Back to top

Aigües de Mataró garanteix el subministrament a tota la ciutadania

La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on contempla un Pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme

La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on contempla un Pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme

Aigües de Mataró treballa per garantir el subministrament d’aigua a tota la ciutat, atès el seu caràcter de servei essencial. La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on hi contempla un pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme.

Subministrament garantit per a tothom

Pel que fa a les mesures aplicades respecte a les factures d’aigua dels clients, Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma.

També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec.

A més, segons el DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, s’aplicarà una reducció del Cànon de l’Aigua en un 50 % en usuaris domèstics a les factures de l’1 d’abril al 31 de maig, i també del 50 % a les indústries, petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms.

A les persones beneficiàries del cànon social, la companyia seguirà aplicant automàticament la tarifa social d’Aigües de Mataró, per una reducció del preu de la factura.

A aquestes mesures s’hi sumen les que ja es portaven a terme: el protocol especial de gestió del servei d'aigua dels pisos ocupats, el Fons Social,  la  Tarifa Social, l’ampliació de trams per famílies o persones residents en el mateix domicili, etc.

Atenció telemàtica i telefònica

Pel que fa a les mesures aplicades en relació a l’atenció a les persones usuàries, Aigües de Mataró resta tancada a l’atenció presencial però les gestions i tràmits habituals es poden fer mitjançant atenció telemàtica i telefònica. Així doncs, la companyia manté oberta l’Oficina Virtual (http://oficinavirtual.aiguesmataro.com) ; l’atenció telefònica (93 741 61 00) i per avaries (900 777 555) i també l’atenció telemàtica mitjançant correu electrònic (info@aiguesmataro.cat).

Obres

Pel que fa a les obres, Aigües de Mataró ha estudiat la situació de totes les que estaven en execució en el moment d’anunciar-se l’alerta i s’ha aturat tots els procediments de noves licitacions que hi havia en marxa. Respecte les obres en curs, s’ha programat l’aturada de les obres per evitar que poguessin tenir afectacions al servei, a la seguretat i la salut de la població. D’aquestes obres en marxa que podien afectar a la població, algunes s’han aturat immediatament i altres s’ha programat fer-ho durant les properes setmanes per deixar-les en un punt que no representi cap perill per a la seguretat dels veïns.  

Mesures de seguretat

Pel que fa al personal, Aigües de Mataró aplica mesures de caràcter individual amb els seus treballadors, com ara d’higiene preventiva, distàncies de seguretat, i proporcionar les EPIS adequades, etc.; mesures organitzatives com són instruccions concretes en l’ús d’espais comuns, vehicles, desinfecció de diferents àrees amb ozó, etc.; i mesures de procediments, com ara l’organització dels equips de treball en grups per assegurar la protecció dels treballadors així com assegurar la prestació del servei, afavorir el teletreball, i mantenir el mínim necessari el personal presencial.