Back to top

Sequera

En aquest moment ens trobem en fase d'EXCEPCIONALITAT

El 8 de gener de 2020 el Govern de la Generalitat, va aprovar la realització d’un Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla ha estat redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  i té en compte els estats i les reserves dels diferents sistemes hídrics de la zona. 

El 14 de març de 2023, l'Ajuntament de Mataró, a través del decret 2023/000018322 ha activat en fase d'EXCEPCIONALITAT el Pla d'emergències en situació de sequera del municipi de Mataró per traslladar al municipi les mesures establertes per l’ACA.

Amb aquestes mesures es vol estalviar el màxim d’aigua per retardar al màxim l'entrada a la fase d’emergència per sequera i evitar així restriccions més importants al consum.  
 

Mesures:

ACTIVITAT  

RESTRICCIONS 

Reg 

 

 • Es prohibeix l’ús d’aigua per a regar jardins, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, i només mitjançant reg gota a gota o regadora, de 20:00 h a 8:00 h,

 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on es pot mantenir en quantitats mínimes sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes 

Neteja 

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars,  siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

 • S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

 • Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre que, a judici de l’ACA, no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En aquests casos cal assenyalar clarament que es tracta d’aigua no potable. 

 • Els usos municipals que facin ús d’aigua procedent de la xarxa d’aigua no potable ho indicaran clarament. 

Piscines 

L’ús d’aigua per l’ompliment de piscines quedarà limitat als següents casos:  

 • No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar

 • No es poden omplir o reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d'aigua.  

 • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.

 • En centres educatius, es permet l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

ACTIVITAT 

RESTRICCIONS                                                                                        

Neteja de vehicles
 • Només es permet la neteja de vehicles en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments, només es poden netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula utilitzant esponja i galleda.
 • Fora dels túnels de rentat només es podran netejar vehicles de transport de menjar, d’animals, ambulàncies, vehicles mèdics i de transport de medicaments, o vehicles de transport de residus, si és necessari per mantenir la seguretat i salut de persones i animals i utilitzant la mínima aigua possible.
 • Es prohibeix l’ús de l’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
Fonts, dutxes
 • Tancament de les fonts ornamentals, excepte si afecta el suport vital de la fauna aquàtica, on es permetrà el mínim ús d’aigua per la seva supervivència.
 • Les dutxes públiques de les platges romandran tancades.

 

Aigües de Mataró revisarà més intensivament la xarxa de subministrament i sanejament per evitar fuites i incrementarà la proporció d’aigua que s’extreu de l’aqüífer, en proporció amb l’aigua aportada per ATL. 

Els diferents escenaris que ha definit l’ACA segons els estats de les reserves  són:  

Escenari de Normalitat: La demanda està garantida. En aquest escenari no es produeix cap mena de limitació en els usos de l’aigua planificats o autoritzats. 

Escenari de Prealerta:  És una fase de preparació per a la possible aplicació de les primeres mesures per quan arribi la fase següent (alerta). Es declara quan les reserves dels embassaments baixen per sota del 60%. 

Escenari d’Alerta: Aquest escenari s’activa quan les reserves han baixat per sota el 40%. Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos.  

Escenari d’Excepcionalitat: S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Aquest escenari s’activa quan les reserves d’aigua són inferiors al 25% 

Escenari d’Emergència: Quan les reserves arriben al 16%, es produeixen restriccions en tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. 


Si desitja tenir més informació sobre la sequera: AQUÍ

Si busca consells d'estalvi d'aigua a casa, els pot trobar AQUÍ

Per consultar l’estat de les reserves d’aigua  AQUÍ

Per consultar la resolució on es declara l'estat d'excepcionalitat AQUÍ

Per consultar el decret/llei amb les mesures en estat d'excepcionalitat: AQUÍ

Per consultar el Decret amb l'activació en fase d'EXCEPCIONALITAT del Pla d'emergències en situació de sequera del municipi de Mataró AQUÍ

Per consultar la Llei 9/2023 amb les mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i la modificació dels apartats referents a l'ompliment de piscines en diferents fases: AQUÍ

Per consultar el Pla d’emergències en situació de sequera del municipi de Mataró  AQUÍ

Si té dubtes, o més preguntes, consulti les nostres PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA SEQUERA