Back to top

Societats participades

Societats participades

AMSA participa diverses societats, SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE (10%) amb qui gestiona la depuració de les aigües residuals de la ciutat, mitjançant l'AIE, la qual hi participa en un 80%, essent la participació efectiva d'AMSA d'un 8%.

També participa, en col·laboració amb altres municipis, amb GIACSA (Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, SA, 9,96%) en la millora dels serveis vinculats al cicle integral de l'aigua.

GIACSA

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci. 

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA (GIACSA) és l’eina de gestió directa del Consorci, i està formada per les societats municipals: Aigües del Prat, Aigües de Manresa, Aigües de Reus, Aigües de Vilafranca, i Aigües de Mataró. Aquesta entitat és un model de gestió pública del cicle de l’aigua i gestiona el servei d’aigua dels municipis de Bellpuig d’Urgell, Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Montornès del Vallès, Sant Bartomeu del Grau i Tremp.

SIMMAR

AMSA participa amb un 10 % de SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE. La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, subscriu el 80 % del capital social de SIMMAR per la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme. El 20% restant pertany al Consell Comarcal del Maresme. SIMMAR també executa la gestió i el manteniment de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró i altres EDAR de la comarca entre altres activitats. El Laboratori d’AMSA realitza totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.