Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Santiago Rusiñol

Els treballs contemplen la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Santiago Rusiñol, en el tram comprès entre el carrer de Josep Punsola i la ronda de Rafael Estrany. Aquesta actuació ve sobrevinguda pel nombre d'avaries que la canonada actual ha tingut darrerament.

L'actuació que es va iniciar el dilluns 3 d’abril, consisteix en la instal·lació de 130 ml de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre a la vorera senar, entre els números 25 i 59. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·larà una canonada provisional per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

En les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera i no està previst afectar a la calçada ni a les entrades als aparcaments i sempre hi haurà passos habilitats per als vianants.

La reposició de la vorera es farà amb panot. Per garantir la continuïtat dels paviments existents la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Canalizaciones y Montajes AVIC SL,  per un import de 28.977,61 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 28.943,82 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de quatre setmanes.