Back to top

Aigües de Mataró tanca el 2019 amb resultats econòmics positius

La companyia d’aigües aportarà mig milió d’euros a l’Ajuntament en concepte de dividends.

Aigües de Mataró va presentar i aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2019 a la Junta General de la companyia celebrada ahir dijous, 4 de juny.

La sessió de la Junta General, formada pel Ple de l’Ajuntament es va realitzar per videoconferència a causa de l’estat d’alarma. 

Durant l’exercici 2019, la companyia va aconseguir un resultat net d’1.684.365,53 € (el 2018, el resultat va ser d’1.914.596,70 €.)  D’aquest import, Aigües de Mataró aportarà 540.000 €  al pressupost de l’Ajuntament en concepte de dividends. La resta del benefici es destinarà a inversions per a la millora del servei que, a partir d’aquest mes de juliol, també integrarà el Tub Verd.

Pel que fa a les desviacions pressupostàries, el resultat final del compte de resultats del 2019 és molt similar al pressupost.  La desviació més significativa va ser per les obres del nou dipòsit de la ronda de Bellavista i les obres associades a aquest projecte, que han de permetre augmentar la reserva d’aigua de la ciutat i  millorar la gestió de l’aigua pròpia.

La desviació de la xifra de negocis respecte al pressupost ha estat de l’1,09%, per un increment de consum, de 6.450.000 m³ pressupostats a 6.638.370 m³ consumits. El rendiment de la xarxa s’ha mantingut a un nivell excel·lent del 90,9%,  similar al 91,5% pressupostat. La gestió del manteniment de la seu social s’ha pogut executar per un import d’un 49,49% inferior a la previsió del pressupost i s’ha internalitzat el manteniment de les fonts ornamentals. També s’ha reduït el pressupost gràcies a la contenció en la despesa de conservació i reparació de les xarxes d’aigua i clavegueram.

D’altra banda, ha augmentat la despesa en tecnologies de la informació, i en el compromís de la companyia envers el medi Ambient i la qualitat, destacant el suport a la creació de la Càtedra de Sostenibilitat al TecnoCampus. També ha augmentat la despesa per a la contractació d’assessories tècniques i medi ambient per aconseguir les noves  ISO 14001 de medi ambient i 19601 de compliance respecte al pressupost.

La despesa de personal no s’ha desviat pràcticament.

Així, el resultat final del compte de resultats del 2019 ha estat similar al pressupost, amb una desviació de -1,41%. Amb un valor final d’1.684.365,53 € (abans d’impostos).

Previsió per a 2020

La companyia d’aigües preveu dues activitats significatives per al 2020 vinculades a l’àmbit de les infraestructures:  una és la posada en funcionament del nou dipòsit a la ronda de Bellavista i l’obertura del parc de la urbanització de l’entorn del dipòsit.

La segona activitat significativa és la recuperació del 51,1% de les accions de MESSA i la seva fusió amb AMSA, que comportarà assegurar el servei del Tub Verd i les inversions per a la seva expansió, d’acord amb el Pla Director del Tub Verd que actualment s’està elaborant.

També es continuarà amb la tasca de renovació de canonades de la xarxa d’aigua potable i amb  el manteniment i millora d’instal·lacions i infraestructures de producció d’aigua segons el Pla Director de l’aigua. Amb tot, s’espera mantenir el rendiment de la xarxa en els nivells d’excel·lència habituals.

Pel que fa a millores en el clavegueram s’està elaborant l’ampliació del Pla Director de Clavegueram, que determinarà a quins carrers caldrà prioritzar la renovació dels seus col·lectors.

Els tràmits disponibles a l’oficina virtual, el nombre de clients amb factura sense paper i la digitalització de tasques es potenciaran per seguir reduint l’ús del paper.

Els mecanismes d’acció social (Fons Social, Tarifa Social, pagaments a terminis, altes socials, etc.) seguiran essent una activitat prioritària per la companyia, per seguir garantint l’accés a l’aigua de les famílies amb dificultats econòmiques.

Durant el 2020 se seguirà treballant en el Pla Estratègic de la companyia que ha d’orientar els objectius durant els pròxims anys.

Amb tot això, es preveu que l’evolució financera mantindrà el nivell d’endeutament als nivells habituals, al voltant dels deu milions d’euros. Pel que fa a l’evolució econòmica, els canvis més significatius respecte al 2019 seran els derivats de dos impactes al compte d’explotació: l’impacte a l’explotació per la recuperació del 51,1% de les accions de MESSA i l’efecte de la crisi de la COVID-19.

Aquestes dues circumstàncies poden provocar que el resultat del 2020 sigui molt inferior al del 2019.