Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament de La Rambla, entre la plaça de Santa Anna i el carrer de Montserrat

L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va començar el dimarts 16 de març i consisteix en la renovació d’una conducció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquesta actuació s’ha esdevingut amb la coordinació de l’Ajuntament de Mataró i l’obra de renovació del paviment a la zona.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 72 metres lineals d’una conducció de fundició de 150 mm de diàmetre. També s’instal·laran vàlvules de maniobra, descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

Normalment en les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera així que  la circulació de vehicles no es veurà afectada,  exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que s’hauran de tallar de manera puntual. Per garantir la continuïtat del paviment existent a La Rambla, els treballs de demolició de la vorera seran manuals, i es posaran els mitjans necessaris per recuperar les peces de paviment existents. La reposició d’aquesta vorera es realitzarà col·locant les peces recuperades, i la reposició de la calçada de l’encreuament del carrer de Montserrat, es farà amb asfalt.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa TEC RAUL, SL, per un import de 20.632,18 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 28.797,68 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de dues setmanes.