Back to top

Perfil del contractant (Obres, serveis i personal)

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

 

Instruccions de Contractació

Pot consultar les instruccions internes de contractació d’Aigües de Mataró, tenint en compte les modificacions establertes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Històrics de Contractació Pública d'Aigües de Mataró (fins l'any 2017)