Back to top

El laboratori municipal vetlla per la qualitat de l'aigua de la ciutat

El laboratori d'Aigües de Mataró és un laboratori municipal de referència  a la comarca,  que disposa dels recursos humans i tècnics adequats per garantir els criteris sanitaris  de qualitat de l'aigua  a la ciutat. Realitza el control  i anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques, i de reg a la ciutat de Mataró, així com en altres municipis de la comarca.  Alhora també fa anàlisi d'aliments i de paràmetres me­diambientals en relació a l'aire, l'aigua de mar, l'aigua de piscines, les sorres de platja, etc.

L'aigua de la xarxa de distribució que consumeixen  tots els mataronins  disposa de totes les garanties i criteris sanitaris de qualitat  de l'aigua  per a consum  humà  i compleix  amb la legislació de la Unió Europea, establerta al nostre país mitjançant el Reial decret 140/2003 i l'execució del protocol d'autocontrol  i gestió de la qualitat  de l'aigua establert en la companyia.

El laboratori disposa d'un sistema de qualitat que compleix amb  la norma  ISO 9001 i està acreditat com a laboratori d'assaig  per la nor­ma UNE 17025 amb competències tècniques d'assaig en el sector mediambiental.  Està format per un equip multidisci­plinari de professionals especialitzats i amb gran experiència reconeguda.

El nivell d'excel­·lència del laboratori es posa de manifest en les tasques de control  i anàlisi de la qualitat de l'aigua que duu a terme, així com  en els treballs interns  que desenvolupa.

Per oferir  aquest  servei d'anàlisi d'aigües a la ciutat, s'aplica un servei de recollida  de mostres, on cada dia a primera  hora del matí, el personal del laboratori recull mostres d'aigua de tots els dipòsits  de subministrament, així com dels diferents punts significatius de la xarxa.

El total de mostres analitzades  pel laboratori durant l 'any 2013 ha estat de 33.155, i el total de paràmetres analitzats han estat 166.413.

En aquests darrers anys, l'activitat del laboratori ha esdevingut de gran importància per la ciutat, i ens ha permès establir una sèrie de mecanismes de control que, posteriorment,  reporten millores al nivell  de benestar i qualitat dels ciutadans.

El laboratori a més de ser el laboratori munici­pal de referència,  ofereix els seus serveis a les administracions, empreses  i indústries   que ho sol·licitin, i esdevé un centre obert per la gestió de la qualitat de l'aigua.