Back to top

Qualitat i innovació

Gestió de la qualitat 

El sistema de qualitat és una eina organitzativa que, sobre la base del principi de millora contínua, pot arribar a incloure tots els aspectes de l’empresa: operacional, medi ambient, qualitat del producte, seguretat i salut, seguiment de compromisos i obligacions, control d’infraestructures crítiques, responsabilitat social corporativa, etc. 
El sistema de qualitat actual d’AMSA ja comprèn els aspectes operacionals, mediambientals, de seguiment de compromisos i obligacions i la prevenció de delictes.
Durant el 2020 podem destacar els fets i les fites relacionats amb la gestió de la qualitat següents: 
 
· S’ha aconseguit la certificació de l'UNE 19601 de sistemes de gestió de compliance penal.  
· S’han certificat externament les bones pràctiques en la gestió de la prevenció de la COVID-19. 
· S’ha començat a integrar el TubVerd dins del sistema de gestió.
· S’ha posat en marxa una nova eina informàtica per millorar la gestió del control de proveïdors.
· S’ha començat a fer servir la metodologia de càlcul UNE 178101-1:2015 Ciutats intel·ligents. Infraestructures. Xarxes dels serveis públics. Part 1: Xarxes d’aigües, la qual defineix mètriques aplicables a l’àmbit operatiu d’AMSA en el context de les ciutats intel·ligents.  

Gestió del compliance i prevenció de riscos penals

La multitud d’obligacions legals i compromisos adquirits que té una empresa com Aigües de Mataró, juntament amb la complexitat del seguiment i el control, han fet necessari implantar eines de gestió que vetllin per complir-los. 
La gestió del compliance és, d’una banda, una activitat preventiva que s’ocupa de prevenir el risc d’incompliment de l’activitat de l’empresa amb les obligacions i els compromisos i, d’altra banda, suggereix les solucions més adequades. 
El compliance és la base d’un sistema de prevenció de delictes i una eina de suport per gestionar la transparència. Amb el sistema de gestió del compliance implantat durant el 2017, AMSA va desenvolupar un pla de prevenció de delictes i un comitè de gestió del compliance. 
Durant el 2020, es va obtenir la certificació, per la World Compliance Association, del sistema de gestió del compliance penal d’Aigües de Mataró segons l'UNE 19601. 
La incorporació de l’activitat del TubVerd dins del funcionament operatiu habitual d’AMSA va ser un dels riscos principals detectats per al 2020. La planificació i l’anticipació d’accions va fer possible mitigar l’impacte d’aquesta integració. Es pot dir que, operativament, laboralment i administrativament, aquesta integració s’ha pogut dur a terme tal com s’havia previst. 
Dins del sistema de gestió integrat també s’havia previst la integració de l'ISO 45001 i la seva certificació, amb l’ànim d’evidenciar les bones pràctiques en la vigilància i el control de la salut en l’entorn laboral. Tanmateix, l’aparició de la COVID-19 va fer que l’atenció en aquest aspecte es dirigís a certificar, específicament, les bones pràctiques de gestió en aquesta matèria. AMSA va ser unes de les primeres empreses del sector a obtenir aquest vistiplau extern.  
Durant el 2020 es va apostar per implantar, millorar i consolidar diferents aspectes relatius a la digitalització, en resposta a l’anàlisi del risc. D’aquesta manera, en el moment en què va ser necessari el teletreball, el sistema estava a punt tant pel que fa a recursos de maquinari i programari com de formació.
En temes de seguretat, i també en protecció de dades, es continuen portant a terme accions de millora i auditories de control. 
Amb referència al control de contractistes i proveïdors, i en coherència amb tot el risc potencial que comporta la gestió de compres i contractació en el sector públic, s’ha implantat un programari de control i avaluació de proveïdors que en facilita l’avaluació en matèria de qualitat i aspectes ambientals. 
D’altra banda, pel que fa a les meses de contractació, es tenen presents els conflictes d’interès tant potencials com aparents, que es controlen des del sistema de compliance, i, per tant, es prenen les salvaguardes necessàries en cada cas. A les meses de contractació d’obres s’hi ha incorporat un tècnic extern designat per l’Ajuntament.

