Back to top

Aigües de Mataró instal·la una nova canonada de la xarxa d’abastament al carrer dels Pirineus

L’actuació, va començar el dilluns 21 de juny i consisteix en la instal·lació d’una nova conducció per la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer dels Pirineus, en el tram comprès entre la Via d’Europa i l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch.

El motiu de la instal·lació d’aquesta nova canonada és realitzar una doble alimentació d’aigua potable del sector de Cerdanyola Nord, que en l’actualitat únicament s’abasteix per un únic punt, tal com contempla el Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-2025.

S’instal·laran un total de 208 metres lineals de canonades de fosa de diàmetre 200 mm, que connectaran amb les xarxes existents de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i de la Via d’Europa. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament de la xarxa.

Normalment en les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera així que la circulació de vehicles no es veurà afectada, exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que només tindran afectacions de manera puntual.

Es reposaran les voreres afectades amb panot, i l’asfalt de la calçada que sigui necessari, utilitzant per tant el mateix tipus de paviment que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa COOSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU, per un import de 47.641,65 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 45.808,01 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de sis setmanes.