Back to top

Aigües de Mataró realitza les obres de millora pensant en les necessitats de la ciutat

Aigües de Mataró subministra aigua potable a la ciutat de Mataró, amb una població al 2013 de 124.592 habitants, una superfície urbanitzada de prop de 9,5 Km2 en un territori de 22,5 Km2 d’extensió total, que consumeix uns 17,25 milions de litres d’aigua diaris.

Gestionar el cicle integral de l’aigua a la ciutat requereix disposar d’un sistema i unes instal·lacions per a la captació , per al tractament, l’anàlisi i la desinfecció, l’emmagatzematge, el transport i la distribució de l’aigua.  Un cop arriba als seus consumidors i  s’ha fet ús d’aquesta aigua, juntament amb les aigües pluvials, es recullen i es transporten a través de la xarxa de clavegueram al sistema de sanejament i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per al seu tractament de depuració i abocament a la llera o al mar mitjançant els emissaris submarins.

La companyia manté els eixos d’actuació i de gestió dels darrers anys, augmentant l’eficiència del servei, millorant l’ús racional i el consum òptim d’aigua i la millora d’altres aspectes específics que han tingut incidència sobre l’estalvi d’aigua i l’eficiència global del sistema amb l’aplicació de les noves tecnologies, la gestió de la xarxa de reg, la recuperació i augment de les captacions pròpies de pous i mines, una política de substitució de comptadors mecànics per comptadors electrònics, la renovació de la xarxa d’abastament, l’optimització del sistema d’abastament i la sectorització de la xarxa.

En el passat exercici 2013 el volum de l’aigua subministrada a la ciutat va disminuir en un 3,5% respecte l’any 2012, a causa de la disminució del consum domèstic en un 2,3% i del consum no domèstic en un 5,4%. En l’exercici 2013 es va incrementar l’aportació d’aigua pròpia de pous i mines, arribant a una proporció del 29,3% d’aigua pròpia i del 70,7% d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat.

Aplicant el Pla Director de l’aigua (PDAM 2011-2025) i el Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018) la companyia realitza un esforç en la millora de la xarxa de subministrament -instal·lant en el 2013 fins a 3.656 metres lineals de canonades-, i en la millora de la xarxa de clavegueram -­amb 650 nous metres lineals de canonades-­. L’objectiu és adequar el sistema i adaptar-lo a les necessitats i creixement de la ciutat, mantenint la qualitat del servei i associant les obres al conjunt d’actuacions municipals per aconseguir una major eficiència.

La renovació de la xarxa d’abastament ha permès mantenir un nivell excel·lent de rendiment del 92%. El consum domèstic d’aigua s’ha situat a 97,4 l/hab./dia.