Back to top

Societats participades

Societats participades

AMSA participa en la societat SIMMAR (SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT DEL MARESME), que és una empresa d’economia mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme (20 %) i per l’Agrupació d’Interès Econòmic, integrada per SOREA (36 %), RUBATEC (36 %) i AIGÜES DE MATARÓ (8 %). 

També participa, en col·laboració amb altres municipis, amb GIACSA (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA, 9,96 %) en la millora dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua. 
 

GIACSA

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci.

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA (GIACSA) és l’eina de gestió directa del Consorci i està formada per les societats municipals següents: Aigües del Prat, Aigües de Manresa, Aigües de Reus, Aigües de Vilafranca i Aigües de Mataró. Aquesta entitat és un model de gestió pública del cicle de l’aigua i gestiona el servei d’aigua dels municipis d’Olost, Bellpuig, Vila-rodona, Campdevànol, Collbató, Figaró-Montmany, Montornès del Vallès, Tremp, Camprodon, Llanars i Olèrdola.

SIMMAR

AMSA hi participa amb un 10 % de SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE. La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE, subscriu el 80 % del capital social de SIMMAR per a la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme.
El 20 % restant pertany al Consell Comarcal del Maresme. SIMMAR també executa la gestió i el manteniment de l’EDAR de Mataró i altres EDAR de la comarca, entre altres activitats.
El Laboratori d’AMSA fa totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.