Back to top

Perfil del contractant (Obres i serveis)

El propassat 6 de maig el govern va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, de mesures per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, on a la seva Disposició addicional vuitena s'acorda l'aixecament de la suspensió dels terminis i interrupcions dels procediments de contractació promoguts per entitats del Sector Públic.

És per aquest motiu que l'Òrgan de Contractació d’Aigües de Mataró, SA ha decidit reactivar amb data 6 de maig de 2020 tots els procediments de licitació suspesos i interromputs a conseqüència de l'Estat d'Alarma pel COVID-19.

Atès el compromís d’Aigües de Mataró amb el medi ambient, el compromís amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC), tenint present el Pla de Mandat 2019-23 de l’Ajuntament de Mataró ( prioritat 5, compromís 14, acció 30) en el context de contractació pública socialment responsable, i sota l’empara de la llei 9/2017, us volem informar de les novetats següents.

Durant els propers anys, es començaran a introduir de manera gradual criteris mediambientals en els concursos, en tots els àmbits en els que sigui possible i especialment en les obres de xarxa d’aigua potable i clavegueram. Tanmateix, tret que sigui d’especial rellevància durant el període 2020-2021, i per a facilitar-ne la transició, aquests no estaran en les condicions de solvència però si en les clàusules de valoració.

Com a regla general, esperem dels nostres proveïdors i també en les seves subcontractacions, un compromís ferm i tangible amb el medi ambient, que pot anar des de disposar de sistemes de gestió mediambiental fins a poder emetre informes sobre els aspectes ambientals rellevants de l’activitat i el seu impacte.

Tot plegat deriva de la necessitat de tenir millor coneixement de l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient i poder minimitzar-lo.

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Contratació menor

Normativa Aplicable

Les contractacions d'aquesta Societat es regiran per les següents normatives: