Back to top

Renovació de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram al carrer Manuel Fradera i Llanes, entre els carres de Domènec Matheu i Joan Arnau Palau

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) i el Pla Director de clavegueram (PDCLAM 2003)

Aigües de Mataró inicia avui dia 7 d’octubre, les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram del carrer Manuel Fradera i Llanes, seguint els criteris dels seus respectius Plans Directors, així com la reurbanització d’aquells trams on s’hagi de renovar els dos serveis. La resta de trams es reposaran els paviments existents.

La xarxa de clavegueram actual del carrer Fradera i Llanes és de diàmetre 400 i 300 mm , no presenta deficiències hidràuliques, però l’estat de conservació és dolent. En aquesta obra es preveu la construcció de 68 ml de tub de PVC 500 mm de diàmetre.

Pel que fa a la renovació de canonades de la xarxa d’aigua potable de fibrociment per unes altres de polietilè, en aquesta obra s’instal·laran  88 ml de  canonada de 90 mm i 65 ml de 110 mm de diàmetre.  També es farà un  tram de canonada de 110 mm a la vorera del carrer Joan Arnau Palau, on es connectarà amb la canonada existent de polietilè.

L’actuació té una durada de 10 setmanes, l’obra civil ha estat adjudicada a la UTE-ARTIFEX_HERCAL per un import de 117.765,67€(IVA inclòs) i l’obra mecànica la realitza directament la companyia.