Back to top

Qualitat i innovació

Gestió de la qualitat 

El sistema de qualitat és una eina organitzativa que, basant-se en el principi de millora contínua, pot arribar a incloure tots els aspectes de l’empresa:operacional, medi ambient, qualitat del producte, seguretat i salut, seguiment de compromisos i obligacions, control d’infraestructures crítiques,responsabilitat social corporativa, etc. 
El sistema de qualitat actual d’AMSA ja comprèn els aspectes operacionals, mediambientals, de seguiment de compromisos i obligacions, i la prevenció de delictes.

Durant el 2021, es poden destacar els fets i fites següents relacionats amb la gestió de la qualitat i del medi ambient:

• S’ha mantingut la certificació de l’UNE 19601 de sistemes de gestió de compliment penal.

• S’ha mantingut la certificació de les bones pràctiques en la gestió de la transmissió de la COVID-19.

• S’ha completat bona part de la integració de l’activitat del TubVerd en els sistemes d’acompliment.

• AMSA ha presentat la primera memòria de sostenibilitat a l’Oficina Espanyola del Pacte Global.

• S’han instal·lat dues fonts Jibu H2O a la via pública, una part del projecte de replantejament de les fonts públiques de les aigües de consum.

• Les ISO 9001 i 14001 s’han fet sota una mateixa certificació, fet que ha permès ser més eficients. 

 Gestió del compliment i prevenció de riscos penals 

La responsabilitat legal i els compromisos adquirits, tant importants per a nosaltres com les normes legals establertes que té una empresa com Aigües de Mataró, han impulsat a definir i desplegar un sistema de gestió de compliment penal.

El sistema de gestió de compliment és, d’una banda, un recurs preventiu en resposta a minimitzar i tractar d’erradicar el risc d’incompliments penals de l’activitat de l’empresa i, d’altra banda, definir els controls més adequats per poder garantir que el negoci es manegui conforme a les bones pràctiques empresarials des de la base de la millora contínua i la transparència.
 
Des del 2020, AMSA disposa de la certificació UNE 19601:2017, per la World Compliance Association. Durant el 2021, s’ha treballat amb el nou departament d’Energia de la companyia per incloure aquestes activitats en l’abast del sistema, esperant poder incloure-les en la revisió de la certificació desenvolupada el 2022.

La incorporació de l’activitat del TubVerd dins del funcionament operatiu habitual d’AMSA va ser un dels riscos principals per treballar el 2021. La planificació i l’anticipació d’accions han fet possible mitigar l’impacte d’aquesta integració; es pot dir, doncs, que, operativament, laboralment i administrativament, s’ha pogut dur a terme tal com s’havia previst.
 
Dins del sistema de gestió integrat també s’havia previst la integració de l’ISO 45001 i la seva certificació, amb l’ànim d’evidenciar les bones pràctiques en la vigilància i el control de la salut en l’entorn laboral. Tanmateix, l’aparició de la COVID-19 va fer que l’atenció en aquest aspecte es dirigís a certificar, específicament, les bones pràctiques de gestió en aquesta matèria. AMSA va ser unes de les primeres empreses del sector a obtenir aquest vistiplau extern. 

Encara que s’havia previst la integració de l’ISO 45001 i la seva certificació per al 2021, degut a la integració del nou abast d’energia i la gestió de les bones pràctiques en la vigilància i el control de la COVID-19 en l’entorn laboral, han fet que aquest objectiu quedés relegat per a un futur pròxim. AMSA disposa de la certificació per part d’Intedya sobre l’organització, el compliment en les recomanacions de l’OMS, de les autoritats sanitàries i de l’OSHA 3992-03, per a la prevenció i resposta davant els riscos de propagació del coronavirus SARS-CoV-2. Aquest fet deixa patent que la gestió feta en aquest aspecte 
està alineada amb les recomanacions dels organismes oficials en els nostres productes i serveis, així com en la gestió del personal, les instal·lacions, les persones abonades i les usuàries de l’organització.

En temes de seguretat i també de protecció de dades, es continuen portant a terme accions de millora i auditories de control.
 
Amb referència al control de contractistes i proveïdors, i en coherència amb tot el risc potencial que comporta la gestió de compres i contractació en el sector públic, s’ha implantat un programari de control i avaluació de proveïdors que en facilita l’avaluació en matèria de qualitat, medi ambient i compliment entre altres. 

D’altra banda, pel que fa a les meses de contractació, es tenen presents els conflictes d’interès tant potencials com aparents, que es controlen des del sistema de compliment, i, per tant, es prenen les salvaguardes necessàries en cada cas. A les meses de contractació d’obres s’hi ha incorporat un tècnic extern designat per l’Ajuntament. 

El 2021 es va definir l’objectiu de fer formació i sensibilització continua en compliment a tot el personal. Aquest objectiu es va assolir totalment i es torna a definir per al 2022.

Bon govern i gestió ètica 

Aigües de Mataró disposa d’un codi ètic per a les persones que hi treballen i altres parts interessades. També s’han elaborat directrius, basades en el compliment legislatiu establert i vigent, relatives a les relacions amb proveïdors i Administracions públiques, així com una normativa interna relativa a detectar i evitar els conflictes d’interès en l’entorn laboral. 

Es disposa d’un canal de denúncies anònim i de gestió externa, que està a disposició de totes les parts interessades de l’organització. Aquest fet és una mostra del màxim compromís amb el compliment de la llei, que és una eina de prevenció de la corrupció i detecció de possibles comportaments inadequats o irregulars del personal de la companyia. 

  • El 2021 es va actualitzar la missió, la visió, els valors i la política d’empresa; així es va unificar la política general i de medi ambient en un únic document.
  • El 2022 s'han actualitzat els compromisos ètics i procediments relacionats.
  • Es disposa d'un òrgan de compliment normatiu i un oficial de compliment a l’abast de tot el personal i de les parts interessades.
  • Es gestionen els compromisos i les obligacions segons l’UNE 19601, amb la qual estem auditats i certificats, inclosa la nova àrea d’energia. 
  • Es disposa d’un canal ètic de gestió externa de consulta i denúncia, obert a totes les parts interessades i de caràcter anònim.
  • L'empresa està sotmesa voluntàriament a auditories en totes les àrees: compliment legal, comptes, compliment del contracte programa, compliment de requisits tècnics, ciberseguretat, sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i de delictes aplicables a les empreses.
  • Es disposa d’un delegat de protecció de dades.
  • Es dona suport a la transparència publicant i compartint amb totes les parts interessades la memòria corporativa anualment.


 

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2021

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2019

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2017

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2015

Resultats enquesta de Satisfacció de clients 2012