Back to top

Societats participades

Societats participades

AMSA participa en la societat SIMMAR (SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT DEL MARESME), que és una empresa d’economia mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme (20 %) i per l’Agrupació d’Interès Econòmic, integrada per SOREA (36 %), RUBATEC (36 %) i AIGÜES DE MATARÓ (8 %). 

SIMMAR

AMSA hi participa amb un 10 % de SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE. La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, subscriu el 80 % del capital social de SIMMAR per a la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme.
El 20 % restant pertany al Consell Comarcal del Maresme. SIMMAR també executa la gestió i el manteniment de l’EDAR de Mataró i altres EDAR de la comarca, entre altres activitats.
El Laboratori d’AMSA fa totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.