Back to top

Descripció de la factura

Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 6 m3 x 0,7000 € = 4,20
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (19,04) x 0,500 = 9,52
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 16 m3 x 0,4469 € = 7,15
IVA 10% (34,07 €) 3,41
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 39,46
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 8 m3 x 0,7000 € = 5,60
Tercer tram d'aigua 18 m3 x 1,7700 € = 31,86
Quart tram d'aigua 1 m3 x 2,1000 € = 2,10
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (54,40) x 0,500 = 27,20
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 18 m3 x 0,4936 € = 8,88
Segon tram cànon d'aigua 12 m3 x 1,1370 € = 13,64
Tercer tram cànon d'aigua 6 m3 x 2,8425 € = 17,06
Quart tram cànon d'aigua 1 m3 x 4,5480 € = 4,55
IVA 10% (124,09 €) 12,41
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 138,49
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 8 m3 x 0,7000 € = 5,60
Tercer tram d'aigua 18 m3 x 1,7700 € = 31,86
Quart tram d'aigua 24 m3 x 2,1000 € = 50,40
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (102,70) x 0,500 = 51,35
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 18 m3 x 0,4936 € = 8,88
Segon tram cànon d'aigua 12 m3 x 1,1370 € = 13,64
Tercer tram cànon d'aigua 6 m3 x 2,8425 € = 17,06
Quart tram cànon d'aigua 24 m3 x 4,5480 € = 109,15
IVA 10% (301,15 €) 30,11
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 333,24
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,1600 € x 60 dies = 9,60
Primer tram d'aigua 10 m3 x 0,3600 € = 3,60
Segon tram d'aigua 14 m3 x 0,7000 € = 9,80
Tercer tram d'aigua 13 m3 x 1,7700 € = 23,01
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (47,65) x 0,500 = 23,83
Cànon de l'aigua
Primer tram cànon d'aigua 24 m3 x 0,4936 € = 11,85
Segon tram cànon d'aigua 13 m3 x 1,137 € = 14,78
IVA 10% (96,47 €) 9,65
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 108,10
Detall de la factura
Servei d'aigua i clavegueram
Quota de servei d'aigua 0,3500 € x 60 dies = 21,00
Primer tram d'aigua 18 m3 x 0,5400 € = 9,72
Segon tram d'aigua 32 m3 x 0,9800 € = 31,36
Conservació del comptador 0,0273 € x 60 dies = 1,64
Clavegueram sobre servei aigua (63,72) x 0,500 = 31,86
Cànon de l'aigua
Cànon d'aigua gravamen general 50 m3 x 0,1498 € = 7,49
Cànon d'aigua gravamen específic 50 m3 x 0,5873 € = 29,37
IVA 10% (130,80 €) 13,08
IVA 21% conservació comptador ( 1,64 €) 0,34
Total € 145,86
És un import fix que cobreix part de la despesa fixa de la gestió del servei.
Es factura el preu vigent pels dies de lectura, segons 3 franges, en funció de la mitjana de consum:
  • Consum inferior a 500 l/dia
  • Consum entre 500 i 1000 l/dia
  • Consum superior a 1000 l/dia
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 4 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 10 m3 - 2n, de 10 a 18 m3 - 3r, de 18 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
En el cas de que a l'habitatge hi visquin més de 3 persones es pot sol·licitar la tarifa familiar i els trams s'amplien a raó de 3 m3 per usuari/mes. Vegeu la factura amb tarifa familiar.
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 4 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 10 m3 - 2n, de 10 a 18 m3 - 3r, de 18 a 36 m3 - 4t, més de 36 m3.
El segon, tercer i quart trams s'amplien a raó de 3 m3/30 dies, 6 m3/30 dies i 9 m3/30 dies en funció dels membres que excedeixin de 3 en cada unitat de convivència.
Es multiplica cada tram pel preu vigent €/m3.
Correspon pròpiament al consum produït i es divideix en 2 trams.
Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r, fins a 18 m3 - 2n, més de 18 m3.
Aquest concepte es cobra per dies de lectura i en funció del diàmetre del comptadors.
Cobreix la substitució de comptadors avariats i antics o envellits. Les esmentades substitucions no es repercuteixen als abonats, a excepció dels casos previstos en el vigent Reglament del servei.
Preu vigent €/30 dies
Es calcula multiplicant l'import del servei d'aigua per un coeficient vigent.
Aquest concepte garanteix la recollida i conducció de les aigües residuals i pluvials fins als grans col·lectors que finalitzen a la depuradora. Permet, alhora, realitzar reparacions i inversions previstes en el Pla Director del Clavegueram.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals. Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r fins a 18 m3, 2n de 18 a 30 m3, 3r de 30 a 36 m3 i 4t, més de 36 m3.
S'apliquen els preus vigents €/m3. El primer tram té un preu protegit de 0,4936 €/m3. La resta de trams tenen un preu general de 0,5685 €/m3 als que se'ls hi aplica un coeficient de 2 en el cas del segon tram, d'un 5 en el tercer tram i d'un 8 en el quart tram.
En el cas que a l'habitatge hi visquin més de 3 persones, es pot sol·licitar la tarifa familiar, que preveu l'ampliació dels límits de trams per cada persona de més empadronada a l'habitatge. Vegeu la factura amb tarifa familiar.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals. Els trams, sobre 60 dies de lectura, són: 1r fins a 18 m3, 2n de 18 a 30 m3, 3r de 30 a 36 m3 i 4t, més de 36 m3.
S'amplien els trams a raó de 3 m3/30 dies per al primer tram, 5 m3/30 dies per al segon i 6 m3/30 dies per al tercer per a cada membre que superi els 3 usuaris per habitatge.
S'apliquen els preus vigents €/m3. El primer tram té un preu protegit de 0,4936 €/m3. La resta de trams tenen un preu general de 0,5685 €/m3 als que se'ls hi aplica un coeficient de 2 en el cas del segon tram, d'un 5 en el tercer tram i d'un 8 en el quart tram.
Aquest concepte es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua amb un mínim de facturació de 6 m3 mensuals.
En usos no domèstics, el cànon és la suma d'un tipus de gravamen general, corresponent a l'ús, i un tipus de gravamen específic, corresponent a la contaminació. En casos especials es facturen directament a l'ACA.
S'aplica un 10 per cent sobre el total del servei d'aigua, clavegueram i cànon.
S'aplica un 21 per cent sobre la conservació del comptador.