Back to top

Descripció de la factura

Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 6 m3 x 0,7000 € = 4,20
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (19,04) x 0,500 = 9,52
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 16 m3 x 0,4469 € x 1,00 = 7,15
IVA 10% (34,07 €) 3,41
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 39,46
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 8 m3 x 0,7000 € = 5,60
Tercer tram d'aigua 18 m3 x 1,7700 € = 31,86
Quart tram d'aigua 1 m3 x 2,1000 € = 2,10
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (54,40) x 0,500 = 27,20
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 18 m3 x 0,4469 € x 1,00 = 8,04
Segon tram cànon d'aigua 12 m3 x 0,5147 € x 2,00 = 12,35
Tercer tram cànon d'aigua 6 m3 x 0,5147 € x 5,00 = 15,44
Quart tram cànon d'aigua 1 m3 x 0,5147 € x 8,00 = 4,12
IVA 10% (119,91 €) 11,99
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 133,8
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 8 m3 x 0,7000 € = 5,60
Tercer tram d'aigua 18 m3 x 1,7700 € = 31,86
Quart tram d'aigua 24 m3 x 2,1000 € = 50,40
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (102,70) x 0,500 = 51,35
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 18 m3 x 0,4469 € x 1,00 = 8,04
Segon tram cànon d'aigua 12 m3 x 0,5147 € x 2,00 = 12,35
Tercer tram cànon d'aigua 6 m3 x 0,5147 € x 5,00 = 15,44
Quart tram cànon d'aigua 24 m3 x 0,5147 € x 8,00 = 98,82
IVA 10% (287,06 €) 28,71
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 317,75
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 14 m3 x 0,7000 € = 9,80
Tercer tram d'aigua 13 m3 x 1,7700 € = 23,01
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (47,65) x 0,500 = 23,83
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 24 m3 x 0,4469 € x 1,00 = 10,73
Segon tram cànon d'aigua 13 m3 x 0,5147 € x 2,00 = 13,38
IVA 10% (93,95 €) 9,40
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 105,33
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,3500 € x 60 dies = 21,00
Primer tram d'aigua 18 m3 x 0,5400 € = 9,72
Segon tram d'aigua 32 m3 x 0,9800 € = 31,36
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (63,72) x 0,500 = 31,86
Cànon de l'aigua
Cànon d'aigua gravamen general 50 m3 x 0,1498 € x 1,00 = 7,49
Cànon d'aigua gravamen específic 50 m3 x 0,5873 € x 1,00 = 29,37
IVA 10% (130,80 €) 13,08
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 145,86
És un import fix que cobreix part de la despesa fixa de la gestió del servei.
Es factura el preu vigent pels dies de lectura, segons 3 franges, en funció del consum màxim històric de 2 anys:
  • Consum inferior a 500 l/dia
  • Consum entre 500 i 1000 l/dia
  • Consum superior a 1000 l/dia
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 4 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 10 m3 - 2n, de 10 a 18 m3 - 3r, de 18 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
En el cas de que a l'habitatge hi visquin més de 3 persones es pot sol·licitar la tarifa familiar i els trams s'amplien a raó de 3 m3 per usuari/mes. Vegeu la factura amb tarifa familiar.
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 4 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 10 m3 - 2n, de 10 a 18 m3 - 3r, de 18 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
El segon, tercer i quart trams s'amplien a raó de 3 m3/30 dies, 6 m3/30 dies i 9 m3/30 dies en funció dels membres que excedeixin de 3 en cada unitat de convivència.
Es multiplica cada tram pel preu vigent €/m3.
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 2 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 18 m3 - 2n, més de 18 m3.
Aquest concepte es cobra per dies de lectura i en funció del diàmetre del comptadors.
Cobreix la substitució de comptadors avariats i antics o envellits. Les esmentades substitucions no es repercuteixen als abonats, a excepció dels casos previstos en el vigent Reglament del servei.
Preu vigent €/30 dies
Es calcula multiplicant l'import del servei d'aigua per un coeficient vigent.
Aquest concepte garanteix la recollida i conducció de les aigües residuals i pluvials fins als grans col·lectors que finalitzen a la depuradora. Permet, alhora, realitzar reparacions i inversions previstes en el Pla Director del Clavegueram.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals. Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 18 m3 - 2n, de 18 a 30 m3 - 3r, de 30 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
S'apliquen els preus vigents €/m3. Els m3 del segon tram es multipliquen per un coeficient de 2, els del tercer per 5 i els del quart, per 8.
En el cas de que a l'habitatge hi visquin més de 3 persones es pot sol·licitar la tarifa familiar, que preveu l'ampliació dels límits dels trams. Vegeu la factura amb tarifa familiar.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals. Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 18 m3 - 2n, de 18 a 30 m3 - 3r, de 30 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
S'amplien els trams a raó de 3 m3/30 dies per al primer tram, 5 m3/30 dies per al segon i 6 m3/30 dies per al tercer per a cada membre que superi els 3 usuaris per habitatge.
S'apliquen els preus vigents €/m3. Els m3 del segon tram es multipliquen per un coeficient de 2, els del tercer per 5 i els del quart, per 8.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals.
En usos no domèstics, el cànon és la suma d'un tipus de gravamen general, corresponent a l'ús, i un tipus de gravamen específic, corresponent a la contaminació. En casos especials es facturen directament a l'ACA.
S'aplica un 10 per cent sobre el total del servei d'aigua, clavegueram i cànon.
S'aplica un 21 per cent sobre la conservació del comptador.