Back to top

Dades estadístiques

Rendiment

2011 2012 2013 2014 2015 2016
AIGUA SUBMIN. Hm3 7,55 7,06 6.85 6.74 6.84 7.16
AIGUA FACT. Hm3 6,73 6,53 6.30 6.15 6.26 6.37
AIGUA NO CONTROLADA. Hm3 0,82 0,53 0.55 0.59 0.57 0.79
RENDIMENT 89% 92% 92% 91% 91,5% 89,0%

Abonats

2011 2012 2013 2014 2015 2016
COMPTADORS 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500
AFORAMENTS 154 136 114 81 73 55
RAMALS INCENDI 917 918 914 917 861 903
ABONATS 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458

Consum (Hm3)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
DOMÈSTICS 4.605 4.567 4.465 4.349 4.441 4.463
NO DOMÈSTICS  1.761 1.603 1.516 1.244 1.247 1.249
PÚBLICS 0.368 0.358 0.317 0.345 0.343 0.429
TOTAL MATARÓ 6.734 6.528 6.298 6.148 6.268 6.374

Adducció (Hm3)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
AIGUA PRÒPIA 1.044 1.291 2.007 2.110 1.658 1.534
AIGUA TER-LLOBREGAT (ATLL) 6.509 5.765 4.847 4.631

5.189

5.627
AIGUA SUBMINISTRADA 7.553 7.056 6.854 6.741 6.847 7.162