Back to top

El nostre compromís amb el medi ambient

Les polítiques  de sostenibilitat energètica 

Producció d’energia renovable

En l’actualitat, Aigües de Mataró disposa de dues plantes fotovoltaiques per a la generació d’energia elèctrica obtinguda a través de fonts renovables.

La primera planta fotovoltaica és de 49 kWp de potència i uns 60.000 kWh anuals de producció per a la venda a la xarxa elèctrica. Està situada a la coberta del dipòsit Rocablanca i la generació solar que produeix ha representat uns ingressos de 42.000 euros. Aquest 2021, s’ha generat electricitat durant 1.075 hores equivalents, superant àmpliament les 989 hores mínimes de generació que el Reial decret exigeix per poder ingressar el 100 % de les retribucions de l’Estat previstes per als equipaments connectats a la xarxa.

La segona planta fotovoltaica és d’autoconsum, amb una potència de producció màxima de 47 kWp i està situada a l’edifici de les oficines de la companyia. Al llarg del 2021, aquesta planta ha generat 55.275 kWh que suposa l’estalvi d’un 20 % respecte als 260.0034 kWh que ha consumit l’edifici i un aprofitament del 97 % de l’energia produïda per les plaques. L’estalvi econòmic d’aquesta producció elèctrica es valora en uns 4.615,71 euros. Així i tot, ha sigut un 7 % menys de producció energètica fotovoltaica envers l’any passat.

La producció total d’energia fotovoltaica el 2021 ha estat de 107.991 kWh entre les dues plantes. Considerant el factor d’emissió de CO2 pel mix elèctric (0,31 kg CO2/kWh, dada de 2019 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), hem generat un estalvi de 33,48 t de CO2 a l’atmosfera.

L’energia produïda per la planta fotovoltaica ubicada a les oficines, s’utilitza també per a la recàrrega de la flota de vehicles elèctrics de la companyia.
Respecte a les dades sobre autoconsum obtingudes:

L’any 2021, AMSA es va marcar l’objectiu d’augmentar la producció d’energia provinent de fonts renovables per a l’autoconsum amb la idea d’instal·lar plaques fotovoltaiques a l’edifici TubVerd. Aquest objectiu ha quedat de nou definit per al 2022.

Durant el quart trimestre del 2021, l’Ajuntament ha encarregat a AMSA la instal·lació amb claus a la mà de 25 instal·lacions fotovoltaiques per a 25 equipaments de la ciutat, a executar durant el 2022. Aigües de Mataró s’ha preparat, durant el 2021, per assumir aquest repte: ampliant l’abast de les certificacions ISO 9001-14001 en aquest àmbit, preparant l’estructura administrativa de contractació i incorporant un especialista en energies.

Sostenibilitat

Durant el 2020, el sistema de gestió integrat va dedicar molts esforços cap al Pla de contingència i de continuïtat de negoci en el context de la pandèmia. Durant el 2021, la permanent actualització del sistema documental així com les auditories trimestrals de seguiment es van poder dur a terme amb una certa normalitat un cop consolidat aquest aspecte dins del sistema.

Això va permetre encarar el repte de presentar la memòria de sostenibilitat a l’Oficina Espanyola del Pacte Global i avançar en la integració de tota l’activitat del TubVerd dins del sistema.

El compromís adquirit amb el Pacte Global ha comportat que els seus principis, així com els objectius de desenvolupament sostenible,acabin modificant la mirada que té l’empresa en tots els seus processos. Per tant, a banda dels nous objectius estratègics (ciutat, persones, innovació i sostenibilitat) en la planificació d’objectius de cada departament i en alguns indicadors de seguiment, per al 2022, ja es comencen a considerar els ODS amb els quals es pot estar interaccionant. Aquest fet també tindrà un impacte sobre com informem de la nostra activitat. Durant el 2021, la Memòria de Gestió 2020 i l’Informe de Sostenibilitat 2020 van ser dos documents independents,però aquest any s’han integrat ambdós documents perquè es creu que no es pot separar la gestió de la sostenibilitat.
Per tant, per la via de la metodologia inherent del nostre sistema de gestió integrat es va consolidant, dins dels processos d’AMSA, la sostenibilitat.

Pel que fa al TubVerd, en aspectes generals com el control reglamentari, els objectius i indicadors, les incidències i l’avaluació de l’acompliment, ja està operativament funcionant com un departament més d’AMSA. S’ha treballat activament per consolidar la integració de procediments durant el 2021.
En la memòria de revisió per a la direcció del sistema de qualitat ja quedarà inclosa la seva activitat i haurem completat el cicle inicial necessari per a la seva certificació.
En l’auditoria de certificació feta el gener del 2022, l’activitat d’energia no va ser inclosa en l’abast per dos motius. Primer, perquè encara està pendent de definir l’operativa en relació amb les plaques fotovoltaiques i el desig d'AMSA seria que hi estigués inclosa. Segon, perquè de cara a la gestió documental, el relleu temporal de la figura del cap de departament va alentir els aspectes de gestió que, en cas de ser auditats, haguessin hagut de ser tancats de manera precipitada.
Atès que la certificació sota les diferents normes de gestió no és una finalitat en si mateixa sinó un mitjà de millora, no ha tingut mai sentit per AMSA forçar els sistemes banalment.
D’altra banda, un darrer fet també va aconsellar endarrerir-ne la incorporació. Durant el 2022, hem avaluat les normes ISO 9001 i ISO 14001 de manera conjunta, sota una mateixa certificació. Aquest fet ens permetrà tensar menys el sistema en els anys vinents, però aquesta unificació d’expedient també va fer aconsellable separa-la de l’ampliació per incloure-hi les activitats del TubVerd.

