Back to top

Presentació

Laboratori

El Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró va ser creat l'any 1910 i està situat al carrer Hèl·lade, 17-19 de Mataró, dins de l'edifici propietat d'Aigües de Mataró, el qual n'és titular des de 1993. La superfície total del Laboratori és de 330 m2, distribuïts essencialment en dues seccions independents: Microbiologia i Química. 

La seva funció principal és la d'oferir el servei de recollida de mostres i d'anàlisi per les administracions públiques, realitzant el control de qualitat de les mostres d'Aigües de Mataró, i dels Departaments de Sanitat, Serveis Socials i Medi ambient de l'Ajuntament de Mataró.

El Laboratori realitza també anàlisis per a empreses i particulars, així com la recollida de les mostres si el client ho sol·licita.

Els tipus de mostra que s'analitzen normalment són els següents:

  • aigües de consum (xarxa de distribució, pous, mines, fonts públiques, etc.)
  • aigües residuals i industrials (control de depuradora, abocaments industrials, controls de procés, controls de corrosió)
  • aigües lúdiques (mar, piscines, fonts ornamentals)
  • sorres (platja, places públiques)
  • contaminants atmosfèrics
  • aliments
  • superfícies (control higiènic-sanitari)    

Per dur a terme les activitats enumerades es disposa dels recursos humans i tècnics adequats.El Laboratori està certificat per la norma UNE-EN-ISO/IEC 9001:2008 i acreditat com a laboratori d’assaig per la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005. L’acreditació com a laboratori d’assaig es va aconseguir el dia 17/12/2010 amb número d’acreditació 846/LE1671. S’adjunta l’abast pel qual el Laboratori Municipal està acreditat.

Té l'autorització administrativa de funcionament com a laboratori que realitza anàlisis d'aigües de consum, aliments, begudes i mediambientals, atorgada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (Decret 126/1994).

El Laboratori està reconegut com a Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per al nivell A d'actuacions (Ordre 19/05/1995).

L’aigua de la xarxa de distribució que consumeixen tots els mataronins disposa de totes les garanties i criteris sanitaris de qualitat per al consum humà, compleix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, i el programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya fixat per la Generalitat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró gestiona el laboratori situat a l’estació depuradora (EDAR) de Mataró, on es realitzen les anàlisis de control de les EDAR de diverses poblacions que s’han anat incorporant en la mesura que es construïen les depuradores a la comarca. Aquestes són les de Mataró, Teià, Llavaneres, Arenys, Sant Pol, Palafolls, Pineda, Tordera i Òrrius.

Les mostres analitzades pel Laboratori Municipal durant 2016 s’han incrementat un 6%. Han estat un total de 36.895 mostres analitzades, de les quals el 61,7% han estat analitzades al Laboratori i la resta al laboratori de la companyia a l’EDAR de Mataró.

PARÀMETRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUM PROPI 74.773 80.338 82.225 81.048 80.463
AJUNTAMENT DE MATARÓ 5.870 5.800 9.553 6.787 9.181
SERVEIS A TERCERS 87.822 80.275 62.000 54.850 58.088
TOTAL 168.465 166.413 153.778 142.685 147.732
     
EVOLUCIÓ DE MOSTRES AL LABORATORI 2012 2013 2014 2015 2016
AIGÜES CONSUM 12.060 11.935 15.253 15.181 16.166
MEDI AMBIENT 2.440 2.501 2.375 2.373 2.928
AIGÜES RESIDUALS 15.513 16.002 15.479 14.955 15.674
ALIMENTS 187 172 182 195 183
ALTRES 2.709 2.545 1.873 2.032 1.944
TOTAL 32.909 33.155 35.162 34.736 36.895
     
EVOLUCIÓ DELS PARÀMETRES 2012 2013 2014 2015 2016
AIGÜES CONSUM 101.777 95.320 100.613 91.445 93.082
MEDI AMBIENT 3.241 3.326 3.160 3.110 3.767
AIGÜES RESIDUALS 46.663 51.469 39.565 37.969 40.210
ALIMENTS 1.086 1.009 1.059 1.079 1.033
ALTRES 15.698 15.289 9.381 9.082 8.442
TOTAL 168.465 166.413 153.778 142.685 147.732
     
MOSTRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUM PROPI 9.652 10.776 13.780 14.255 14.923
AJUNTAMENT DE MATARÓ 975 943 1.574 1.355 1.678
SERVEIS A TERCERS 22.282 21.436 19.808 19.126 20.294
TOTAL 32.909 33.155 35.162 34.736 36.895