Back to top

La nostra gestió

El clavegueram

L’Ajuntament de Mataró, l’octubre de l’any 2000, va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram.

La xarxa de clavegueram s’inicia a la part alta de la ciutat amb la canalització de les rieres per mitjà dels separadors de sorres.

El clima mediterrani fa que ocasionalment es produeixin fortes precipitacions que provoquen inundacions: les rieres seques esdevenen autèntics rius, i, per aquest motiu, al llarg dels anys s’han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat. Algunes d’aquestes actuacions són el desviament de la riera de Cirera fins a la de Sant Simó, que es va fer a principis del segle passat per l’actual avinguda d’Amèrica, i la canalització de la riera de la Figuera Major i el torrent de les Piques.

L’any 2004 van finalitzar les obres de l’interceptor d’aigües pluvials del torrent de Can Boada, que també recull les aigües del torrent de la Pólvora i que, passant per la ronda O’Donnell i l’avinguda del President Companys, arriba fins al mar. Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor.

El col·lector interceptor és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa del clavegueram i paral·lela a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d’uns bombaments les transporta fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró. En cas de pluja, quan aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d’aigua, aleshores surt pels sobreeixidors de la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l’EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

Actualment, Mataró disposa d’una extensa xarxa de clavegueram, la longitud de la qual és d’aproximadament 230 km, que serveix per a la canalització de les aigües residuals i de l’aigua de pluja; el 79% és de la xarxa unitària (que transporta aigües residuals i pluvials a la vegada); un 8% correspon a la xarxa residual, que només transporta aigües residuals, i el 13% restant correspon a la xarxa pluvial.

Manteniment del clavegueram

Neteja de col·lectors

 La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram en pot provocar una disminució de la capacitat; aquest fet fa que calgui netejar-la i revisar-la periòdicament.

Aquesta neteja s’organitza, d’una banda, mitjançant un sistema cíclic que garanteix que, com a mínim una vegada cada tres anys, es fa la neteja de tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram aplicant aigua a pressió. D’altra banda, també es fan neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el funcionament correcte. Igualment, es fa la neteja dels bombaments d’aigües residuals un cop al mes i dels bombaments d’aigües pluvials en passos subterranis cada 6 mesos.

Mitjançant aquestes intervencions, durant l’exercici 2020 s’ha efectuat la neteja de 103,99 km de col·lectors i s’ha retirat un total de 361,62 t de sediments.

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i els embornals de la ciutat. Igualment, es fan neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles de patir inundacions superficials.
Durant l’exercici 2020, s’han fet 11.207 neteges d’embornals i 807 neteges de reixes i s’ha retirat un total de 111,56 t de sediments. 

Inspeccions amb càmera robotitzada

S’ha inspeccionat un total de 24,98 km de canalitzacions mitjançant un equip de càmera robotitzada. 

Millores de la xarxa

Pel que fa a inversions en millores de la xarxa existent, cal destacar: 

· A les canalitzacions pluvials d’acer galvanitzat existents a la riera de Cirera s’ha executat una solera de formigó per evitar erosions i s’han reformat els pous per tal de millorar la seguretat en els desplaçaments de persones per l’interior. 
· S’ha executat una vorera per facilitar l’accés de persones a la galeria del carrer de Lepant en el tram sota vies.
· S’han substituït alguns trams de col·lectors als carrers de la Mare de Déu del Pilar i de Solís a causa de diferents incidències.
 
Pel que fa a la instal·lació d’elements de retenció de sòlids en sobreeiximents, s’han fet dues intervencions:

· Durant el mes de gener es va instal·lar una pinta de retenció de sòlids, al punt de sobreeiximent de la platja del Varador davant del Restaurant Marina. 
· El mes de juliol es va instal·lar una reixa de desbast al desguàs de la recollida d’aigües pluvials superficials de l’aparcament de la ronda del President Tarradellas per evitar, en cas de pluja, l’abocament per arrossegament de brossa cap a la riera d’Argentona.
 
Fins al 31 de desembre de 2020  s’han atès 117 avisos externs.

Actuacions de manteniment el 2020

La xarxa de clavegueram es troba en un procés constant de millora i manteniment. A conseqüència dels 117 avisos externs que es van rebre el 2020 i dels avisos interns derivats de les inspeccions i els controls habituals, es van executar les tasques següents: