Back to top

El nostre compromís amb la societat

Aigua social

Aigües de Mataró va ser una de les empreses de subministrament d’aigua pioneres en la creació de mesures socials.

El 2012 va crear el Fons Social i la Tarifa Social per garantir el subministrament d’aigua a les famílies amb pocs recursos econòmics, de manera que quan el 2015 s’aprova la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, AMSA ja té rodatge amb algunes de les mesures que proposa aquesta llei.

A partir d’aquí, el novembre de 2016 es va signar un protocol de l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, i garantir-ne el servei.

El mateix mes es va signar un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i AMSA, sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d’aigua. Aquest conveni estableix mesures, acords i convenis per a la concessió d’ajuts a fons perdut o descomptes notables en el servei d’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.

El mateix any, per iniciativa municipal i amb la participació de diferents entitats de la ciutat, de l’àmbit polític, jurídic, corporatiu i participatiu, juntament amb AMSA, es va constituir la comissió municipal per a la gestió del risc, per a la seguretat, i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització. Una de les prioritats d’aquesta comissió és establir línies d’intervenció social per oferir solucions, tant a les comunitats de veïns afectades, com als ocupants, si hi ha la possibilitat, sempre previ estudi i avaluació del risc generat i de les conseqüències.

El Fons Social

El Fons Social, instaurat a la companyia de manera pionera a Catalunya l’any 2012, és un mecanisme d’acció social que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la crisi econòmica.

Respon a criteris de renda valorables pels professionals dels Serveis Socials Municipals que són qui decideixen qui o quines famílies s’hi poden acollir.

El 2019 la despesa del Fons Social ha estat de 64.905,51 €, ha beneficiat 536 famílies en un total de 702 rebuts.

La Tarifa Social

Aigües de Mataró disposa des de l’any 2012 de la Tarifa Social basada en la qual va implantar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a la Llei 7/2011 quan va crear el cànon social.

Ser beneficiari d’aquesta tarifa suposa una disminució important en el preu de la factura, sobretot des de l’any 2016, quan es va aprovar una reducció significativa en el seu import.

Tarifa Social suposa una reducció de l’import dels primers trams de  per a les persones beneficiàries del Cànon Social de l’ACA. 

Durant el 2019, s’ha continuat amb l’ajuda a la tramitació d’aquesta tarifa, i s’ha seguit incrementant el nombre de beneficiaris arribant a 1945 a finals de l’any 2019.

 

Tarifa Social     2014     2015      2016     2017    2018      2019
         94      310       660    1.176   1.564

    1.945

 

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat 

Seguint el protocol de mesures socials entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA, la  companyia permet la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que estan ocupant un habitatge de titularitat bancària, sempre que el departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Aquest mecanisme només s’aplica quan la propietat no ho desautoritzi expressament. La finalitat és la de donar servei d’aigua als usuaris mentre durin els tràmits de regularització del contracte de lloguer, entre l’abonat i la institució financera.

Des que es van començar a fer aquestes contractacions provisionals i fins al 31 de desembre de 2019 s’han rebut 289 sol·licituds, de les quals s’han aconseguit 86 contractes provisionals i 17 d’indefinits.

La crisi COVID-19, no ha aturat el procés de contractació dels comptadors socials i se segueixen tramitant les sol·licituds i donant d’alta el servei d’aigua a les famílies que formulen les sol·licituds i compleixen els requisits per tenir un informe de risc d’exclusió residencial.  

Facilitats de pagament

Una de les mesures socials, és la de facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada abonat.

Durant l’any 2019 es van acordar 230 compromisos de pagament per un import total de 54.940,30€ .

Les conseqüències econòmiques que ha generat l’aturada deguda a l’estat d’alarma, han fet que hi hagi clients que hagin demanat l’ajornament de les seves factures.

La companyia ha facilitat la possibilitat d’ajornar el pagament de les factures d’abril i maig fins al mes d’agost.

A més, i contemplat dins el pla de contingència de la crisi COVID-19, la companyia ha aturat les suspensions  de servei d’aigua per manca de pagament a totes les famílies o empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma.

En situació de normalitat, Aigües de Mataró, no tanca el subministrament d’aigua per manca de pagament a les famílies en risc d’exclusió residencial.

Preus especials per a famílies nombroses

La companyia té establert per tarifa, un preu especial per a les famílies nombroses o per a més de tres persones empadronades en un mateix habitatge. Per cada resident acreditat que excedeixi de tres membres, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3m3 al mes, i per al tercer tram de consum a 6 m3.

Fent ciutat

La participació i la col·laboració amb projectes, entitats, associacions i escoles és una mostra del compromís de servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat.

Uns exemples són els convenis de col·laboració amb entitats que organitzen esdeveniments de la ciutat com són la Fira de l’Arbre i la Natura, la promoció de Les Santes, la campanya del Got Solidari de Les Santes, en el patrocini de les Jornades Científiques, les Dissantes, esdeveniments esportius, etc.

També col·labora amb Mataró Audiovisual, i en activitats realitzades per la Casa Capell, etcètera.

En un àmbit més concret però no menys important, cal destacar les col·laboracions en projectes d’algunes altres associacions sense ànim de lucre com ara escoles, clubs esportius, associacions de veïns o entitats de la ciutat.

En el terreny formatiu, la companyia participa en activitats amb escoles, instituts i centres de formació explicant el cicle de l’aigua i el funcionament i l’organització de la companyia.