Back to top

Aigües de Mataró tanca el 2022 amb un resultat econòmic positiu

Malgrat l’increment de preus de tots els proveïments, especialment els serveis energètics, amb les mesures de contenció aplicades s’ha obtingut un resultat positiu de 644.000 €.

 

La Junta General d’Aigües de Mataró, formada pel Ple de l’Ajuntament, va presentar i aprovar dijous, 4 de maig, els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2022. La gestió econòmica d’Aigües de Mataró es va tancar el darrer any amb un resultat abans d’impostos de 644.649.75 €. Aquest resultat s’invertirà en la companyia per a la millora del servei.

L’any 2022 es va evidenciar un canvi de tendència en la tipologia de consums, amb una reducció del consum domèstic i un augment del consum no domèstic. Tanmateix, aquest context ha permès que la ciutat redueixi el seu consum d’aigua un 1,24% envers els consums del 2021.

Les facturacions d’aigua i clavegueram han estat pràcticament els mateixos que es van pressupostar i cal destacar que la companyia ha mantingut el rendiment de la xarxa en un percentatge elevat (un 88,4%).

La facturació del TubVerd continua incrementant-se, sobretot pels nous clients que han arribat, arran de l’ampliació de la xarxa a la zona de l’avinguda de Lluís Companys. El laboratori, per la seva banda, incrementa la seva facturació un 3,43% per les noves accions comercials que ha portat a terme.

Malgrat el bon comportament de la facturació, l’increment de les despeses ha tingut molta rellevància en l’execució del pressupost. L’encariment sobtat del preu dels subministraments ha repercutit de manera significativa a l’empresa, però la gestió amb mesures de contenció de despesa ha aconseguit esmorteir bona part de l’impacte.

També cal destacar que es va prorrogar el contracte de l’Acord Marc amb l’Associació Catalana de Municipis per garantir un menor impacte en el preu de l’energia i assegurar que aquesta provingui de fonts renovables. Tot i les condicions favorables que aporta aquest acord, l’increment del preu de l’energia ha estat d’un 74,60% respecte al pressupostat.


Cent anys i un nou dipòsit

L’any 2022 ha estat l’any de la commemoració del centenari d’Aigües de Mataró amb la realització d’un conjunt d’actuacions que han recordat la història de la companyia i encaren el debat del seu futur. La publicació i presentació del llibre “El subministrament d’aigua a Mataró. Una mirada als últims quatre-cents anys de gestió”, de Rafael Montserrat; la conferència “El Ter, dits i fets del transvasament”, de Joan Gaya; la realització de l’avantprojecte de rehabilitació del Molí de Dalt, i la restauració del repartidor de la Mina Trinxeria són alguns exemples de les activitats del centenari.

El mes de març de 2022 es va posar en marxa el nou dipòsit de Bellavista, una infraestructura clau en la gestió de l’aigua de la ciutat. El dipòsit és el tercer més gran de la ciutat, té una capacitat de 6.677 m³ (2,6 piscines olímpiques) i va tenir un cost de 8 milions d’euros. La construcció del dipòsit va anar lligada a la transformació de l'espai que l'envolta, ja que es va optar per integrar-lo paisatgísticament a l'entorn amb un nou parc per a la ciutat, amb un mirador, unes graderies enfocades a una plaça central i més de 12.000 m2 de superfície.


Previsió pel 2023

L’any 2023 està marcat per les preocupants dades pluviomètriques, que han portat a activar el Pla d’Emergència en Situació de Sequera de Mataró. En l’àmbit general, s’han reduït els cabals que aporta l’ATL i s’ha incrementat la quantitat d’aigua que s’aporta amb recursos propis (pous, mines i aqüífers), augmentant també el nombre d’analítiques.

Durant els primers mesos de l’any 2023, també s’ha presentat tota la documentació per accedir a la subvenció dels PERTE (Fons Next Generation) per a la Digitalització del cicle urbà de l’aigua al municipi de Mataró. Aquesta documentació servirà de full de ruta per digitalitzar les àrees d’Operacions i Clients d’Aigües de Mataró, tot oferint un salt qualitatiu en els serveis que l’empresa ofereix a la ciutadania.

D’altra banda, durant el primer semestre de l’any està previst que s’executin les obres de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram, com són les de la renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram del carrer de Sant Josep, les del triangle format pels carrers d’Agustín Argüelles, del Bisbe Francesc de Paula Mas i Nou de les Caputxines, la renovació de la xarxa d’abastament dels carrers de Sant Cugat, de Javier Castaños, de Pasadena i la ronda de Francesc Macià o la renovació del clavegueram del carrer de Sant Domenico Savio.

Des de l’àrea d’energia, que engloba el TubVerd, es continua treballant la fase de creixement i expansió, i la necessitat d’incrementar la producció per donar servei als nous clients. Està prevista la licitació per construir un dipòsit d’aigua freda, d’uns 3.700 m3, que permetrà incrementar la producció de fred. El dipòsit es construirà al costat de la seu de l’edifici de TubVerd i permetrà donar servei als nous clients del sector del front marítim, inclosa la Torre Barceló. Aquesta infraestructura complementarà la nova connexió de vapor del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme que es va posar en marxa a principis d’any, i garantirà el servei als nous equipaments de l’eix Lluís Companys, als nous edificis en construcció al sector IVECO-Pegaso i als clients industrials que es vulguin connectar a la xarxa en un futur.

Finalment, l’àrea d’energia té previst finalitzar les instal·lacions fotovoltaiques dels equipaments municipals, definits per l’encomana que va fer l’Ajuntament de Mataró.

En col·laboració amb la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus, està previst posar en marxa un projecte educatiu al dipòsit de Bellavista, que permetrà ensenyar com funciona el cicle de l’aigua a la ciutat i se sensibilitzarà a les persones participants sobre bones pràctiques de consum. Està previst que aquest projecte pugui arribar a tots els centres educatius de la ciutat.

També s’ha iniciat un estudi qualitatiu i quantitatiu de l’aqüífer de Mataró per conèixer els recursos de què pot comptar la ciutat, en cas de necessitat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró està treballant per aplicar el nou Reial decret 3/2023 que va entrar en vigor a principis d’any i que estableix els nous criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de les aigües de consum, el seu control i el seu subministrament. Això implica un increment del volum de feina del laboratori i l’adquisició de nous equips per tal de donar compliment als requisits d’aquest Reial decret i de la nova legislació sobre el control de la legionel·la que també ha entrat en vigor enguany.

L’àrea de clients té previstes les inversions necessàries per accelerar la generalització de la telelectura, que es troba actualment al 75% d’implantació,  per permetre un control més eficient de les necessitats i el consum de la ciutat. 

A principis d’any es van establir nous sistemes de pagaments de factures a través dels terminals de la xarxa de punts d’autoservei (caixers ciutadans) que l’Ajuntament de Mataró ha desplegat en diferents ubicacions de la ciutat com són les oficines de l’Espai Mataró Connecta i alguns centres cívics.

Finalment, està previst continuar les campanyes de digitalització per poder oferir serveis com els Comunicaigua, notificacions digitals personalitzades d’avaries, afectacions d’obres, fuites i altres informacions, a tots els clients.

Amb aquestes previsions, Aigües de Mataró té la voluntat d’apropar-se a la ciutadania, oferint-li el millor servei, tant en l’àmbit mediambiental, com en el tècnic i social.