Back to top

Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Sant Domenico Savio

Aigües de Mataró ha iniciat el dilluns 23 de gener, les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Sant Domenico Savio. Les obres aniran acompanyades de la reurbanització del carrer, que farà l'Ajuntament de Mataró en el marc del Pla de millora dels paviments.

L’actual xarxa de clavegueram presenta un estat de conservació deficient, i amb la instal·lació de la nova canonada es vol millorar la capacitat de drenatge del carrer.

Dins d’aquestes obres de renovació es preveu la construcció de 139 metres lineals de canonades de tub de PVC de 400 mm de diàmetre. També està prevista la instal·lació de quatre pous  de registre, nous claveguerons depenent del seu estat i connexions als embornals.

La rasa es realitzarà per la calçada per la instal·lació de la nova xarxa de clavegueram, i per fer les connexions als claveguerons. Pel que fa a la reurbanització, el projecte contempla una plataforma amb un únic nivell per donar la prioritat de pas als vianants. El material utilitzat seran lloses i llambordes prefabricades de formigó.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

Els treballs de renovació del clavegueram han estat adjudicats a l’empresa constructora García Cano e Hijos, SA, L’obra del clavegueram durarà 9 setmanes, després de les quals començarà la reurbanització del carrer. Es preveu que el conjunt de l’actuació tingui una durada global de 5 mesos i per tant estigui acabada a finals de juny.

El projecte es va presentar als veïns en una reunió que es va celebrar dimecres 18 de gener, a les 18 hores, a l'Espai Gatassa (carrer de Josep Montserrat i Cuadrada n.1), i on van assistir la regidora Elisabet Ruiz Moreno, els tècnics municipals i els tècnics responsables de les obres.

Les obres segueixen els terminis previstos

ACTUALITZAT 7-3-2023

Cost: 
206.422,39 € IVA inclòs
Data d'Inici: 
23/01/23
Durada: 
5 mesos
Estat: 
En curs
plànol del carrer de Sant Domenico Savio amb zona marcada d'afectació de les obres
Imatge d'una rasa oberta al carrer de Sant Domenico Savio