Back to top

La nostra gestió

Clavegueram

L'Ajuntament de Mataró, a l'octubre de l'any 2000, va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram i el seu manteniment.  Actualment, Mataró disposa d'una extensa xarxa de clavegueram, que actualment és de 230 km, xarxa unitària i que serveix per a l'eliminació de les aigües residuals i de l'aigua de pluja.

L'aigua residual que va a parar al clavegueram prové dels habitatges i de les indústries, i l'aigua de pluja entra a la xarxa a través dels embornals, els quals són de l'ordre de 8.648 unitats. Així mateix, per accedir a la xarxa per tal de fer neteges i inspeccions disposem d'uns 5.648 pous de registre.

La xarxa de clavegueram s'inicia a la part alta de la ciutat amb la canalització de les rieres per mitjà dels separadors de sorres. El clima mediterrani fa que es produeixin ocasionalment fortes precipitacions que provoquen inundacions, les rieres seques esdevenen autèntics rius, i per aquest motiu al llarg dels anys s'han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat.

En 1912 s'aprovà el desviament de la Riera de Cirera, segons el projecte de Melcior de Palau. L'espectacular obra es dugué a terme en les dècades 1910-1920 i consisteix en un canal que desvia la Riera de Cirera fins a la de Sant Simó, per l'actual avinguda d'Amèrica. Aquest desviament era descobert i als anys 50 amb el creixement urbanístic de Mataró es va fer necessària la construcció de ponts per travessar-la fins que finalment es va cobrir tot el seu recorregut. També s'ha canalitzat la riera de Figuera Major i el torrent de les Piques amb la urbanització de la zona del camí de la Serra.

Durant l'any 2004 s'acaba l'interceptor d'aigües pluvials del torrent de Can Boada, que recull també les aigües del torrent de la Pólvora, i que passant per la ronda O'Donnell i l'avinguda President Companys arriba fins al mar.

Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor. El col·lector interceptor és una canonada de 800 mm. a 1000 mm, segons el tram, situat a la part més baixa del clavegueram i paral·lel a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d'uns bombaments les transporta fins a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Mataró, en cas de pluja aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d'aigua i llavors surt pels sobreeixidors a la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l'EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

La xarxa de clavegueram

Aigües de Mataró, des de l’any 2001 té la finalitat d’assolir un alt nivell d’eficiència en la gestió, el manteniment i la millora del clavegueram. Això implica que s’ha reduït el risc d’inundació de diverses zones de la ciutat en situacions de pluges intenses. La substitució de col·lectors i modificació de claveguerons existents, sovint, es fa coincidir amb les obres d'urbanització municipals.

El Pla Director de Clavegueram d’Aigües de Mataró que s’actualitza periòdicament, està dissenyat basant-se en un objectiu estratègic molt ambiciós: Que la xarxa pugui absorbir la pluja màxima estimada que cauria a Mataró un cop cada 10 anys. Aquest supòsit teòric serveix de base a tot un seguit d’actuacions continuades que cerquen un sistema de clavegueram cada cop més avançat, solvent i construït amb materials que assegurin un rendiment òptim.

Durant el 2016 les obres de clavegueram realitzades han tingut més complexitat que els anys anteriors a causa de la seva envergadura (grans dimensions de calçada i de diàmetre de les canonades) i també per a la construcció de nous pous de registre. Aquest fet ha suposat la renovació de 448 metres lineals de clavegueram. A aquestes obres cal afegir-hi les reparacions que s’han enregistrat durant el 2016 -i que no es consideren tècnicament inversions- que han augmentat un 17%, incidint directament en la millora de la xarxa.

Les actuacions sobre el clavegueram acostumen a tenir un efecte positiu afegit, en forma de reurbanització de vials i voreres de les zones afectades, amb la qual cosa es contribueix indirectament també a la millora de la ‘cara visible’ de la ciutat. Aquest va ser el cas, per exemple, de l’actuació realitzada el 2016 entorn de la plaça de Cuba / Palmerola, unes obres especialment delicades per incidir en una àrea d’intensa activitat comercial.

El servei de clavegueram d’Aigües de Mataró realitza el manteniment i la neteja de les infraestructures de la ciutat. Durant el 2016 s’han incrementat les accions de neteja i el nombre de reparacions de la xarxa de col·lectors, mentre que s’han reduït en un 8% les tones de sediments respecte a l’any anterior.

Pel que fa a treballs per a tercers, s’han executat per compte dels abonats fins a 33 noves connexions al clavegueram, s’han inspeccionat i homologat 12 claveguerons i s’han reparat 28 claveguerons.