Back to top

El nostre compromís amb la societat

Aigua social

Aigües de Mataró va ser una de les empreses de subministrament d’aigua pioneres en la creació de mesures socials.

El 2012 va crear el Fons Social i la Tarifa Social per garantir el subministrament d’aigua a les famílies amb pocs recursos econòmics, de manera que quan el 2015 s’aprova la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica, AMSA ja té rodatge amb algunes de les mesures que proposa aquesta llei.

A partir d’aquí, el novembre de 2016 es va signar un protocol de l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, i garantir-ne el servei.

El mateix mes es va signar un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i AMSA, sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d’aigua. Aquest conveni estableix
mesures, acords i convenis per a la concessió d’ajuts a fons perdut o descomptes notables en el servei d’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.

El mateix any, per iniciativa municipal i amb la participació de diferents entitats de la ciutat, de l’àmbit polític, jurídic, corporatiu i participatiu, juntament amb AMSA, es va constituir la comissió municipal per a la gestió del risc, per a la seguretat, i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització. Una de les prioritats d’aquesta comissió és establir línies d’intervenció social per oferir solucions, tant a les comunitats de veïns afectades, com als ocupants, si hi ha la possibilitat, sempre previ estudi i avaluació del risc generat i de les conseqüències.
 

Fons Social

El Fons Social, instaurat a la companyia de manera pionera a Catalunya l’any 2012, és un mecanisme d’acció social que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la crisi econòmica. Respon a criteris de renda valorables
pels professionals dels Serveis Socials Municipals que són quidecideixen qui o quines famílies s’hi poden acollir.

Tot i que la dotació del Fons Social ha estat de 65.000 € aquests anys, últimament no s’exhauria la dotació pressupostada, a causa de l’atorgament d’un ajut alternatiu que assigna la Generalitat.

Per aquest motiu, el 2018 ha augmentat el nombre de famílies beneficiàries d’aquest ajut amb criteris de compromís i equitat sempre que siguin famílies identificades com a vulnerables segons l’informe de Risc d’Exclusió Residencial.

El 2018 la despesa del Fons Social ha estat de 64.845,82 €, d’aquesta manera s’exhaureix l’import, i se’n reverteix la totalitat a les famílies vulnerables, que són l’objecte últim del fons.

Tarifa Social

Aigües de Mataró disposa des de l’any 2012 de la Tarifa Social basada en la qual va implantar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a la Llei 7/2011 quan va crear el cànon social.

Ser beneficiari d’aquesta tarifa suposa una disminució important en el preu de la factura, sobretot des de l’any 2016, quan es va aprovar una reducció significativa en el seu import.

Des del 2016 també es va intensificar la difusió i promoció d’aquesta tarifa, tant a la seu de la companyia com a les dependències de Benestar Social i s’ha anat incrementant el nombre de persones que fan el tràmit per acollir-s’hi.

Durant el 2018, s’ha continuat amb l’ajuda a la tramitació d’aquesta tarifa, ara ja des de les oficines d’AMSA.

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat

Des del 2015, AMSA ha facilitat la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que estan ocupant un habitatge de titularitat bancària, sempre que el departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Aquest mecanisme només s’aplica quan la propietat no ho desautoritzi expressament. La finalitat és la de donar servei d’aigua als usuaris mentre durin els tràmits de regularització del contracte de lloguer, entre l’abonat i la institució financera.

Fins al 31 de desembre de 2018 s’han rebut 226 sol·licituds, de les quals s’han aconseguit 75 contractes provisionals i 13 d’indefinits.

Facilitats de pagament

Una de les mesures socials, recollides en el protocol, és la de facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada abonat. També, en aquest àmbit d’actuació, es dóna suport financer als clients amb subministrament per aforament que vulguin substituir-lo per un comptador o als habitatges que formen part d’edificis amb comptador comunitari i que volen contractar-ne d’individuals per evitar conflictes.

L’any 2018 es van establir 615 compromisos de pagament.

Preus especials per a famílies nombroses

La companyia té establert per tarifa, un preu especial per a les famílies nombroses o per a més de tres persones empadronades en un mateix habitatge. Per cada resident acreditat que excedeixi de tres membres, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3m3 al mes, i per al tercer tram de consum a 6 m3.

Contractació de comptadors individuals en algunes comunitats

Hi ha algunes comunitats de veïns en les quals cada habitatge d’un edifici rep el subministrament d’aigua a partir d’un sol comptador comunitari i en alguns casos aquest fet ocasiona problemes en la convivència o interfereix en els tràmits per acollir-se a ajudes socials.

Amb la contractació de comptadors individuals, cada usuari pren responsabilitat del seu consum i del seu deute i pot acollir-se, si ho necessita, a les ajudes socials.

Durant el 2018, s’ha realitzat la contractació de comptadors individuals en dos edificis de Mataró. En total han contractat comptadors individuals 45 veïns.

En col·laboració amb el Servei de Benestar Social, s’ha possibilitat la gestió del deute i de l’import de l’alta del comptador de les persones vulnerables econòmicament que ho necessitessin. Per a l’adequació de la instal·lació interior, AMSA ha concedit finançaments sense interessos a un any de termini per un total de 42.150,48 €.

Fent ciutat

La participació i la col·laboració amb projectes, entitats, associacions i escoles és una mostra del compromís de servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat.

Uns exemples són els convenis de col·laboració amb entitats que organitzen esdeveniments de la ciutat com són la Fira de l’Arbre i la Natura, la promoció de Les Santes, la campanya del Got Solidari de Les Santes, en el patrocini de les Jornades Científiques, les Dissantes, esdeveniments esportius, etc.

També col·labora amb Mataró Audiovisual, i en activitats realitzades per la Casa Capell, etcètera.

En un àmbit més concret però no menys important, cal destacar les col·laboracions en projectes d’algunes altres associacions sense ànim de lucre com ara escoles, clubs esportius, associacions de veïns o entitats de la ciutat.

En el terreny formatiu, la companyia participa en activitats amb escoles, instituts i centres de formació explicant el cicle de l’aigua i el funcionament i l’organització de la companyia.