Back to top

La nostra gestió

El clavegueram

Per acord del Ple de la Corporació Municipal, des del dia 1 d’octubre del 2000, AMSA gestiona el servei de clavegueram, que fins aquella data era gestionat directament pels serveis municipals.

El clima mediterrani fa que ocasionalment es produeixin fortes precipitacions que provoquen inundacions:les rieres seques esdevenen autèntics rius, i, per aquest motiu, al llarg dels anys, s’han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat. Algunes d’aquestes actuacions són el desviament de la riera de Cirera fins a la de Sant Simó, que es va fer a principis del segle passat per l’actual avinguda d’Amèrica, i la canalització de la riera de la Figuera Major i el torrent de les Piques.

L’any 2004, van finalitzar les obres de l’interceptor d’aigües pluvials del torrent de Can Boada, que també recull les aigües del torrent de la Pólvora i que, passant per la ronda O’Donnell i l’avinguda del President Companys, arriba fins al mar. Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor.

El col·lector interceptor és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa del clavegueram i paral·lela a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d’uns bombaments les transporta fins a l’EDAR de Mataró. En cas de pluja, quan aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d’aigua,eshores surt pels sobreeixidors
de la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l’EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

La xarxa de clavegueram municipal de Mataró està formada per, aproximadament, 232 km de canalitzacions, que serveixen per a la conducció de les aigües residuals i pluvials; el 79 % correspon a la xarxa unitària (que transporta aigües residuals i pluvials a la vegada); un 8% correspon a la xarxa residual, que només transporta aigües residuals, i el 13 % restant correspon a la xarxa pluvial.
 

Manteniment del clavegueram

Neteja de col·lectors

La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram pot provocar una disminució de la capacitat d’aquesta; aquest fet fa necessària la neteja i revisió periòdica de la xarxa.

Aquesta neteja s’organitza, d’una banda, mitjançant un sistema cíclic que garanteix que, com a mínim una vegada cada tres anys, es fa la neteja de tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram aplicant aigua a pressió. D’altra banda, s’efectuen també neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el correcte funcionament. Igualment, es du a terme la neteja dels bombaments d’aigües residuals un cop al mes i dels bombaments d’aigües pluvials en passos subterranis cada sis mesos.

Mitjançant aquestes intervencions,durant l’exercici 2021, s’ha efectuat la neteja de 115,98 km de col·lectors, i s’han retirat un total de 306,28 t de sediments.

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i els embornals de la ciutat.Igualment, es fan neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles de patir inundacions superficials.

Durant l’exercici 2021, s’han efectuat 11.015 neteges d’embornals i 868 neteges de reixes, i s’han retirat un total de 117,64 t de sediments, gairebé un 5 % més que l’any passat.

Inspeccions amb càmera robotitzada

S’han inspeccionat un total de 32,56 km de canalitzacions mitjançant un equip de càmera robotitzada. Un 30 % més que l’any passat.

Neteja de desbastos en bombaments i punts de sobreeiximent

Mitjançant aquestes tasques de neteja de desbastos, s’han retirat 3,7 t de residus dels desbastos previs al bombament i 6,7 t dels desbastos en punts de sobreeiximent.

Millores de la xarxa

Pel que fa a les inversions en millores de la xarxa actual, cal destacar:

· A les canalitzacions pluvials d’acer galvanitzat que hi ha a la riera de Cirera s’hi ha executat una solera de formigó per evitar erosions i s’hi han reformat els pous, per tal de millorar la seguretat en els desplaçaments de persones per l’interior.
· S’han executat 16 pous nous de registre.
· S’han substituït alguns trams de col·lectors en els carrers de Càceres, Roger de Llúria i Solís, a causa de diferents incidències. L’any 2021, es va definir l’objectiu d’incorporar un sistema de desbast de sòlids a la xarxa de clavegueram, el qual s’ha assolit al 100 %. Així i tot, es continuarà treballant en aquest aspecte el 2022, analitzant els tipus i les quantitats de sòlids retirats i avaluant la possibilitat de noves d’instal·lacions. Pel que fa a la instal·lació d’aquests elements de retenció de sòlids en sobreeiximents, s’han fet dues intervencions:
· Durant el mes de maig, es van instal·lar dues pintes de retenció de sòlids a la cambra P5413, al punt de desguàs del pas del Cargol, a la platja del Varador.
· Durant el mes de desembre, s’ha iniciat la instal·lació de dues pintes de desbast al punt de desguàs de la platja de Pequín; el muntatge s’ha acabat la primera setmana de gener.

Fins al 31 de desembre, s’han atès 121 avisos externs. 

Actuacions de manteniment el 2021

La xarxa de clavegueram es troba en un procés constant de millora i manteniment. A conseqüència dels 117 avisos externs que es van rebre el 2020 i dels avisos
interns derivats de les inspeccions i els controls
habituals, es van executar les tasques següents: