Back to top

Sequera

En aquest moment ens trobem en fase d'ALERTA

El 8 de gener de 2020 el Govern, va aprovar la realització d’un pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla ha estat redactat per l'ACA  i té en compte els estats i les reserves dels diferents sistemes hídrics de la zona. 

Amb aquestes mesures es vol estalviar el màxim d’aigua per tal de mantenir la ciutat per sota la dotació diària i retardar al màxim l'entrada a la fase d’emergència.  

L’objectiu d’aquest sistema és el d’actuar preventivament, de manera progressiva i seqüencialment per tal d’allargar les reserves hídriques i que els ciutadans no es vegin perjudicats. 

Els escenaris que ha definit l’ACA són:  

Escenari de Normalitat: La demanda està garantida. En aquest escenari no es produeix cap mena de limitació en els usos de l’aigua planificats o autoritzats. 

Escenari de Prealerta:  És una fase de preparació per a la possible aplicació de les primeres mesures per quan arribi la fase següent (alerta). Es declara quan les reserves dels embassaments baixen per sota del 60%. 

Escenari d’Alerta: Aquest escenari s’activa quan les reserves han baixat per sota el 40%. Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos.  

Escenari d’Excepcionalitat: S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Aquest escenari s’activa quan les reserves d’aigua són inferiors al 25% 

Escenari d’Emergència: Quan les reserves arriben al 16%, es produeixen restriccions en tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. 

Mesures: 

 

 

Escenari d’Alerta

ACTIVITAT 

RESTRICCIONS 

Reg 

 

 • La dotació per al reg serà la mínima i indispensable per al manteniment de les espècies. S’evitarà el reg en moments de pluja. La dotació per al reg de la superfície verda, tant pública com privada no pot superar els 450 m3/ha/mes

 • El reg quedarà limitat a les hores compreses entre el capvespre i l’alba (entre les 20:00 h i les 8:00 h). 

 • El reg en jardins particulars només es podrà realitzar dos cops per setmana. En cas d’habitatges, aquells amb numeració parella o sense numeració podran regar els dimecres i els dissabtes, aquells amb numeració senar, els dijous i els diumenges.

 • Es limitarà el reg de camps esportius. El reg es farà amb la mínima quantitat d’aigua, prioritzant el consum de recursos hídrics alternatius. En qualsevol cas, no haurà d’ésser superior a 450 m3/ha/mes. El reg s’efectuarà de 20:00 h a 8:00 h i s’evitarà en moments de pluja. 

Neteja 

 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no afecta a la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o sistemes d'alta pressió.

 • La neteja de carrers, clavegueram i paviment per part dels serveis municipals es farà amb la mínima despesa d’aigua i prioritzant l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’usos no potables.  

 • Es prohibeix l’ús de l’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 

 • Es limita la neteja de vehicles, excepte en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora d’aquests establiments, es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús galleda i esponja.  

 • També es permetrà la neteja de vehicles, si és necessari per mantenir la seguretat o la salut de les persones i els animals. En aquesta categoria s’hi inclouen els vehicles de transport de menjar, d’animals vius o morts, ambulàncies, vehicles mèdics o de transport de medicaments i els vehicles de transports de residus.  

 

Piscines 

L’ús d’aigua per l’ompliment de piscines, quedarà limitat als següents casos:  

 • Tornar a omplir parcialment les piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació, per la neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.  

 • Es permet el primer ompliment de piscines de nova construcció.   

 • L’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants en centres educatius 

 • Aquestes limitacions no s’aplicaran a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

Altres 

 • Tancament de les fonts ornamentals, excepte en les que s’afecti el suport vital d’algun tipus de fauna aquàtica, on es permetrà el mínim ús d’aigua per la seva supervivència. 

 • Limitació de dutxes públiques en platges. Reducció del nombre de dutxes en funcionaments o del nombre d’hores en què estan operatives. S’incrementaran les revisions i les tasques de manteniment per evitar fuites. 

 • S’incrementaran els missatges d’estalvi i s’intensificarà la tasca pedagògica per tal que els missatges arribin a tots els àmbits. S’informarà les persones a través de campanyes a les xarxes de comunicació, es faran anuncis a la premsa i s’emetran bans municipals. 

 • Augment de la freqüència de lectura dels comptadors

Durant tots aquests estadis, Aigües de Mataró revisarà més intensivament la xarxa de subministrament i sanejament per evitar fuites i incrementarà la proporció d’aigua que s’extreu de l’aqüífer, en proporció amb l’aigua aportada per ATL. 

 

Si desitja tenir més informació sobre la sequera: AQUÍ

Per consultar l’estat de les reserves d’aigua: AQUÍ

Decret d'activació en ALERTA del  Pla d’Emergències en Situació de Sequera del Municipi de Mataró  DESCARREGAR

Si té dubtes, o més preguntes, consulti les nostres PREGUNTES FREQÜENTS