Back to top

La nostra gestió

El clavegueram

L’Ajuntament de Mataró, a l’octubre de l’any 2000, va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram.

La xarxa de clavegueram s’inicia a la part alta de la ciutat amb la canalització de les rieres per mitjà dels separadors de sorres.

El clima mediterrani fa que es produeixin ocasionalment fortes precipitacions que provoquen inundacions: les rieres seques esdevenen autèntics rius i, per aquest motiu, al llarg dels anys s’han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat. Algunes d’aquestes actuacions són el desviament de la riera de Cirera fins a la de Sant Simó, que es va realitzar a principis del segle passat per l’actual Avinguda Amèrica, i la canalització de la riera de la Figuera Major i el torrent de les Piques.

L’any 2004 van finalitzar les obres de l’interceptor d’aigües pluvials del torrent de Can Boada, que recull també les aigües del torrent de la Pólvora, i que, passant per la ronda O’Donnell i l’avinguda del President Companys, arriba fins al mar. Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor.

El col·lector interceptor és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa del clavegueram i paral·lela a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d’uns bombaments les transporta fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró. En cas de pluja, quan aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d’aigua, aleshores surt pels sobreeixidors de la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l’EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

Actualment, Mataró disposa d’una extensa xarxa de clavegueram, la longitud de la qual és d’aproximadament 230 km, que serveix per a la canalització de les aigües residuals i de l’aigua de pluja; el 79 % és de la xarxa unitària (que transporta aigües residuals i pluvials a la vegada); un 8% correspon a la xarxa residual, que només transporta aigües residuals, i el 13 % restant correspon a la xarxa pluvial.

Manteniment del clavegueram

Neteja de col·lectors

La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram en pot provocar una disminució de la capacitat; aquest fet fa necessària la neteja i revisió periòdica de la xarxa.

Aquesta neteja s’organitza, d’una banda, mitjançant un sistema cíclic que garanteix que com a mínim una vegada cada tres anys es realitza la neteja aplicant aigua a pressió a tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram. D’altra banda, s’efectuen també neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el correcte funcionament.

Durant l’exercici 2019, s’ha efectuat la neteja de 120,01 km de col·lectors, s’han retirat  un total de 192,22 tn de sediments, s’han realitzat 97 actuacions de neteja de la xarxa i 14 sobre els bombaments d’aigües residuals.

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i embornals de la ciutat. Igualment s’efectuen neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles a patir inundacions superficials. Durant l’exercici 2019, s’han efectuat 12.233 neteges de reixes i embornals, i s’han retirat un total de 126,88 tn de sediments, amb la realització de 87 actuacions de neteja d’embornals i reixes longitudinals.

 

Inspeccions amb càmera robotitzada

 Aquest any 2019, s’han realitzat 74 actuacions d’inspecció de la xarxa, que han revisat un total de 22,93 km de canalitzacions.

Millores de la xarxa

Com a inversions en millores de la xarxa existent, a les canalitzacions pluvials d’acer galvanitzat que hi ha a les rieres de la Figuera Major i de Cirera, s’ha executat una solera de formigó per evitar erosions i s’han reformat els pous, per tal de millorar la seguretat en els desplaçaments de persones a l’interior de la xarxa. També s’han substituït alguns trams de col·lectors en els carrers Ample i Eusebio, a causa de la detecció d’incidències. Fins al 31 de desembre s’han atès 149 avisos externs.

Actuacions de manteniment el 2019

La xarxa de clavegueram està en constant procés de millora i manteniment. A conseqüència dels 149 avisos externs que es van rebre el 2019, i els avisos interns derivats de les inspeccions i controls habituals, es van executar les tasques següents: