Back to top

Missió, visió i valors

Aigües de Mataró, SA (AMSA) és una societat de dret privat amb domicili al carrer Pitàgores, 1-7 de Mataró, de capital íntegrament propietat de l’Ajuntament de Mataró, que, d’acord amb els seus estatuts i el contracte programa amb l’Ajuntament, s’encarrega de la gestió integral de l’aigua de la ciutat.

La societat té per objecte la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració d’aigües residuals, a partir de la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració i l’abocament d’aigües pluvials i residuals. Durant l’any 2020, s’ha integrat a la companyia el servei del TubVerd.

Aquestes activitats estan compreses en la protecció del medi ambient, i les seves infraestructures urbanes estan relacionades directament amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d’energia tèrmica i fotovoltaica que provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

També té l’encàrrec municipal del manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat.

Així mateix, d’acord amb la deguda previsió de les necessitats, AMSA planifica, projecta, executa i conserva les obres i les instal·lacions necessàries per establir i prestar els serveis públics esmentats, i també les activitats tècniques i comercials d’assessorament i els estudis relatius a l’objecte social.

  • La visió

Aigües de Mataró és una empresa pública amb vocació de servei fortament compromesa amb la ciutat.  La nostra voluntat és anar més enllà del compliment de les obligacions que es deriven directament dels serveis d’aigua, clavegueram, laboratori i energia.

Aspirem a ser un referent en la vida de la ciutat, en tots els aspectes que estiguin dins del nostre àmbit d’acció directa, però sense obviar la nostra capacitat d’influència.  Com a organització treballem tenint presents els compromisos del Pacte Global i els objectius de desenvolupament sostenible  de l’ONU.

  • La missió

Respondre a les necessitats i les expectatives dels ciutadans pel que fa als nostres serveis. Operar en coherència als nostres valors i la nostra estratègia corporativa centrada en les persones, la ciutat, la innovació i la sostenibilitat.

Els valors de:

L’excel·lència en la prestació dels serveis.

El compromís en satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació.

La responsabilitat econòmica, social i mediambiental, per dur a terme el desenvolupament del negoci  de manera sostenible.

Aplicar la innovació tecnològica  i organitzativa, orientada a la millora continua dels processos, productes i serveis.

El comportament ètic i compromís amb els drets humans, laborals, mediambientals i amb el compliment legal.