Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua al carrer Pineda

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

El Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) contempla la progressiva renovació de la xarxa de fibrociment per canonades de polietilè, prioritzades en el temps segons la urgència.

Aquest és el cas de la xarxa actual del carrer de Pineda, que té més de 30 anys d’antiguitat. Han hagut contínues avaries i es prioritza aquesta actuació, renovant la xarxa d’aigua potable que discorre per ambdues voreres. L’actuació prevista és la instal•lació de 268 metres lineals de polietilè de 90 cm de diàmetre.

Aquesta obra suposa una inversió total de 64.951,69 € (IVA inclòs) que correspon a l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC, SL per un import de 28.734,40 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza directament la companyia. L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.