Back to top

Aigües de Mataró garanteix el subministrament a tota la ciutadania

La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on contempla un Pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme

La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on contempla un Pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme

Aigües de Mataró treballa per garantir el subministrament d’aigua a tota la ciutat, atès el seu caràcter de servei essencial. La companyia municipal ha elaborat un protocol d’actuació on hi contempla un pla de contingència i les mesures per portar-lo a terme.

Subministrament garantit per a tothom

Pel que fa a les mesures aplicades respecte a les factures d’aigua dels clients, Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma.

També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec.

A més, segons el DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, s’aplicarà una reducció del Cànon de l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, en un 50 % en usuaris domèstics a les factures de l’1 d’abril al 31 de maig, i també del 50 % a les indústries, petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms. La resta de conceptes a la factura es mantenen.

A les persones beneficiàries del cànon social, la companyia seguirà aplicant automàticament la tarifa social d’Aigües de Mataró, per una reducció del preu de la factura.

A aquestes mesures s’hi sumen les que ja es portaven a terme: el protocol especial de gestió del servei d'aigua dels pisos ocupats, el Fons Social,  la  Tarifa Social, l’ampliació de trams per famílies o persones residents en el mateix domicili, etc.

Atenció telemàtica i telefònica

Pel que fa a les mesures aplicades en relació a l’atenció a les persones usuàries, Aigües de Mataró resta tancada a l’atenció presencial però les gestions i tràmits habituals es poden fer mitjançant atenció telemàtica i telefònica. Així doncs, la companyia manté oberta l’Oficina Virtual (http://oficinavirtual.aiguesmataro.com) ; l’atenció telefònica (93 741 61 00) i per avaries (900 777 555) i també l’atenció telemàtica mitjançant correu electrònic (info@aiguesmataro.cat).

Obres

Pel que fa a les obres, Aigües de Mataró ha estudiat la situació de totes les que estaven en execució en el moment d’anunciar-se l’alerta i s’ha aturat tots els procediments de noves licitacions que hi havia en marxa. Les obres en curs queden aturades per el Real Decret-Llei  10/2020, de 29 de març.

Mesures de seguretat

Pel que fa al personal, Aigües de Mataró aplica mesures de caràcter individual amb els seus treballadors, com ara d’higiene preventiva, distàncies de seguretat, i proporcionar les EPIS adequades, etc.; mesures organitzatives com són instruccions concretes en l’ús d’espais comuns, vehicles, desinfecció de diferents àrees amb ozó, etc.; i mesures de procediments, com ara l’organització dels equips de treball en grups per assegurar la protecció dels treballadors així com assegurar la prestació del servei, afavorir el teletreball, i mantenir el mínim necessari el personal presencial.