, 6 m lineals de polietilè de 90 mm de diàmetre per les connexions amb el carrer Vista Alegre i 4 m lineals de polietilè de 110 mm per la connexió amb l’encreuament del carrer Montalt. L’actuació te una durada de 3 setmanes.

Aquesta obra suposa una inversió total de 28.952.51 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 15.292.50 € (IVA inclòs), com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.