Back to top

Evolució i projecció de la demanda

El Pla Director del servei d’abastament de Mataró té per objectiu fonamental esdevenir un element bàsic de planificació que, a partir de les inquietuds i necessitats actuals, prepari el sistema d’abastament per afrontar amb garanties el creixement urbanístic previst per als pròxims vint-i-cinc anys.

Aquest Pla Director estableix les directrius, fites i objectius i formular un pla d’actuacions (estudis, programes i projectes) avaluades tècnicament i econòmica, i programades per als pròxims quinze anys.     

Evolució i Projecció

(hm3/any) Domèstic No Domèstic Municipal
1981 5,98 1,06 0.19
1985 5,46 1,58 0.22
1990 4,83 2,80 0.35
1995 4,61 2,42 0.40
2000 4,93 2,17 0.57
2005 4,95 2,17 0.38
2010 4,62 1,81 0,36
2015 4,73 1,88 0.37
2020 4,87 1,98 0,47
2025 5,01 2,09 0,56
2030 5,05 2,19 0,69
2035 5,07 2,20 0,69
  Subministrada Consumida No Controlada Rendiment Habitants
1981 9.53 7.23 2.30 76% 97.008
1985 9.66 7.26 2.40 75% 99.368
1990 9.47 7.97 1.50 84% 101.522
1995 8.58 7.48 1.10 88% 102.137
2000 8.72 7.92 0.80 91% 104.659
2005 8.00 7.50 0.50 94% 116.698
2010 7.39 6.79 0.60 92% 122.977
2015 7.59 6.98 0.61 92% 124.399
2020 7.95 7.31 0.64 92% 128.775
2025 8.32 7.66 0.67 92% 133.294
2030 8.63 7.94 0.69 92% 134.738
2035 8.65 7.96 0.69 92% 135.253