Back to top

L’Ajuntament aprova els projectes per reurbanitzar el tram pendent de la ronda de Miguel de Cervantes

S’actuarà entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral per renovar el clavegueram i millorar la urbanització de l’espai

L’Ajuntament ha aprovat els projectes de renovació del clavegueram i millora de la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, treballs que es preveu dur a terme durant el 2019. Les obres donaran continuïtat al tram de la ronda ja reurbanitzat entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera, allargant d’aquesta manera el passeig per a vianants que s’ha creat al costat de la riera de Sant Simó.

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment els projectes el passat 2 d’octubre, i actualment es troben en termini d’informació pública. L’alcalde, acompanyat pel regidor d’Espais Públics, Miquel Àngel Vadell, ha visitat avui els treballs ja realitzats a la ronda i l’àmbit d’actuació del nou tram, que té una extensió de 280 metres lineals i una superfície d’actuació de 5.600 m².

La xarxa de clavegueram actual presenta un estat de conservació deficient que fa necessària la seva renovació, tant per la presència d’arrels dels arbres que poden provocar embussos, com per fissures i deformacions detectades en alguns punts. La companyia municipal Aigües de Mataró executarà les obres de renovació i preveu un nou col·lector de PVC de 600 mm de diàmetre i 265 metres lineals de llargària. Es faran set nous pous de registre i es renovaran els claveguerons particulars, a més d’executar nous embornals. L’obra s’emmarca en el Pla Director del Clavegueram de Mataró.

Pel que fa a la millora de la urbanització, se seguiran els mateixos criteris constructius del tram de la ronda ja realitzat. Així, es preveu la prolongació del passeig per a vianants al marge de la riera de Sant Simó; es millorarà l’accessibilitat i consolidació de tres passos de vianants; es preveu nou enllumenat al passeig amb columnes i llumeneres leds; es mantindran els arbres existents creant nous escossells i es plantaran mèlies a les zones on ara no hi ha arbrat; es consolidarà i millorarà el carril bici; es reforçarà el paviment de la calçada amb paviment sonoreductor; s’instal·larà nova senyalització; s’incorporarà mobiliari urbà (bancs, papereres) i es donarà continuïtat a la barana del costat de la riera.

Per tal de minimitzar les molèsties als veïns, els dos projectes (clavegueram i millora de la urbanització) s’executaran de manera simultània. El primer té un termini d’execució de 10 setmanes i un pressupost de 359.146,28 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització es preveu executar en 4 mesos i té un pressupost de 275.000 €. Quan finalitzi l’actuació, la inversió global a la ronda de Miguel Cervantes se situarà a l’entorn del milió d’euros sumant els costos dels dos trams de l’obra.