Back to top

Presentació

Des de l’11 de març de 1993, Aigües de Mataró gestiona el Laboratori Municipal.

El Laboratori realitza el control d’aigües potables i residuals per a Aigües de Mataró i l’Ajuntament de Mataró, per a qui realitza també anàlisis d’aliments, sorres, legionel·la, mediambientals (aire, aigua de mar), piscines (aigua i superfícies) i xarxa de reg.

Clients externs

El Laboratori també treballa per a clients externs de diferents tipus: companyies d’aigües de la comarca, indústries privades, particulars, Administració pública, etc., oferint serveis de recollida de mostres, plans d’autocontrol de legionel·la, anàlisis químiques i microbiològiques sobre tot tipus de matrius.

Des de 2015, es va incorporar la matriu de producte industrial a la cartera de serveis del Laboratori, que realitza anàlisis químiques i microbiològiques en papers, plàstics, matèries primeres de la indústria del vidre, pigments, productes químics, etc.

Del total de mostres analitzades el 2017, les realitzades per als clients externs representen el 47,69%, percentatge lleugerament superior al de l’any anterior.

PARÀMETRES ANALITZATS PER CLIENT

2016

2017

AIGÜES DE MATARÓ

80.463

78.456

AJUNTAMENT DE MATARÓ

9.181

5.165

SERVEIS A TERCERS

56.890

61.537
CONTROL QUALITAT LABORATORI 998 987

TOTAL

147.532

146.145

Reconeixements i acreditacions

El Laboratori disposa de 5 reconeixements importants en l’àmbit dels laboratoris d’assaig:

ISO 9001 (0.04.09169)

ISO 17025 (846/LE1671)

Entitat col·laboradora de control i vigilància de les masses d’aigua i de la gestió d’abocaments (070-LA-AIG-R)

Xarxa de Laboratoris de Salut Pública de Catalunya (LSAA-001-94)

Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya (228)

El Laboratori dedica recursos a ampliar l’abast de l’acreditació ISO 17025, per tal de poder oferir millor i més ampli servei als seus clients.

Durant l’any 2017 es va ampliar en 8 paràmetres aquest abast, incloent-hi el carbó total en matèries primeres del vidre, sent així pioners en l’acreditació d’aquest paràmetre en l’àmbit nacional.

L’equipament

Amb aquest mateix objectiu de millora en el servei als clients, el Laboratori té un equipament molt complet i es va actualitzant periòdicament.

En el 2017 s’ha comprat un equip d’ICP-MS (espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu) per poder donar els resultats de les determinacions de metalls amb més precisió i arribar a límits de quantificació més baixos, adaptant-se així a l’evolució de les normatives.