Back to top

Perfil del contractant (Obres i serveis)

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi ha 6 anuncis de licitació a la Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Darrers anuncis de licitació
Obres d'instal·lacions del dipòsit a la cota 70 per sobre de la Ronda Bellavista de Mataró
Obres d'aigua potable i clavegueram del tram de la Ronda President Tarradellas i pas de l'autopista C31D de Mataró
Subministrament de vàlvules per a la xarxa d'abastament d'aigua
Servei per l'elaboració de l'ampliació del Pla Director de clavegueram de Mataró
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions existents a l'edifici d'oficines d'Aigües de Mataró, SA
Subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d'abastament d'aigua

Normativa Aplicable

Les contractacions d'aquesta Societat es regiran per les següents normatives:

  • El Plec de clàusules particulars i de condicions tècniques de cada concurs
  • La LCSP de 8 de novembre de 2017, quant a la preparació i adjudicació del contracte (articles 131 a 187)
  • Les normes de dret privat aplicables en relació als efectes i extinció del contracte i aquelles normes de la LCSP que vénen concretades en l'apartat 1 de l'article 319 de LCSP
  •  

    Històrics de Contractació Pública d'Aigües de Mataró (fins l'any 2017)