Back to top

Comunicat AEAS amb relació a les notícies publicades sobre la presència de trihalometans en l’aigua potable

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), ha emès un comunicat amb relació a les notícies publicades sobre la presència de trihalometans en l’aigua potable. AEAS declara que les aigües de consum subministrades a Espanya, en la seva condició d’APTES, compleixen en tots els casos amb l’exigent normativa de la legislació espanyola, basada en la legislació de la UE (Directiva 98/83/CE y Directiva (UE) 1787/2915), que fixa els valors màxims admissibles de cadascun dels compostos a controlar en les aigües (valors paramètrics). Aquesta normativa pren com a base les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que aplica un factor de seguretat addicional per als compostos potencialment cancerígens, fent així uns valors més restrictius.

Els valors de la normativa Europea són més exigents que els que fixa l’OMS, ja que es basen en els estudis que contínuament fa la seva agencia IARC (International Agency for Research on Cancer), l’organisme científic de referència mundial en l’estudi del càncer.

Així mateix l’acompliment amb les exigències de la normativa europea i nacional per part de les empreses subministradores d’aigua de consum, estan complint amb uns valors molt més estrictes que els establerts per l’OMS.

Recordar als usuaris que l'aigua subministrada per Aigües de Mataró passa controls diaris, tant a dipòsits com a punts de xarxa, segons indica el R.D. 140/2003, referent a Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, així com inspeccions sanitàries per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per tal d'assegurar sanitàriament la qualitat de l'aigua.

Resultats de les anàlisis del Laboratori Municipal d’Aigües de Mataró

Comunicat de La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)