Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa de clavegueram dels carrers de Calella, de Lloret de Mar i de Canet

La companyia municipal Aigües de Mataró va iniciar el dilluns 11 de novembre les obres de renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers de Calella, de Lloret de Mar i de Canet.

La xarxa de clavegueram existent a aquests carrers, segons els estudis fets al Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM), presenta deficiències hidràuliques en episodis de pluges. Per evitar aquesta problemàtica es modificarà la xarxa actual ampliant la seva capacitat. Dins d’aquestes obres de renovació es preveu la construcció de 214 metres lineals de tub de PVC de diferents diàmetres. També s’instal·laran més embornals per millorar el drenatge superficial. Posteriorment, es reposarà el paviment.

Aquests treballs han estat adjudicats a l’empresa constructora Obres i Serveis Roig SA, per un import de 282.953,30 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 15 setmanes, quedant afectada la circulació, però es treballarà per trams per minimitzar les molèsties. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís. Durant les obres també es veuran afectades les línies 1 i 2 de Mataró Bus.

El dia 7 de novembre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró van celebrar una reunió informativa amb un tècnic municipal i els tècnics responsables de l’obra a l’Associació de veïns de la Llàntia per comunicar les fases de les obres i les afectacions als veïns de la zona.