Back to top

Missió, visió i valors

Aigües de Mataró, SA (AMSA) és una societat de dret privat amb domicili al carrer Pitàgores, 1-7 de Mataró, de capital íntegrament propietat de l’Ajuntament de Mataró, que, d’acord amb els seus estatuts i el contracte programa amb l’Ajuntament, s’encarrega de la gestió integral de l’aigua de la ciutat.

La societat té per objecte la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració d’aigües residuals, a partir de la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració i l’abocament d’aigües pluvials i residuals. Durant l’any 2020, s’ha integrat a la companyia el servei del TubVerd.

Aquestes activitats estan compreses en la protecció del medi ambient, i les seves infraestructures urbanes estan relacionades directament amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d’energia tèrmica i fotovoltaica que provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

També té l’encàrrec municipal del manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat.

Així mateix, d’acord amb la deguda previsió de les necessitats, AMSA planifica, projecta, executa i conserva les obres i les instal·lacions necessàries per establir i prestar els serveis públics esmentats, i també les activitats tècniques i comercials d’assessorament i els estudis relatius a l’objecte social.

Missió

La missió de la companyia és satisfer plenament, amb eficiència i eficàcia, les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris del servei, mitjançant el compliment dels valors corporatius i aplicar la política de qualitat, medi ambient i seguretat, amb l’adaptació a les noves realitats, i la superació i l’assoliment de noves fites en l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient.

Visió

La visió d’AMSA és ser un referent en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat de Mataró i de l’entorn més proper, amb una voluntat clara i permanent de servei a la comunitat en tots els àmbits d’actuació. En aquest sentit, es vol assegurar la qualitat dels serveis dinamitzant les capacitats actuals, la transversalitat i l’eficiència.

Valors

Els valors d’Aigües de Mataró són els pilars de les línies d’actuació que té:

L’excel·lència en la prestació dels serveis.

El compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, i facilitar-los el diàleg i la comunicació.

La responsabilitat econòmica, social i mediambiental per dur a terme el desenvolupament del negoci sostenible.

L’aplicació de la innovació tecnològica orientada a la millora contínua dels processos, productes i serveis.

El comportament ètic i coherent en les relacions humanes.