Back to top

Aigües de Mataró renova la certificació de qualitat ISO 9001

La certificació, acreditada per l’empresa auditora TÜV Rheinland, remarca la bona gestió del servei d’abastament d’aigua de consum, de la xarxa d’aigües pluvials i residuals i del manteniment de les fonts ornamentals.

Aigües de Mataró, continua treballant per mantenir el compromís amb la qualitat.

La companyia municipal Aigües de Mataró ha assolit per segona vegada la renovació del Certificat d'Empresa amb Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008. Aquesta certificació de qualitat ISO 9001, l’ha dut a terme l’empresa TÜV Rheinland. I fa referència a tota la gestió del servei de captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució de la xarxa d’abastament d’aigua de consum, així com la gestió del servei de recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa d’aigües pluvials i residuals i la gestió i manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Mataró. La certificació té vigència fins a l’any 2018.

L’objectiu d’Aigües de Mataró és treballar per mantenir el seu compromís amb la qualitat, complint amb un model de gestió orientat al client per satisfer les seves necessitats i expectatives d’una manera eficaç i eficient.

Aigües de Mataró basa la seva estratègia empresarial en la qualitat, la innovació i la responsabilitat social, ja que són factors claus que aporten valor i milloren els serveis que gestiona la companyia. Aquesta certificació suposa un reconeixement al compromís d’Aigües de Mataró amb la qualitat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró, una referència comarcal.

El seu servei principal és la recollida de mostres i anàlisi a les administracions públiques i entitats privades, realitzant també el control de qualitat de les mostres d'Aigües de Mataró, i  d’alguns departaments de l'Ajuntament de Mataró.

El Laboratori disposa de l’acreditació UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (ENAC,  LE1671) , que acredita en temes de competència tècnica, a la vegada que assegura la fiabilitat i la utilitat en termes d’acompliment reglamentari dels procediments analítics inclosos dins l'abast d'acreditació.

També ha obtingut la renovació de la certificació segons norma UNE-EN-ISO 9001:2008, per l’abast del "Servei de control i anàlisis (físico-químiques i microbiològiques), desenvolupament de mètodes i recollida de mostres de: Aigües, aigües de consum, aigües residuals, fangs, contaminants atmosfèrics, sorres, superfícies i aliments. I per servei d’anàlisis de metalls en productes industrials". La certificació té vigència fins a l’any 2018.

Té l'autorització administrativa de funcionament com a laboratori que realitza anàlisis d'aigües de consum, aliments i mediambientals, atorgada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (Decret 126/1994). I també està reconegut com a Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per al nivell A d'actuacions (Ordre 19/05/1995).