Back to top

Qualitat i innovació

Qualitat 

El sistema de qualitat és una eina organitzativa que, basant-se en el principi de millora contínua, pot arribar a abastar tots els aspectes de l’empresa: operacional, medi ambient, qualitat del producte, seguretat i salut, seguiment de compromisos i obligacions, compliance penal, control d’infraestructures crítiques, prevenció de riscos laborals, responsabilitat social corporativa, etc. El sistema de qualitat actual d’AMSA ja comprèn els aspectes operacionals, mediambientals i de seguiment de compromisos i obligacions. En un horitzó de 5 anys, l’objectiu és incloure tots els aspectes de l’empresa  i, sempre que sigui possible, validant la seva implantació amb certificacions externes.

Cap a una gestió integral de la qualitat

Durant el 2018 ens vàrem certificar per la nova ISO 9001:2015 (qualitat)  i  vàrem consolidar la integració de l’ISO 14001: 2015 (medi ambient) mitjançant  dues auditories internes, una de les quals va ser duta a terme per consultors externs. És per això que s’ha programat la certificació de la norma ISO 14001:2015 per al 2019.

Per altra banda, un  cop consolidada la gestió de l’acompliment conforme a ISO 19601, s’han iniciat 2 nous projectes d’integració:

  • ISO 4500:2018, Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball.
  • ISO 19601:2017, Sistemes de gestió de compliance penal.

Gestió del compliance

La multitud d’obligacions legals i compromisos adquirits que té una empresa com la nostra, juntament amb la complexitat del seguiment i control, han fet necessari implantar eines de gestió que vetllin per complir-los.

La gestió del compliance és, per una banda, una activitat preventiva que s’ocupa de prevenir el risc d’incompliment de l’activitat de l’empresa amb les obligacions i els compromisos, i per l’altra banda  suggereix on es trobin desalineacions, les solucions més adequades.

El compliance és  la base d’un sistema de prevenció de delictes i una eina de suport per a la gestió de la transparència. Amb el sistema de gestió del compliance implantat durant el 2017, AMSA va desenvolupar un pla de prevenció de delictes i un comitè de gestió del compliance, operatiu des del juliol del 2017.

Prevenció de riscos penals

En el context legal arran del darrer codi penal, les empreses han hagut de desplegar els seus propis plans de prevenció de delictes per tal de mitigar responsabilitats. El compliment i el control d’obligacions legals, ha obligat a implantar mecanismes molt més proactius de vigilància. En aquest marc, el control d’obligacions com també el de compromisos adquirits, obliga a escenificar encara més que abans una gran diligència i velocitat de resposta. Tot plegat, s’instrumentalitza en sistemes de gestió de l’acompliment, com per exemple els que es basen en l'ISO 19600, havent estat  auditat exitosament durant el 2018 per Intedya. Un cop verificada la seva implantació s’ha decidit anar un pas més enllà i  s’ha iniciat la integració de la norma ISO 19601 (gestió del compliance penal) que esperem poder certificar durant el 2019.

Gestió de la seguretat i salut en el treball

La recent publicació de la norma ISO 45001:2018 ens ha donat una nova oportunitat de millora en aquest aspecte. Tot i que la nostra empresa ja treballa conforme als requeriments legals en aquesta matèria, el desplegament de la gestió sota una norma internacional i la seva certificació, consolidarà la nostra sistemàtica actual.

Bon govern i gestió ètica

Aigües de Mataró disposa d’un codi ètic per a les persones que hi treballen. També s’han elaborat protocols relatius a les relacions amb proveïdors i administracions, així com una normativa interna relativa als conflictes d’interès. Disposem d’un canal de denúncies anònim, que està a disposició de totes les parts interessades de la nostra organització.

Compromisos ètics d’Aigües de Mataró

Els professionals d’Aigües Mataró estan compromesos a aplicar el codi que es concreta en les normes següents:

I. Procurar estar al dia i conèixer la legislació vigent sobre l’activitat que porta a terme amb la finalitat d’aplicar-la correctament en els treballs i serveis que realitza.

II. Comunicar a l’empresa qualsevol altre tipus d’activitat professional perquè es puguin prevenir i corregir escenaris de conflicte d’interessos.

III. Respectar i complir les disposicions legals vigents, especialment en matèria de salubritat i salut, riscos laborals, protecció de dades, medi ambient, publicitat, competència i protecció dels consumidors, així com tots els compromisos que derivin del codi ètic d’Aigües de Mataró.

IV. Desenvolupar els negocis sobre la base del mèrit dels propis productes, serveis i competències, sense denigrar els productes, serveis i la capacitat d’altres empreses i professionals que treballen en els sectors relacionats amb el tractament del control de l’aigua.

V. Aigües de Mataró, com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible de la ciutat i integra voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en les operacions i activitats comercials, i en les relacions amb tots els interlocutors.

VI. Promocionar la difusió dels presents compromisos, així com la de bones pràctiques en l’organització i en l’esfera de les relacions professionals. Comunicar a l’empresa qualsevol sospita de conducta no conforme a aquests compromisos o d’altres que en derivin de l’aplicació del codi ètic de la companyia.

VII. Desenvolupar les nostres tasques sense emprar manifestacions, en publicitat ni en catàlegs o documentació, que atribueixin als equips, serveis o prestacions que no puguin realitzar o que puguin generar confusió sobre aquests.

VIII. Dur a terme l’activitat professional, directament o indirectament, a través de personal amb la competència i la formació necessàries, que desenvolupi la feina en un entorn laboral just, basat en el respecte, i protegit vers la discriminació i l’assetjament de qualsevol tipus.

IX. Comptabilitzar adientment i emetre informes financers transparents, establint una adequada gestió documental dels assumptes amb rellevància comptable, així com implementar controls per assegurar que es reflecteixin completament i encertadament totes les transaccions.

X. Aigües de Mataró és una empresa pública, per tant els ciutadans de Mataró a més d’usuaris són els propietaris de la companyia, és per això que ens comprometem a col·laborar amb l’Ajuntament, sempre que ens ho demani, amb l’ànim de contribuir al progrés de la ciutat.

XI. Assegurar un servei diligent a l’abonat i que en pugui satisfer les seves expectatives. Tant pel que fa a la qualitat de l’aigua com a la dedicació i atenció al client. Aigües de Mataró adquireix voluntàriament uns compromisos socials i ambientals que van més enllà del que exigeix la llei. XII. Mantenir la confidencialitat respecte a la informació rebuda dels clients, i vetllar amb diligència per tota la informació de caràcter confidencial.

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2019

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2017

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2015

Resultat enquesta de Satisfacció de clients 2012