Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament al camí Ral entre els carrers Lepant i Sant Antoni.

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

Aigües de Mataró inicia avui dia 29 de juliol, les obres de substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable del camí Ral entre els carrers Lepant i Sant Antoni .

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025), consistent en la progressiva renovació de la actual xarxa de fibrociment per canonades de polietilè, i en aquest cas, la instal·lació de 180 ml de canonada de 160 mm de diàmetre.

Aquesta obra transcorre per dos trams del camí Ral. El primer tram ubicat entre c. Lepant i c. Sant Agustí de 80 ml de longitud i un segon tram de 100 ml compresos entre el c. Sant Agustí i c. Sant Antoni, en ambdós casos per la vorera mar.

 Per tal de minimitzar el impacte i possibles molèsties, l’obra es realitza en la seva totalitat per la vorera, ja que no hi ha cap creuament de calçada i durant el mes d’agost que baixa considerablement el volum de transit.

L’actuació té una durada de 5 setmanes, l’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 23.141,55 €(IVA inclòs) i l’obra mecànica la realitza directament la companyia.