Back to top

Perfil del contractant (Obres, serveis i personal)

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi ha 3 anuncis de licitació a la Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Darrers anuncis de licitació
Diversos serveis de manteniment reservats a Centres Especials d'Ocupació
Obres d'ampliació del laboratori de la companyia d'Aigües de Mataró, SA
Obra del clavegueram del carrer Catalunya

 

Codi ètic d'Aigües de Mataró

Podeu consultar aquí els Compromisos Ètics d'Aigües de Mataró i les relacions amb els Proveïdors

Instruccions de Contractació

Pot consultar les instruccions internes de contractació d’Aigües de Mataró, tenint en compte les modificacions establertes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Històrics de Contractació Pública d'Aigües de Mataró (fins l'any 2017)