Back to top

El nostre compromís amb la societat

Aigua social

Aigües de Mataró va ser una de les empreses de subministrament d’aigua pioneres en la creació de mesures socials.

El 2012 va crear el Fons Social i la tarifa social per garantir el subministrament d’aigua a les famílies amb pocs recursos econòmics, de manera que quan el 2015 s’aprova la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, AMSA ja té rodatge en algunes de les mesures que proposa la llei.

El novembre del 2016 l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró van signar un protocol que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica, i garantir-ne el servei.

El mateix mes, es va signar un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i AMSA, sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d’aigua. Aquest conveni estableix mesures, acords i convenis per concedir ajuts a fons perdut o descomptes notables en el servei d’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.

El mateix any, per iniciativa municipal i amb la participació de diferents entitats de la ciutat de l’àmbit polític, jurídic, corporatiu i participatiu, juntament amb AMSA, es va constituir la comissió municipal per a la gestió del risc, per a la seguretat i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització. Una de les prioritats d’aquesta comissió és establir línies d’intervenció social per oferir solucions tant a les comunitats de veïns afectades com als ocupants, si hi ha la possibilitat, amb un estudi previ i l’avaluació del risc generat i de les conseqüències que se’n deriven

El Fons Social

El Fons Social, instaurat a la companyia de manera pionera i a Catalunya l’any 2012, és un mecanisme d’acció social que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social a causa de la crisi econòmica. Respon a criteris de renda valorables pels professionals dels serveis socials municipals, que són els qui decideixen qui o quines famílies s’hi poden acollir.

El Fons Social d’AMSA ha beneficiat 1.215 famílies i ha pagat un total de 1.369 rebuts al llarg del 2020. Enguany se n’han beneficiat més del doble d’abonats respecte del 2019, i la despesa total ha estat de 57.975,78. S’ha exhaurit l’import destinat i se n’ha revertit la totalitat a les famílies vulnerables, que són l’objecte últim del fons.

La Tarifa Social

Aigües de Mataró disposa des de l’any 2012 de la tarifa social, basada en la qual va implantar l’ACA en la Llei 7/2011, quan també va crear el cànon social.

Ser beneficiari d’aquesta tarifa comporta una disminució important en el preu de la factura. Any rere any s’ha anat incrementant el nombre de persones que fan el tràmit per acollir-s’hi. 

Des de l’any 2018, els usuaris que disposen de l’informe de risc d’exclusió residencial passen automàticament a gaudir de la tarifa social, sense que l’hagin de tramitar. Això ajuda a incrementar el nombre d’usuaris d’aquesta tarifa. 

Aquest informe també garanteix, mentre es mantingui vigent, que el client no pot patir talls de subministrament a causa de l’impagament de les factures, fet que alleuja la situació de tots els clients que en situació temporal s’han vist en dificultats per afrontar els pagaments.
 

Tarifa Social     2014     2015      2016     2017    2018      2019   2020
         94      310       660    1.176   1.564

    1.945

  2.177

 

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat 

Des del 2015, AMSA ha facilitat la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que ocupen un habitatge de titularitat bancària, sempre que el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació per aplicar els drets de les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Aquest mecanisme només s’aplica quan la propietat no el desautoritzi expressament. La finalitat és donar el servei d’aigua als usuaris mentre durin els tràmits de regularització del contracte de lloguer entre l’abonat i la institució financera.

Facilitats de pagament

Una de les mesures socials recollides en el protocol signat amb l’Ajuntament de la ciutat és facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada abonat. Durant l’any 2020, a aquestes mesures s’hi va incorporar una moratòria en el pagament de les factures del segon i el tercer període de facturació, prèvia petició dels interessats. També es van acceptar pagaments a compte de les factures segons les possibilitats del client i es van continuar acordant 312 compromisos de pagament fix per un import total de 55.739 €, d’un total de 116.698,69 €. La resta de l’import es va gestionar mitjançant pagaments flexibles. 

En aquest àmbit d’actuació també hi ha la possibilitat de donar suport financer als clients amb aforament que vulguin substituir-lo per un comptador o als habitatges que formen part d’edificis amb comptador comunitari i que volen contractar comptadors individuals per evitar conflictes, tot i que durant l’any 2020 no ha calgut tramitar cap ajut de finançament per a instal·lacions d’aforament o comptador comunitari que passa a comptador individual.

Preus especials per a famílies nombroses

La companyia té establert un barem per ajustar els metres cúbics que s’inclouen en el primer i el segon tram de consum d’aigua en els habitatges on hi ha més de tres persones empadronades. Per cada resident acreditat que excedeixi els tres membres, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3 m³ al mes per persona, i del tercer tram de consum, a raó de 6 m³ per persona. 

Mesures d’ajuda a particulars i empreses derivades de la COVID-19

Davant la situació extraordinària a causa de la pandèmia de la COVID-19, Aigües de Mataró va emprendre una sèrie de mesures excepcionals per facilitar la situació als afectats. 

Mentre l’estat d’alarma amb confinament domiciliari va estar vigent, no es van fer talls de subministrament per manca de pagament tant en els contractes domèstics com en els no domèstics. 

Es va oferir als clients la possibilitat d’ajornar el pagament de les factures emeses durant l’estat d’alarma sense aplicar-hi cap recàrrec. Des d’atenció al client es va informar els clients preocupats per possibles situacions temporals de dificultat a l’hora de fer front als pagaments de la possibilitat de sollicitar un informe d’exclusió residencial o de demanar la tarifa social a l’ACA.  

Es va aplicar una reducció del 50 % en l’impost del cànon de l’aigua tant als clients particulars com a les empreses durant els mesos de maig i juny.

Fent ciutat

La participació i la col·laboració amb projectes, entitats, associacions i escoles són una mostra del compromís de servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat.

Enguany, la pandèmia de la COVID-19 va impedir celebrar molts actes en els quals, tradicionalment, col·laborava Aigües de Mataró. Es va mantenir la participació en els actes que sí que es van poder fer, com la Fira de l’Arbre i la Natura, i s’ha mantingut la col·laboració amb entitats representatives del teixit associatiu de la ciutat, com els Armats de Mataró, la Fundació Maresme, Capgrossos de Mataró o Mataró to Nepal, i amb diferents clubs esportius de la ciutat.

En el terreny formatiu, la companyia participa en activitats amb escoles, instituts i centres de formació, on s’explica el cicle de l’aigua i el funcionament i l’organització de la companyia.