Back to top

Societats participades

Societats participades

AMSA participa en les societats MESSA (Mataró Energia Sostenible, SA, 48,9%) amb la que gestiona de manera indirecta el servei del Tub Verd, i SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE (10%) amb  qui gestiona depuració de les aigües residuals de la ciutat, mitjançant l’AIE, la qual hi participa en un 80%, essent la participació efectiva d’AMSA d’un 8%.

També participa, en col·laboració amb altres municipis, amb GIACSA (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA, 9,96%) en la millora dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua.

MESSA (Mataró Energia Sostenible, SA)

Mataró Energia Sostenible, SA és l’instrument creat per AMSA per gestionar la xarxa urbana de distribució de fred i calor coneguda com a Tub Verd, i subministra actualment 15 GW/h de calor i 2,3 GW/h de fred a gairebé un centenar de clients.

El sistema permet aprofitar l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents de la ciutat, com la depuradora d’aigües residuals i el tractament de residus sòlids urbans.

D’aquesta manera, es genera aigua calenta d’ús domèstic i energia per a la climatització  integral d’edificis, que es transporta fins a les instal·lacions dels usuaris mitjançant un circuit tancat d’aigua calenta i freda.
 
L’energia generada subministra calor a equipaments municipals, com l’Hospital de Mataró, la Piscina Municipal, escoles i poliesportius, i calor i fred al Sorrall i el Rengle. En total, més de 18 km de canonades per tota la ciutat.

El primer trimestre de 2015, va finalitzar el procés de compravenda de part de les accions d’AMSA, fins aleshores soci majoritari, a Gas Natural.

Actualment, Gas Natural Fenosa participa amb el 51,1% de les accions de MESSA i Aigües de Mataró, SA es queda amb el 48,9%.

La finalitat d’aquesta operació va ser d’assegurar el servei i sobretot l’expansió a la ciutat.

Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC-GIACSA)

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), fundat l’any 1997, és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci.

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA (GIACSA) és l’eina de gestió directa del Consorci, i està formada per les societats municipals: Aigües del Prat, Aigües de Manresa, Aigües de Reus, Aigües de Vilafranca, i Aigües de Mataró.

GIACSA aposta per la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i defensa els interessos dels municipis; és un model de gestió pública del cicle de l’aigua.
 
La companyia gestiona el cicle de l’aigua dels municipis de Bellpuig d’Urgell, Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Montornès del Vallès, Olost, Sant Bartomeu del Grau i Tremp.

L’aigua total subministrada per GIACSA suposa aproximadament uns 3,89 Hm3 per any a una població de 42.022 habitants i una facturació total de 3,4 milions d’euros segons les últimes actualitzacions.

Aigües de Mataró té encomanada, per conveni amb GIACSA, la gestió de l’aigua del municipi de Figaró- Montmany, amb una població, el 2015, de 1.094 habitants i 627 abonats.

Durant l’any 2017, s’han injectat a la xarxa d’abastament 81.510 m3 d’aigua, i s’han facturat als abonats 57.687 m3 d’aigua, el que suposa un rendiment del 69.95%.

Sanejament d'aigües residuals (Aquagest Mediambient - Rubatec - AMSA, AIE)

SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE

L’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE va ser constituïda el 15 d’octubre de 1997 amb un capital de 240.404,84 euros del qual AMSA en té el 10%.
La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA.

SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, va licitar per al concurs públic convocat pel Consell Comarcal del Maresme, per tal de participar en la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme.
 
SIMMAR

L’oferta presentada per aquesta Agrupació  va resultar adjudicada, de manera que va subscriure el 80% del capital social de SIMMAR. El 20% restant pertany al Consell Comarcal del Maresme.

SIMMAR va ser constituïda el 25 d’octubre de 1997, amb un capital social de 300.506,05 euros.

A part de la recollida selectiva dels residus sòlids urbans i de l’enllumenat públic a municipis del Maresme i altres serveis com el manteniment de parcs i jardins, del mobiliari urbà, neteja de les platges, etc. SIMMAR executa la gestió i el manteniment de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró, i altres EDAR de la comarca.

El Laboratori d’AMSA realitza totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.