Back to top

Perfil del contractant (Obres i serveis)

El propassat 6 de maig el govern va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, de mesures per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, on a la seva Disposició addicional vuitena s'acorda l'aixecament de la suspensió dels terminis i interrupcions dels procediments de contractació promoguts per entitats del Sector Públic.

És per aquest motiu que l'Òrgan de Contractació d’Aigües de Mataró, SA ha decidit reactivar amb data 6 de maig de 2020 tots els procediments de licitació suspesos i interromputs a conseqüència de l'Estat d'Alarma pel COVID-19.

Atès el compromís d’Aigües de Mataró amb el medi ambient, el compromís amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC), tenint present el Pla de Mandat 2019-23 de l’Ajuntament de Mataró ( prioritat 5, compromís 14, acció 30) en el context de contractació pública socialment responsable, i sota l’empara de la llei 9/2017, us volem informar de les novetats següents.

Durant els propers anys, es començaran a introduir de manera gradual criteris mediambientals en els concursos, en tots els àmbits en els que sigui possible i especialment en les obres de xarxa d’aigua potable i clavegueram. Tanmateix, tret que sigui d’especial rellevància durant el període 2020-2021, i per a facilitar-ne la transició, aquests no estaran en les condicions de solvència però si en les clàusules de valoració.

Com a regla general, esperem dels nostres proveïdors i també en les seves subcontractacions, un compromís ferm i tangible amb el medi ambient, que pot anar des de disposar de sistemes de gestió mediambiental fins a poder emetre informes sobre els aspectes ambientals rellevants de l’activitat i el seu impacte.

Tot plegat deriva de la necessitat de tenir millor coneixement de l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient i poder minimitzar-lo.

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi ha 5 anuncis de licitació a la Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Darrers anuncis de licitació
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució de les obres de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en equipaments municipals de Mataró, amb mesures de contractació pública sostenible
Subministrament de comptadors electrònics d'aigua freda, comptadors electrònics d'aigua freda amb tecnologia NBIoT integrada, concentradors NBIoT i materials accessoris, per l'empresa AIGÜES DE MATARÓ, S.A., amb clàusules medi ambientals
Obres del clavegueram del carrer Abat Marcet, de Mataró, amb criteris medi ambientals
Obres del clavegueram del carrer San Domenico Savio
Obres del projecte d'aigua potable i clavegueram del carrer Antoni Cuyàs i Sampere, de Mataró, amb criteris medi ambientals
Feu clic a l'enllaç per accedir a l'històric de contractacions a partir de 2018
Contratació menor

Normativa Aplicable

Les contractacions d'aquesta Societat es regiran per les següents normatives: