Back to top

El Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21

L’any 1998 es va aprovar la primera Agenda 21 de Mataró i les actuacions que contemplava el seu Pla d’acció abastaven un període màxim de 10 anys. Després de 10 anys de vigència del Pla es va assolir un grau d’implantació del 80 %.

De forma paral·lela a les iniciatives d’Agenda 21, els darrers anys s’ha anat plantejant la necessitat de treballar per a la mitigació del canvi climàtic des de les diferents escales. Entre moltes altres iniciatives, a l’escala local, la Comissió Europea ha posat en marxa l’anomenat Pacte d'alcaldes i alcaldesses, una iniciativa ambiciosa de participació de les autoritats locals en la lluita contra l'escalfament de la Terra.

Mataró es va adherir a aquest Pacte l’any 2008, comprometent-se a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i d’energies renovables. Així mateix es va comprometre a definir un Pla per a assolir la reducció del 20 % de les seves emissions a l’any 2020.

Per aquests motius, l’any 2009 es va revisar l’Agenda 21 Mataró per tal d’adaptar-la a les iniciatives de lluita contra el canvi climàtic. La nova eina, que suposa l’inici d’una nova etapa per a la sostenibilitat a la ciutat, s’anomena Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró (PLCC – Ag21M). De forma parallela es va elaborar un segon document, el Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES), com a subconjunt del PLCC – Ag21M, del qual s’haurà de retre comptes a la Unió Europea.

El PLCC-Ag21M té el seu horitzó a l’any 2020 i inclou les següents línies estratègiques:

  1. Aconseguir un entorn territorial que permeti una major eficiència, reduint les necessitats de desplaçament, i amb una interacció més sostenible amb l’entorn
  2. Afavorir els modes de mobilitat sostenible millorant l’accessibilitat, promovent l’ús racional del vehicle privat i millorant la qualitat acústica
  3. Preservar la biodiversitat i gestionar adequadament els sistemes agroforestals
  4. Incentivar l’ús eficient de l’aigua i millorar el sistema de sanejament
  5. Reduir la generació de residus, optimitzar el servei de recollida i augmentar el reciclatge
  6. Implicar la societat de Mataró en la consecució d’una ciutat més sostenible
  7. Promoure un nou model energètic basat en l’estalvi energètic i en el màxim d’autoproducció d’energia renovable
  8. Utilitzar l’energia de forma eficient en els serveis de l’administració pública
  9. Estendre la compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de l’administració municipal