Back to top

Lleis i normativa

Normativa

Àmbit Local

 • Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigües residuals (BOP Barcelona núm. 129 del 29/5/1996)
 • Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable de Mataró  (BOP Barcelona núm. 255 del 23/10/1996).
 • Modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua potable de Mataró (BOP Barcelona núm. 220 del 12/9/2008)

Catalunya

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.
 • Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya.
 • Decret 103/2000, de 6 març, reglament de tributs gestionats per l’ACA, modificat pel Decret 47/2005, de 22 de març.
 • Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.
 • Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, als efectes de la determinació del cànon de l'aigua.
 • Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, modificat pel Decret 73/2001, de 20 de febrer.
 • Decret 21/2006, de 14 de febrer, sobre criteris d’ecoeficiència en els edificis.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 • LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • ORDRE INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Estat Espanyol

 • Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.
 • Llei d'aigües de l’Estat (de 1985, posteriorment reformada; text vigent: RD legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües) i Reial decret 849/1986, d’11-4-1986 (RCL 1986\1338, 2149), que aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, modificat, entre altres disposicions, pel RD 606/2003, de 23 maig, i pel RD 907/2007.
 • Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, es desenvolupa en els títols II i III de la Llei d’Aigües, aprovat a través del RD 927/1988, de 29 de juliol, modificat pel RD 907/2007, de 6 juliol, pel qual s’aprova el Reglament de planificació hidrològica.
 • RD 1664/1998, de 24 juliol. Aprova els plans hidrològics de conca. Edicte de la Junta d’Aigües del 16 de març de 1999 pel qual es fa públic el contingut normatiu del Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya.
 • Llei estatal 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s’aprova el Pla hidrològic nacional (modificada els anys 2002, 2003, 2004 i 2005).
 • RD 140/2003, de 7 febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
 • RD 509/1996, de 15 març. Desenvolupa el RD 11/1995, de 28-12-1995 (RCL 1995\3524), que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, modificat pel RD 2116/1998, de 2 d’octubre.
 • Ordre 2005/1591/SCO, de 30 maig, sobre el Sistema d’Información Nacional d’Aigua de Consum.
 • Codi tècnic de l’edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, i document bàsic HS-Salubritat (BOE de 28 de març de 2006).
 • RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.
 • Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura.

Europa

 • Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
 • Directiva 2004/22/CE del Parlament Europeu relativa als instruments de mesura.

Declaracions i lleis sobre l'aigua

La preocupació per l'aigua i el mal ús que en fem es tradueix en la promulgació de normes i declaracions de principis per tal de preservar-la com a font de vida, no tan sols per a l'ésser humà, sinó per a tots els organismes vivents del nostre planeta, amb els quals, recordem-ho, formem una sola unitat dins la natura.

Declaracions

2005-2015: Decenni Internacional per a l’Acció " L’aigua, font de vida"

Basant-se en el títol del primer informe de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics en el món, Aigua per a tots, aigua per a la vida, l’Assemblea de les Nacions Unides va decidir proclamar el període 2005-2015 Decenni Internacional per a l’Acció "L’aigua, font de vida", iniciant-se el Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març del 2005.

La Resolució indica que el Decenni ha de tenir com a objectiu principal ocupar-se més a fons de les qüestions referides a l’aigua i de l’execució de programes i projectes sobre l'aigua, amb el fi d’ajudar a assolir els objectius relatius a l’aigua acordats a escala internacional i inclosos en el Programa 21, els objectius de desenvolupament de l’ONU per al mil•lenni i el Pla d’Aplicació de Johannesburgo.

Fòrum Internacional sobre la Sequera (Sevilla), 20/06/2007

Al llarg de quatre dies es van reunir a Sevilla més de 150 especialistes dels cinc continents. Es va tancar amb èxit un fòrum que, organitzat pel Ministeri de Medi Ambient, l’Expo Zaragoza 2008 i la Junta d’Andalusia, va veure les expectatives completes. L’objectiu inicial era abordar el diàleg al voltant de la sequera per part de personalitats rellevants de diferents latituds, i es va assolir implementant a les agendes polítiques noves propostes per a la gestió dels recursos hídrics.

La Declaració fa una crida a la comunitat internacional per a una gran mobilització de consciències contra els problemes derivats de la sequera i per a una actuació coordinada dels organismes internacionals en pro d’un desenvolupament mundial just i equilibrat.

Cimera per la Terra (Rio de Janeiro), 1992

La Cimera per la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el juny del 1992, reuní 179 estats per tractar tots els temes relacionats amb el medi ambient. Sens dubte, la participació d'un nombre tan ampli d'estats demostra que la degradació mediambiental comença a preocupar seriosament els governants arreu del món. Val a dir que la Cimera per a la Terra tracta per primera vegada, de forma global, tots els factors que formen el medi ambient i hi influeixen. En aquest sentit, i pel que fa a l'aigua, considera que, pel fet de ser un recurs vital per a la vida del nostre planeta, ha de ser protegit i preservat, però reconeix, tanmateix, el dret de tothom a gaudir-ne amb garanties sanitàries suficients (la mateixa Cimera assenyala que la contaminació de les aigües és responsable d'un 80% de les malalties i d'un terç de les morts als països en desenvolupament).

És per això que les accions envers l'aigua són considerades com a "accions prioritàries" i s'estableix que:

 • L'ús racional de l'aigua ha de tenir el suport d'una sèrie de mesures per a la seva conservació, per a la minimització dels residus i per a la reutilització.
 • L'aigua és part integrant del sistema i, a part de ser un recurs natural, és un bé social i econòmic.
 • És necessària una avaluació i una gestió dels recursos d'aigua que impliquin consideracions tecnològiques, socioeconòmiques, ambientals i sanitàries dins d'una visió dinàmica, interactiva i multisectorial de la seva gestió.
 • S'ha de protegir la qualitat de l'aigua i dels ecosistemes aquàtics.
 • Cal dur a terme reformes institucionals per promoure una visió integradora, que hauria d'incloure canvis en els procediments, les actituds i els comportaments per tal que gaudim d'un abastament d'aigua potable i un sanejament segurs.
 • La necessitat d'una aportació de fons que facin possible la utilització i la protecció efectiva dels recursos d'aigua dolça.