Back to top

El nostre compromís amb la societat

Polítiques Vigents

El 24 de novembre de 2016 es va signar un protocol de l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA, que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, i garantir-ne el servei.

El 10 de novembre de 2016 es va signar un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i AMSA, sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d’aigua.

Estableix mesures, acords i convenis per a la concessió d’ajuts a fons perdut o descomptes notables en el servei d’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.

El 2016, per iniciativa municipal i amb la participació de diferents entitats de la ciutat, de l’àmbit polític, jurídic, corporatiu  i participatiu, juntament amb AMSA, es va constituir la comissió municipal per a la gestió del risc, per a la seguretat, i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització.

Una de les prioritats d’aquesta comissió és establir línies d’intervenció social per oferir solucions, tant a les comunitats  de veïns afectades, com als ocupants,  si hi ha possibilitat, sempre previ estudi i avaluació del risc generat i de les conseqüències.

Fons Social

El Fons Social, instaurat a la companyia de manera pionera a Catalunya l’any 2012, és un mecanisme d’acció social que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la crisi econòmica.

No està associat a l’estructura tarifària, com la Tarifa Social, sinó que respon a criteris de renda valorables pels professionals dels Serveis Socials Municipals que són qui decideixen qui o quines famílies s’hi poden acollir.
Tot i que la dotació del Fons Social ha estat de 65.000 €, l’import que s’ha gestionat conjuntament amb el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament, ha estat de 40.154,43 € en clara disminució des de l’aplicació de la llei de pobresa energètica, atès que la Generalitat ha posat en funcionament el 2017 les prestacions econòmiques d’urgència social (PEUS) que assignen ajudes relacionades amb els serveis bàsics.

Tot i això, el Fons Social d’AMSA ha beneficiat 334 famílies amb un total de 551 rebuts al llarg del 2017.

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat

Des del 2015, AMSA ha facilitat la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que estan ocupant un habitatge de titularitat bancària, sempre que el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Aquest mecanisme només s’aplica quan la propietat no ho desautoritzi expressament. La finalitat és la de donar servei d’aigua als usuaris mentre durin els tràmits de regularització del contracte de lloguer, entre l’abonat i la institució  financera.

Preus especials per a famílies nombroses

La companyia té establert un preu especial per a les famílies nombroses o per a més de tres persones empadronades en un mateix habitatge. Per cada resident acreditat que excedeixi de tres membres, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3m3 al mes, i per al tercer tram de consum a 6 m3.

 

Facilitats de pagament

 

Una de les mesures socials, recollides en el protocol, és la de facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada abonat.

També, en aquest àmbit d’actuació, es dóna suport financer als clients amb subministrament per aforament que vulguin substituir-lo per un comptador o als habitatges que formen part d’edificis amb comptador comunitari i que volen contractar-ne d’individuals per evitar conflictes.