Back to top

El nostre compromís amb la societat

Aigua social

Aigües de Mataró va ser una de les empreses de subministrament d’aigua pioneres en la creació de mesures socials.

El 2012 va crear el Fons Social i la Tarifa Social, per garantir el subministrament d’aigua a les famílies amb pocs recursos econòmics, de manera que, quan el 2015 s’aprova la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afronta l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, AMSA ja té rodatge en algunes de les mesures que proposa la Llei.

L’any 2021 ha estat un any de transició cap a la normalitat, tot i que hi ha moltes persones que pateixen les conseqüències de la pandèmia en l’àmbit social i econòmic. Per això, AMSA ha continuat treballant perquè les ajudes econòmiques arribin al màxim de famílies que les puguin necessitar.

El Fons Social

El Fons Social, instaurat a la companyia de manera pionera i a Catalunya l’any 2012, és un mecanisme d’acció social que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social a causa de la crisi econòmica. Respon a criteris de renda valorables pels professionals dels Serveis Socials municipals, que són els qui decideixen qui o quines famílies s’hi poden acollir.

Un any més, no es va arribar a exhaurir la dotació de 58.000 € pressupostada,tot i que moltes famílies amb l’informe de risc d’exclusió residencial acumulaven deute. Per aquest motiu, el 2021, tal com es va fer l’any anterior, es va repartir l’excedent d’aquest ajut amb criteris de compromís i equitat entre famílies identificades com a vulnerables i amb deute, segons l’informe de risc d’exclusió residencial. El 2021 la despesa del Fons Social ha estat de 57.780,40 €; d’aquesta manera, s’exhaureix l’import, i se’n reverteix la totalitat a les famílies vulnerables, que són l’objecte últim del fons.

Durant el 2021, s’han canviat els criteris de valoració per part del Departament de Benestar Social per permetre alleugerir-ne els tràmits.

El Fons Social d’AMSA ha beneficiat 543 famílies amb un total de 1.369 rebuts al llarg del 2021.

La Tarifa Social

Aigües de Mataró disposa des de l’any 2012 de la Tarifa Social, basada en la que va implantar l’ACA a la Llei 7/2011, quan va crear el cànon social.
Ser beneficiari d’aquesta tarifa comporta una disminució important en el preu de la factura.

Des de l’any 2018, les persones usuàries que disposen de l’informe de risc d’exclusió residencial passen automàticament a gaudir de la Tarifa Social,sense que l’hagin de tramitar.

Aquest informe també garanteix, mentre es mantingui vigent, que cap persona patirà talls de subministrament a causa de l’impagament de les factures, fet que alleuja la situació de la població que en situació temporal s’ha vist en dificultats per afrontar els pagaments.

A causa dels canvis en els requisits d’identificació ja no es pot tramitar ni tampoc donar suport en la tramitació d’aquesta tarifa. Actualment, les persones poden tramitar directament amb l’ACA aquesta ajuda, o bé obtenir-la directament amb l’informe del risc d’exclusió residencial . L’any 2021 es van rebre pocs informes i, d’altra banda, alguns van deixar de ser vigents per la caducitat de la data d’expedició. Això ha fet que disminuís la quantitat de persones beneficiàries d’aquesta tarifa, tot i que, quan caduca l’informe, se’ls envia una carta perquè la puguin renovar de nou.

Tarifa Social 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  310 660 1.176 1.564 1.945 2.177 1.795 1.631

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat 

Des del 2015, AMSA ha facilitat la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que ocupen un habitatge de titularitat bancària, sempre que el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació per aplicar els drets de les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Aquest mecanisme només s’aplica quan la propietat no el desautoritza expressament. La finalitat és donar el servei d’aigua a aquestes persones amb risc d’exclusió residencial mentre durin els tràmits de regularització del contracte de lloguer entre la persona abonada i la institució financera.

D’ençà que es van començar a fer aquestes contractacions provisionals i fins al 31 de desembre de 2021, s’han rebut 403 sol·licituds i s’han aconseguit dur a terme 97 contractes provisionals i 36 contractes indefinits.

Concretament, en el 2021 s’ha rebut 46 sol·licituds i s’han pogut contractar 27 altes de comptadors provisionals.

Facilitats de pagament

Una de les mesures socials recollides en el protocol signat amb l’Ajuntament de la ciutat és facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada persona sol·licitant. Durant l’any 2021, es va facilitar el pagament a 286 persones abonades per un import total de 169.906,02 €. D’aquests, 81.324,38 € es gestionen mitjançant compromisos concrets de pagaments i 88.581,64 € mitjançant pagaments flexibles.

Durant l’any 2021, no ha calgut tramitar cap ajut de finançament per a les instal·lacions d’aforament o els comptadors comunitaris que passen a comptadors individuals.

Preus especials per a famílies nombroses

La companyia té establert un barem per ajustar els metres cúbics que s’inclouen en el primer i el segon tram de consum d’aigua en els habitatges on hi ha més de tres persones empadronades. Per cada resident acreditat que excedeixi els tres membres, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3 m³ al mes per persona, i del tercer tram de consum, a raó de 6 m³ per persona. 

Fent ciutat

La participació i la col·laboració amb projectes, entitats, associacions i escoles són una mostra del compromís de servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat.

Enguany, la pandèmia de la COVID-19 va impedir celebrar molts actes en els quals, tradicionalment, col·laborava Aigües de Mataró. Es va mantenir la participació en els actes que sí que es van poder fer, com la Fira de l’Arbre i la Natura, i s’ha mantingut la col·laboració amb entitats representatives del teixit associatiu de la ciutat, com els Armats de Mataró, la Fundació Maresme, els Capgrossos de Mataró, la Sala Cabanyes i amb diferents clubs esportius de la ciutat.

Durant el 2021, també s'ha col·laborat amb dos esdeveniments culturals que s’han dut a terme a la ciutat. D’una banda, s'ha col·laborat com a patrocinadors del Festival Nosaltres, que constava d’activitats culturals de petit format basades en eixos com l’art, el feminisme o la transformació social. Part de l’acord de col·laboració amb el festival
contemplava la promoció de la campanya d’Aigües de Mataró «Beu aigua de l’aixeta», que promocionava l’ús d’envasos reciclables i reutilitzables per beure aigua entre el públic.

D’altra banda, s'ha col·laborat amb el Posidònia Fest, un festival musical que es va fer al Port de Mataró i que fusionava actuacions musicals amb la difusió del patrimoni natural de la posidònia.

En el terreny formatiu, la companyia participa en activitats amb escoles, instituts i centres de formació, on s’explica el cicle de l’aigua i el funcionament i l’organització de la companyia.