Back to top

La nostra gestió

 

El clavegueram

L’Ajuntament de Mataró, a l’octubre de l’any 2000, va traspassar a Aigües de Mataró el servei de la xarxa de clavegueram.

Actualment, Mataró disposa d’una extensa xarxa de clavegueram, la longitud de la qual és de 228,5 km, que serveix per a la canalització de les aigües residuals i de l’aigua de pluja.

La xarxa

La xarxa de clavegueram s’inicia a la part alta de la ciutat amb la canalització de les rieres per mitjà dels separadors de sorres.

El clima mediterrani fa que es produeixin ocasionalment fortes precipitacions que provoquen inundacions: les rieres seques esdevenen autèntics rius i, per aquest motiu, al llarg dels anys s’han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que
travessaven el centre de la ciutat.

Canalització de les rieres

En 1912 s’aprovà el desviament de la riera de Cirera, segons el projecte de Melcior de Palau.

L’espectacular obra es dugué a terme en les dècades de 1910-1920 i consisteix en un canal que desvia la riera de Cirera fins a la de Sant Simó, per l’actual avinguda d’Amèrica.

Aquest desviament era descobert i als anys 50, amb el creixement urbanístic de Mataró, es va fer necessària la construcció de ponts per travessar-la fins que finalment se’n va cobrir tot el recorregut.

També s’ha canalitzat la riera de Figuera Major i el torrent de les Piques amb la urbanització de la zona del camí de la Serra.

Els col·lectors interceptors

Durant l’any 2004 s’acaba l’interceptor d’aigües pluvials del torrent de Can Boada, que recull també les aigües del torrent de la Pólvora, i que passant per la ronda O’Donnell i l’avinguda President Companys arriba fins al mar.

Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor.

El col·lector interceptor és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa del clavegueram i paral·lela a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d’uns bombaments les transporta fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró.

En cas de pluja, quan aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d’aigua, aleshores surt pels sobreeixidors de la platja i va a parar al mar.

El col·lector interceptor, els bombaments i l’EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

Manteniment del clavegueram

Neteja de col·lectors

La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram en pot provocar una disminució de la capacitat; aquest fet fa necessària la neteja i revisió periòdica de la xarxa.

D’una banda, aquesta neteja s’organitza mitjançant un sistema cíclic que garanteix que, com a mínim una vegada cada 3 anys, es realitza la neteja aplicant aigua a pressió a tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram.

D’altra banda, s’efectuen també neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el correcte funcionament.

Durant l’exercici 2017, s’ha efectuat la neteja de 151,85 km de col·lectors, retirant un total de 370,32 tones de sediments, realitzant 116 actuacions de neteja de la xarxa i 11 sobre els bombaments d’aigües residuals.

S’han incrementat les actuacions respecte a l’any anterior, fet que es tradueix en un augment tant de l’extracció de residus com dels metres lineals de claveguera netejada. Val a dir que durant aquest any s’ha introduït un camió de reciclatge d’aigua que permet augmentar el rendiment dels equips de neteja.

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i embornals de la ciutat. Igualment s’efectuen neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles a patir inundacions superficials.

En l’exercici 2017, s’han efectuat 16.290 neteges de reixes i embornals, retirant un total de 130,90 tones de sediments.

Inspeccions i avisos

Fins al 31 de desembre s’han atès 97 avisos, i s’han inspeccionat, mitjançant equip de càmera robotitzada, 16 km de canalitzacions.

Actuacions de manteniment en 2017

Durant el 2017, s’han efectuat les actuacions a la xarxa de clavegueram següents: