Back to top

Qualitat i innovació

Qualitat

2016 ha estat un any important per a AMSA, pel que fa a l’actualització i millora del sistema de gestió de qualitat. S’ha començat a treballar en la implantació de la norma ISO14001, de Medi Ambient, i a la vegada s’ha desplegat un sistema de gestió del compliment (Compliance) d’acord a la norma ISO19600. Aquesta norma engloba tots els compromisos que una empresa com AMSA ha d’acomplir, des de tots els àmbits possibles. Per altra banda, també cal destacar la transició de l’actual sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2008 cap a la nova versió d’aquesta, l’ISO 9001:2015.

Així, juntament amb la revisió de la visió i els valors corporatius de l’empresa, durant el 2016 també s’han aprovat els compromisos ètics i la política de Compliance.

Aquests nous referents d’actuació estan encarats a assegurar les bones pràctiques, a desplegar i promoure un pla de prevenció de delictes d’acord a l’actual codi penal i a gestionar millor les obligacions de l’empresa. El sistema de gestió del Compliance ha estat revisat durant el 2016 de manera interna i, en la mesura que les empreses certificadores ofereixin el servei d’avaluació, es preveu poder fer-lo auditar de manera periòdica a partir del 2018.

Finalment s’ha treballat per adequar, de manera voluntària, el pla de seguretat de la companyia en l’àmbit de protecció de les infraestructures crítiques conforme a la Llei 8/2011. 

Es tracta de decisions pioneres en empreses de la grandària d’AMSA arreu de Catalunya i mostren la decidida voluntat d’anticipar-se a les necessitats futures dins de l’àmbit del Medi Ambient, el compliment d’obligacions i la Responsabilitat des de tots els àmbits possibles.

Per la seva banda, des de l'any 1998, el Laboratori d'Aigües de Mataró, esdevé laboratori municipal de referència comarcal i disposa de la certificació segons la norma ISO 9001:2008 (i n'ha ampliat l'abast amb el laboratori ubicat a l'EDAR de Mataró), així com la certificació segons la norma ISO 17025 per part de l'Institut Nacional d'Acreditació (ENAC), que permet assolir les competències tècniques en la realització dels assaigs en el sector mediambiental.

I és que, en un món tan canviant i sensible a la situació social de molts col·lectius, l’empresa ha de treballar proactivament per disposar de les eines necessàries per reaccionar de la millor manera possible davant de qualsevol imprevist, qualsevol canvi de normativa o qualsevol nova inclusió legal per part dels organismes públics que incideixen directament sobre el funcionament de l’empresa, com ara l’Ajuntament de Mataró.

Política del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat

Certificat ISO 9001:2015 Aigües de Mataró, SA

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2017

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2015

Resultat enquesta de Satisfacció de clients 2012