Back to top

Presentació

 

Des de l’11 de març de 1993, Aigües de Mataró gestiona el Laboratori Municipal
El Laboratori realitza el control d’aigües potables i residuals per a Aigües de Mataró i l’Ajuntament de Mataró, per a qui realitza també anàlisis d’aliments, sorres, legionel·la, mediambientals (aire, aigua de mar), piscines (aigua i superfícies) i xarxa de reg.

Clients externs

El Laboratori també treballa per a clients externs de diferents tipus: companyies d’aigües de la comarca, indústries privades, particulars, Administració pública, etc., oferint serveis de recollida de mostres, plans d’autocontrol de legionel·la, anàlisis químiques i microbiològiques sobre tot tipus de matrius.

Des de 2015, es va incorporar la matriu de producte industrial a la cartera de serveis del Laboratori, que realitza anàlisis químiques i microbiològiques en papers, plàstics, matèries primeres de la indústria del vidre, pigments, productes químics, etc. Del total de mostres analitzades el 2019, les realitzades per als clients externs representen el 53,27 %.
 

PARÀMETRES ANALITZATS PER CLIENT

2015

2016

2017 2018 2019

AIGÜES DE MATARÓ

81.048

80.463

78.456 78.547 77.869

AJUNTAMENT DE MATARÓ

6.605

9.181

5.165 5.442 5.025

SERVEIS A TERCERS

55.032

56.890

61.537 59.302 61.169
CONTROL QUALITAT LABORATORI 1.078 998 987 1.426 3.037

TOTAL

143.763

147.532

146.145 144.717 147.100

Reconeixements i acreditacions

El Laboratori disposa de 5 reconeixements importants en l’àmbit dels laboratoris d’assaig:

ISO 9001 (0.04.09169)
ISO 17025 (846/LE1671)
Entitat col·laboradora de control i vigilància de les masses d’aigua i de la gestió d’abocaments (070-LA-AIG-R)
Xarxa de Laboratoris de Salut Pública de Catalunya (LSAA-001-94)
Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya (228)

En l’aposta per augmentar la qualitat del servei tant a clients interns com externs, ha ampliat l’abast d’acreditació LE846/LE1671, tant en aigües de consum, continentals, residuals com en matèries primeres de la indústria del vidre.

D’aquesta manera, el laboratori demostra la competència tècnica, avaluada per un organisme oficial, imparcial i extern, que dóna confiança en els resultats i als seus clients.
 

L’anàlisis de la qualitat de l'aigua

El 2019, AMSA va analitzar un total de 38.986 mostres de la xarxa d’aigua, incloent-hi fonts públiques, particulars i d’empreses.