En referència al compliment, i en relació amb el compliment penal emparat per la certificació UNE 19601, el sistema ha continuat operant de manera normal. L’aparició recent de l’ISO 37301, que inclou tant la gestió de compromisos voluntaris com d’obligacions legals, i que també és certificable, farà que, a mitjà termini, s'abandoni la primera norma i s'encamini cap a una gestió plena en matèria de compliment. Durant el 2021, s’ha realitzat una formació extensa de les diferents persones que, en una etapa inicial, hi hauran de treballar i s’espera començar-hi a treballar en la transició un cop el TubVerd pugui quedar formalment integrat (dins l’ISO 9001-14001) mitjançant l’auditoria externa. Tanmateix, si es pot fer durant el 2022, s’haurà fet un any abans del que s’havia previst en l’informe de gestió anterior.
Durant el 2021, es poden destacar els fets i fites següents, relacionats amb la gestió de la qualitat i del medi ambient:

  •  S’ha mantingut la certificació de l’UNE 19601 de sistemes de gestió de compliment penal.
  •  S’ha mantingut la certificació de les bones pràctiques en la gestió de la transmissió de la COVID-19.
  •  S’ha completat bona part de la integració de l’activitat del TubVerd.
  • AMSA ha presentat la primera memòria de sostenibilitat a l’Oficina Espanyola del Pacte Global.
  • S’han instal·lat dues fonts JibuH2O a la via pública, una part del projecte de replantejament de les fonts públiques de les aigües de consum.
  • Tot i que l’auditoria s’ha fet el gener del 2022, s’han fusionat els expedients de les normes ISO 9001 i ISO 14001 sota una mateixa certificació,fet que ens ha permès un cert estalvi de temps i diners, i, per tant, ser més eficients.

Petjada de CO2 

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera.

Com a part del posicionament d’AMSA en la lluita contra el canvi climàtic, es va considerar necessari calcular la petjada de CO2 de la companyia, per conèixer-ne la magnitud i els diferents factors que hi contribueixen.

Durant el 2021, la petjada de carboni de la companyia ha descendit en un 91% respecte al 2020.

S'ha obtingut un valor de 26,228 t de CO2 per l'abast relacionat amb la gestió de l'aigua i clavegueram. L'energia elèctrica consumida durant el 2021, contractada dintre del conveni marc de compra de l'Associació Catalana de Municipis, és d'origen renovable, i aquest element suposava la font més gran de gasos d'efecte hivernacle de la companyia.

La producció total d'energia fotovoltaica entre les dues plantes que té en propietat la companyia ha generat un estalvi de 27,86 t de CO2 a l'atmosfera.

Una de les instal·lacions fotovoltaiques es fa servir per recarregar la flota de vehicles elèctrics de la companyia, de manera que s'evita la contaminació causada pels vehicles de combustió. Durant el 2021, els quilometres fets amb la flota elèctrica, s'han incrementat en un 42%, la qual cosa ha suposat un estalvi de gairebé una tona de CO2 generada per combustió.

Per primer any, a més, hem estimat la petjada de carboni de l'àrea de TubVerd en el procés de producció, obtenint un valor de 722,17 tones/any de CO2.
Esperem disminuir aquesta dada amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les instal·lacions de TubVerd, està definit com a objectiu 2022, per l'autoconsum de l'edifici i els processos de producció i amb la compra d'electricitat de fonts d'energia renovable.

Parc de vehicles elèctrics i punts de recàrrega

Aigües de Mataró ha elaborat un Pla de renovació de la flota de vehicles,per establir una estratègia de transició cap a una flota amb un nivell d’emissions nul o baix. És per això que també, durant aquest últim any, s’han preparat dues zones, a la mateixa seu, amb bases de càrrega per a vehicles i motocicletes elèctrics.

Des del 2019, la companyia disposa de tres cotxes elèctrics i un d’híbrid, que han substituït els vehicles dièsel de més de 10 anys. El 2020 es va comprar la primera moto elèctrica per valorar-ne el funcionament i així anar substituint progressivament la flota de motos.

Queda com a repte futur incorporar furgons elèctrics en substitució dels models de gasoil més antics.

Durant el 2021, AMSA ha disposat d’un total de 21 vehicles entre cotxes i furgonetes, de les quals el 10 % consumeixen benzina, un 15 % són elèctrics, un 5 % són híbrids i un 70 % consumeixen dièsel.

A més, l’àrea de lectures ha disposat d’una flota de 9 motocicletes de les quals un 89 % consumeixen benzina i un 11 % són elèctriques.

De forma general, la flota d’AMSA la formen vehicles:

50 % dièsel
13 % elèctrics
3 % híbrids
34 % benzina

La recàrrega de vehicles es fa mitjançant las plaques fotovoltaiques ubicades a l’edifici d’oficines, al carrer de Pitàgores.

De tota l’energia produïda per a l’autoconsum, la recàrrega de vehicles suposa un 4,6 % de l’energia total autoconsumida.
 

 

Informe de Sostenibilitat i Economia Circular d'Aigües de Mataró

Tríptic de la campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Estrategies educació sostenibilitat

Xarxa Responsabilitat Social

Estalvi aigua

Campanya Estalvi

Com estalviar aigua

Recicla l'oli

Díptic estalvi aigua 2012