Gestió de la seguretat i salut en el treball

La recent publicació de la norma ISO 45001:2018 ens ha donat una nova oportunitat de millora en aquest aspecte. Tot i que la nostra empresa ja treballa conforme als requeriments legals en aquesta matèria, el desplegament de la gestió sota una norma internacional i la seva certificació, consolidarà la nostra sistemàtica actual.

Bon govern i gestió ètica

Aigües de Mataró disposa d’un codi ètic per a les persones que hi treballen. També s’han elaborat protocols relatius a les relacions amb proveïdors i administracions, així com una normativa interna relativa als conflictes d’interès. 
Es disposa d’un canal de denúncies anònim i extern, que està a disposició de totes les parts interessades de l’organització. Aquest fet és una mostra del màxim compromís amb el compliment de la llei, ja que és un avanç a la recent directiva europea coneguda com a Whistleblowing (23/10/2019), que és una forma de prevenció de la corrupció en l’Administració pública, que els estats han de transposar durant el 2021. 

Compromisos ètics d’Aigües de Mataró

Els professionals d’Aigües Mataró estan compromesos a aplicar el codi que es concreta en les normes següents:

I. Procurar estar al dia i conèixer la legislació vigent sobre l’activitat que porta a terme amb la finalitat d’aplicar-la correctament en els treballs i serveis que realitza.

II. Comunicar a l’empresa qualsevol altre tipus d’activitat professional perquè es puguin prevenir i corregir escenaris de conflicte d’interessos.

III. Respectar i complir les disposicions legals vigents, especialment en matèria de salubritat i salut, riscos laborals, protecció de dades, medi ambient, publicitat, competència i protecció dels consumidors, així com tots els compromisos que derivin del codi ètic d’Aigües de Mataró.

IV. Desenvolupar els negocis sobre la base del mèrit dels propis productes, serveis i competències, sense denigrar els productes, serveis i la capacitat d’altres empreses i professionals que treballen en els sectors relacionats amb el tractament del control de l’aigua.

V. Aigües de Mataró, com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible de la ciutat i integra voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en les operacions i activitats comercials, i en les relacions amb tots els interlocutors.

VI. Promocionar la difusió dels presents compromisos, així com la de bones pràctiques en l’organització i en l’esfera de les relacions professionals. Comunicar a l’empresa qualsevol sospita de conducta no conforme a aquests compromisos o d’altres que en derivin de l’aplicació del codi ètic de la companyia.

VII. Desenvolupar les nostres tasques sense emprar manifestacions, en publicitat ni en catàlegs o documentació, que atribueixin als equips, serveis o prestacions que no puguin realitzar o que puguin generar confusió sobre aquests.

VIII. Dur a terme l’activitat professional, directament o indirectament, a través de personal amb la competència i la formació necessàries, que desenvolupi la feina en un entorn laboral just, basat en el respecte, i protegit vers la discriminació i l’assetjament de qualsevol tipus.

IX. Comptabilitzar adientment i emetre informes financers transparents, establint una adequada gestió documental dels assumptes amb rellevància comptable, així com implementar controls per assegurar que es reflecteixin completament i encertadament totes les transaccions.

X. Aigües de Mataró és una empresa pública, per tant els ciutadans de Mataró a més d’usuaris són els propietaris de la companyia, és per això que ens comprometem a col·laborar amb l’Ajuntament, sempre que ens ho demani, amb l’ànim de contribuir al progrés de la ciutat.

XI. Assegurar un servei diligent a l’abonat i que en pugui satisfer les seves expectatives. Tant pel que fa a la qualitat de l’aigua com a la dedicació i atenció al client. Aigües de Mataró adquireix voluntàriament uns compromisos socials i ambientals que van més enllà del que exigeix la llei. XII. Mantenir la confidencialitat respecte a la informació rebuda dels clients, i vetllar amb diligència per tota la informació de caràcter confidencial.

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2021

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2019

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2017

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2015

Resultats enquesta de Satisfacció de clients 2012