Back to top

Aigües de Mataró oferta una plaça per fer un doctorat industrial sobre el model hidrogeològic i de recàrrega artificial de l’aqüífer del Maresme

Les candidatures podran presentar-se fins al 18 de novembre

Aigües de Mataró, com a empresa que gestiona els recursos hídrics de la ciutat de Mataró, és l’encarregada de vetllar per les 39 captacions d’aigua subterrànies de la zona. Malgrat que la demanda actual queda satisfeta, la ciutat té nombrosos reptes de subministrament a mitjà i llarg termini.

És per això que AMSA busca aprofundir en el coneixement dels recursos locals, principalment de les aigües subterrànies, per tal de garantir la disponibilitat i evitar un possible problema d’abastament en un futur.

Aigües de Mataró oferta una plaça de doctorat industrial, supervisat per la Universitat Politècnica de Catalunya, i el Grup d’Hidrologia Subterrània (GHS), vinculat al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El doctorat busca, d’una banda, una millora del model conceptual, fent un estudi geològic estructural per conèixer les zones de recàrrega. Per altra banda, es vol actualitzar el model de l’aqüífer de la riera d’Argentona del que es disposa, ja que l’últim model vàlid és un model 2D del període 2007-2012, i no simula correctament els períodes humits.

Per presentar la candidatura es requereix la titulació de Grau en Enginyeria de Mines, Terreny o Camins, Canals i Ports o un Màster en Enginyeria Ambiental

Teniu més informació sobre l’oferta i presentació les candidatures en el següent enllaç