Back to top

La nostra gestió

Clavegueram

L'Ajuntament de Mataró, a l'octubre de l'any 2000, va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram i el seu manteniment.  Actualment, Mataró disposa d'una extensa xarxa de clavegueram, que actualment és de 230 Km, xarxa unitària i que serveix per a l'eliminació de les aigües residuals i de l'aigua de pluja.

L'aigua residual que va a parar al clavegueram prové dels habitatges i de les indústries, i l'aigua de pluja entra a la xarxa a través dels embornals, els quals són de l'ordre de 8.344 unitats. Així mateix, per accedir a la xarxa per tal de fer neteges i inspeccions disposem d'uns 5.640 pous de registre.

La xarxa de clavegueram s'inicia a la part alta de la ciutat amb la canalització de les rieres per mitjà dels separadors de sorres. El clima mediterrani fa que es produeixin ocasionalment fortes precipitacions que provoquen inundacions, les rieres seques esdevenen autèntics rius, i per aquest motiu al llarg dels anys s'han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat.

Al 1912 s'aprovà el desviament de la Riera de Cirera, segons el projecte de Melcior de Palau. L'espectacular obra es dugué a terme en les dècades 1910-1920 i consisteix en un canal que desvia la Riera de Cirera fins a la de Sant Simó, per l'actual avinguda d'Amèrica. Aquest desviament era descobert i als anys 50 amb el creixement urbanístic de Mataró es va fer necessària la construcció de ponts per travessar-la fins que finalment es va cobrir tot el seu recorregut. També s'ha canalitzat la riera de Figuera Major i el torrent de les Piques amb la urbanització de la zona del camí de la Serra.

Durant l'any 2004 s'acaba l'interceptor d'aigües pluvials del torrent de Can Boada, que recull també les aigües del torrent de la Pólvora, i que passant per la ronda O'Donnell i l'avinguda President Companys arriba fins al mar.

Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor. El col·lector interceptor és una canonada de 800 mm. a 1000 mm, segons el tram, situat a la part més baixa del clavegueram i paral·lel a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d'uns bombaments les transporta fins a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Mataró, en cas de pluja aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d'aigua i llavors surt pels sobreeixidors a la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l'EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

La xarxa de clavegueram

Aigües de Mataró, des de l’any 2001 té la finalitat d’assolir un alt nivell d’eficiència en la gestió, el manteniment i la millora del clavegueram. Això implica que s’ha reduït el risc d’inundació de diverses zones de la ciutat en situacions de pluges intenses. La substitució de de col·lectors i modificació de clavegueros existens, sovint, es fa coincidir amb les obres d'urbanització municipals.

En el darrer any 2014 s'han instal·lat  4.207 m de xarxa de clavegueram amb una inversió total de 500.821milers d'euros, s’han planificat i executat les accions sobre la xarxa de clavegueram previstes en el Pla Director del Clavegueram (PDCLAM 2003-2018) i s’han realitzat les inversions necessàries per dotar la ciutat de Mataró de les infraestructures de clavegueram que permeten afrontar les activitats urbanístiques públiques i privades de la ciutat, fet que, al mateix temps, li ha permès assolir un alt nivell d’eficiència en la gestió del servei i millorar l’impacte ambiental.

La xarxa de clavegueram existent el 31 de desembre del 2014 era de 230 km. El 85% corresponia a xarxa unitària i el 15%, a la xarxa pluvial separativa.

Per assolir un bon funcionament del servei i disminuir les molèsties als ciutadans, es realitzen actuacions diàries de manteniment preventiu en la neteja d’embornals, reixes i canonades de la xarxa i reparació de reixes i tapes de registre. Durant l'any 2014 s’han netejat  117 km de canonades, 12.380 embornals i 529 reixes de captació d'aigües pluvials.