Back to top

S'aproven en Junta General els comptes de l'any 2011 d'Aigües de Mataró.

L’empresa municipal presenta els comptes econòmics i de gestió de l’exercici 2011 a la Junta General, que reflecteixen una consolidació de resultats.

El passat dijous 28 de juny es presenten en Junta General els comptes de l'exercici 2011 i aquests son aprovats.

Aigües de Mataró va invertir l’any 2011 fins a 1.327 milers d’€, el que suposa mantenir el mateix nivell d’inversió respecte a l’exercici de 2010. L’informe de gestió de la companyia, així com el balanç de comptes anuals de 2011, han estat presentats pel president del Consell d’Administració, Xavier de Dòria, i el director gerent, Llorenç Alerm, i aprovats aquest dijous a la Junta General. 

Aquests resultats de gestió s’emmarquen dins els objectius d’Aigües de Mataró de mantenir la qualitat del servei i els bons resultats de gestió en els eixos i àmbits d’actuació d’aigua i clavegueram incrementant el control de les despeses d’explotació, i execució d’obres i serveis, per assolir una major eficiència. (Veure més)