Back to top

La nostra gestió

El clavegueram

L’Ajuntament de Mataró, a l’octubre de l’any 2000,va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram.

Actualment, Mataró disposa d’una extensa xarxa de clavegueram, la longitud de la qual és d’aproximadament 230 km, que serveix per a la canalització de les aigües residuals i de l’aigua de pluja; el 85% és de la xarxa unitària (que transporta aigües residuals i pluvials a la vegada) i el 15% restant únicament de la pluvial.

Manteniment del clavegueram

 

Neteja de col·lectors

La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram en pot provocar una disminució de la capacitat; aquest fet fa necessària la neteja i revisió periòdica de la xarxa.

Aquesta neteja s’organitza, d’una banda, mitjançant un sistema cíclic que garanteix que com a mínim una vegada cada 3 anys es realitza la neteja aplicant aigua a pressió a tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram. D’altra banda, s’efectuen també neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el correcte funcionament.

Durant l’exercici 2018 s’ha efectuat la neteja de 105,68 km de col·lectors, s’han retirat un total de 262,66 tn de sediments, s’han realitzat 92 actuacions de neteja de la xarxa i 11 sobre els bombaments d’aigües residuals. S’han reduït les intervencions respecte a l’any passat,

ja que durant el present exercici s’ha modificat l’horari d’intervenció i s’han augmentat les hores destinades als equips d’inspecció amb càmera.

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i embornals de la ciutat. Igualment s’efectuen neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles a patir inundacions superficials.

Millores de la xarxa

Com a millores de la xarxa de clavegueram, per un cantó, cal destacar la incorporació de 5 nous desbastos que pretenen reduir la càrrega de sòlids contaminants que arriben als bombaments, en especial la gran quantitat de tovalloletes humides que s’aboquen al clavegueram i que n’afecten el bon funcionament.

Per un altre cantó, un nou bombament permet evacuar les aigües residuals de la zona lúdica del parc forestal.

Actuacions de manteniment

La xarxa de clavegueram està en constant procés de millora i manteniment. Com a conseqüència dels 615 avisos externs que entre el 2015 i el 2018 es van rebre, i els avisos interns derivats de les inspeccions i controls habituals, es van executar les tasques següents: