Back to top

Missió, visió i valors

En els últims anys, la població de Mataró s’ha mantingut estable, el consum domèstic i sobretot l’industrial han disminuït, i la tarifa no ha oscil·lat. En conseqüència, els ingressos han anat davallant i ha calgut una gestió de la despesa amb criteris d’eficiència  i eficàcia per mantenir el nivell d’inversions a la xarxa necessari per garantir la qualitat del servei a llarg termini sense augmentar l’endeutament. 

En aquest sentit, AMSA ha volgut potenciar l’organització, la transversalitat i el treball en equip per tal d’estimular les capacitats de les persones que hi treballen i la seva implicació, amb més formació i promoció professional. També ha fet una aposta decidida per la innovació tecnològica, actualitzant i integrant tots els sistemes d’informació de la companyia, per automatitzar els processos i així facilitar-ne la feina dels treballadors. Aquestes dues apostes estratègiques es complementen amb la que ja es va establir en el seu dia de seguir invertint a les xarxes d’aigua i clavegueram, d’acord amb les indicacions dels respectius plans directors. 

El nou paradigma també comporta una nova visió de l’estructura organitzativa de la companyia. L’estil de direcció de caràcter participatiu, amb la implicació dels responsables de les diferents àrees operatives i departaments, opta per estimular el talent de tots els qui hi treballen, amb el suport de la tecnologia i de l’organització, prioritzant sempre l’objectiu de l’atenció als abonats, amb eficiència –recursos- i eficàcia –qualitat-. La participació, la transparència, el sistema d’objectius, el control pressupostari, la innovació, la tecnologia i el rendiment de comptes són les palanques organitzatives per assegurar aquest objectiu. Tot plegat, en el marc d’una decidida política de gestió de la qualitat i el compliment, que faciliti a la companyia fer front als nous reptes i riscos que es planteja per seguir assegurant l’optimització del sistema d’abastament i sanejament de l’aigua.

L’objecte de la companyia és la gestió directa i eficient del subministrament d’aigua potable, de la xarxa de clavegueram de la ciutat, i del servei del laboratori municipal, amb el principal interès de garantir la qualitat i el servei que ofereix als ciutadans.

Una altra funció de la companyia és la protecció del medi ambient amb la cura de la gestió de les infraestructures urbanes que tenen relació directa amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua (com el manteniment de les fonts públiques i les fonts ornamentals), així com de les energies renovables que provenen de serveis públics i instal·lacions mediambientals. 

La visió de l’empresa és ser un referent en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat de Mataró i de l’entorn més proper, amb una voluntat clara i permanent de servei a la comunitat en tots els nostres àmbits d’actuació.

La missió de la companyia és satisfer plenament les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris del nostre servei, mitjançant el compliment dels nostres valors corporatius i aplicant la política del sistema integrat de gestió de qualitat i compromisos ètics, adaptant-nos a les noves realitats i superant i assolint noves fites de l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient.

Els valors d’Aigües de Mataró són els pilars de les nostres línies d’actuació: 

  • L’excel·lència en la prestació dels serveis. 
  • El compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació.
  • La responsabilitat econòmica, social i mediambiental per dur a terme el desenvolupament del negoci sostenible.
  • Aplicar la innovació tecnològica orientada a la millora contínua dels processos, productes i serveis.
  • El comportament ètic i coherent en les relacions humanes.