Back to top

Perfil del contractant (Obres, serveis i personal)

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi ha 1 anuncis de licitació a la Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Darrers anuncis de licitació
Obres del Parc de la Ronda Bellavista de Mataró

 

Instruccions de Contractació

Des del 9 de març ha entrat en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que serà aplicable a la nostra contractació.

 

Històrics de Contractació Pública d'Aigües de Mataró (fins l'any 2017)