Back to top

Reptes de futur

Una ciutat millor

Aigües de Mataró, conscient de la crisi global i del moment de canvi en tots els aspectes relacionats amb l’activitat humana (econòmics, socials, ambientals i culturals) ha realitzat, més que mai, un esforç per gestionar el cicle de l’aigua d’una manera més racional i eficient, prenent com a fonament la sostenibilitat. Si bé la indefinició actual sembla una cruïlla que obliga a gestionar la incertesa, també cal considerar els nous reptes i les noves oportunitats, els canvis de models de gestió i els nous paradigmes del segle XXI.

Aigües de Mataró, recollint l’encàrrec de l’Ajuntament de Mataró de disposar d’un pla director del servei d’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró, va establir i elaborar a final del 2010 el Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-2025 (PDAM 2011-2025), que té per objectiu fonamental esdevenir un element bàsic de planificació. Aquest pla director de l’aigua, a partir de les inquietuds i necessitats actuals, prepararà el sistema d’abastament per afrontar amb garanties el creixement urbanístic de la ciutat previst per als pròxims 25 anys. Amb aquest pla director, Aigües de Mataró pot assumir els reptes que suposen les noves polítiques de l’aigua basades en la gestió de la demanda.

La ciutat de Mataró disposa d’un sistema d’abastament adequat i l’objectiu del pla director és mantenir l’eficiència del sistema i preparar-lo per afrontar el desenvolupament urbanístic previst per als pròxims 25 anys. Aigües de Mataró es planteja, dins l’àmbit de la gestió integral del cicle de l’aigua, incidir i millorar la qualitat i la quantitat dels recursos propis, i assolir els reptes futurs amb l’orientació de la gestió cap a la cultura responsable de l’aigua.

Així, el pla esdevé l’eina de planificació estratègica de les actuacions i inversions necessàries a desenvolupar, per part de la companyia, durant els pròxims 15 anys, per tal de seguir millorant la qualitat del servei i mantenir l’eficiència de la xarxa d’abastament, amb l’objectiu que, a la ciutat, es garanteixi l’aigua amb quantitat, qualitat i continuïtat, a mitjà i llarg termini.

En total, el pressupost d’inversió del pla director és de 41,1 milions d’euros per als pròxims 15 anys. L’estudi econòmic i financer del pla, conclou que la pràctica totalitat de la inversió prevista es pot assolir amb la tarifa vigent, amb una necessitat de finançament addicional d’1,7 milions d’euros, que representa 0,0187 €/m3 o, dit d’una altra manera, un increment de 0,43 € en el rebut bimestral d’aigua del ciutadà promig de Mataró, que és de 35,08 € cada dos mesos.

Les línies estratègiques d’actuació per als pròxims anys són:

 • Aplicar i executar les inversions previstes al Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-2025 (PDAM).
 • Millorar la gestió de la demanda i fer arribar l’aigua als consumidors amb la millor qualitat possible.
 • La renovació de fins a 80 km de canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua durant els pròxims 15 anys.
 • La reorganització dels sectors hidràulics i la construcció de dos nous dipòsits per incrementar la reserva d’aigua.
 • L’establiment d’una política de renovació del parc de comptadors.
 • Racionalitzar el funcionament de la xarxa de reg i estendre la doble xarxa de reg amb aigua de les captacions pròpies.
 • Millorar la qualitat de l’aigua procedent dels aqüífers amb l’ampliació de la quantitat dels recursos propis.
 • Promoure la reutilització de l’aigua procedent de la depuradora, segons el pla que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Aplicar i executar les inversions previstes en el Pla Director del Clavegueram 2003-2018 (PDCLAM) pendents.
 • Ampliar l’oferta de serveis d’anàlisi de laboratori a la comarca.
 • Participar i col·laborar en les polítiques mediambientals municipals i supramunicipals.
 • Millorar la participació i comunicació amb els usuaris i la ciutadania.
 • Integrar dins l’estratègia de l’empresa els objectius i les preocupacions socials, i participar en polítiques de responsabilitat social que plantegi l’Ajuntament.
 • Aigües de Mataró pren el compromís amb la ciutadania d’assolir tots aquests objectius i contribuir a una ciutat millor, en tots els àmbits (ambientals, econòmics, socials i culturals), i d’orientar de manera prioritària la seva estratègia i política empresarial cap al desenvolupament sostenible de Mataró.

Projecció de l'aigua a Mataró

Mataró mira cap al futur confiada en les seves possibilitats i decidida a convertir-se en una ciutat de referència i, com també al llarg de tota la seva història, l’aigua hi jugarà un paper fonamental en aquesta nova ciutat. És imprescindible apostar per un sistema d’abastament  eficient i eficaç que sigui capaç de garantir l’aigua a la ciutat amb quantitat, qualitat i continuïtat, al preu just, pensant en la Mataró de futur. En aquest sentit, el Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025) és l’eina de planificació estratègica a mitjà i llarg termini per assolir els objectius marcats.

Objectius del Pla Director de l’Aigua de Mataró  2011-2025:

 • Mantenir l’eficiència del sistema d’abastament d’aigua i preparar-lo pel creixement urbanístic previst per als pròxims 25 anys.
 • Renovar fins a 80 km de canonades antigues de fibrociment.
 • Reorganitzar la xarxa d’abastament per millorar-ne la gestió i manteniment.
 • Construir dos nous dipòsits d’abastament que incrementin la reserva d’aigua.
 • Renovar el parc de comptadors.
 • Racionalitzar el funcionament de la xarxa de reg, tancant els anells que eliminen finals de recorregut, i subministrar aigua freàtica des de pous i mines de la part alta de la ciutat, reduint així el consum elèctric.
 • Reduir la dependència de l’aigua del Ter, en funció dels usos previstos de l’aigua

Les inversions planificades entre l’any 2011 i 2025 ascendeixen a 41,1 M€.