Back to top

Renovació de la xarxa d’aigua potable del camí del Mig, c.Matheu, c. Joan Larrea i c. Goya.

L’actuació s’inclou dins el Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

Aigües de Mataró inicia avui, 2 d’abril, les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable que actualment transcorre pel camí del Mig, entre la plaça Alcalde Serra i Xifra i el carrer Matheu, carrer Joan Larrea i carrer Goya.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025), que preveu la progressiva renovació de les canonades de fibrociment per d’altres de polietilè.

Les obres contemplades són les necessàries per la instal·lació de 168 ml de polietilè de 90 mm de diàmetre i 165 ml de polietilè de 110 mm de diàmetre.

L’actuació té una durada de 8 setmanes i l’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 31.558,09€ (IVA inclòs). L’obra mecànica la realitza directament la companyia.