Tarifes

Tarifes vigents 2017 segons publicació al BOP

Cànon de l'aigua publicada a l’article 43 de la Llei 2/2015 11 de març de pressupostos per a la Generalitat de Catalunya aquí

Desglossament mensual dels Trams en M³ (Un cop dins cliqueu l’opció “Llegiu-ne mes”)

 

QUOTA DE SERVEIDOMÈSTICA
Aforament7,5 €/habitatge/mes
Consum mitjà inferior a 500 l/dia (*)5.04
Consum mitjà entre 501 i 1000 l/dia (*)7.14
Consum mitjà superior a 1000 l/dia (*)9,84

(*) Es calcularà sobre el consum mitjà diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.

QUOTA DE SERVEINO DOMÈSTICA
Aforament30,00 €/abonat/mes
Comptador diàmetre <20mm10,75
Comptador 20mm27,00
Comptador 25mm60,00
Comptador 30mm60,00
Comptador 40mm129,00
Comptador 50mm228,00
Comptador 65mm327,00
Comptador 80mm510,00
Comptador 100mm840,00
Comptador 125mm1290,00

Subministraments Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal mitjà diari 500 i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

AIGUA COMPTADORDOMÈSTICA
1r. bloc (fins 5 m3/mes) (*)0,3600 €/m3
2n. bloc (de 5 m3 fins 9 m3/mes)0,7000
3r. bloc (de 9 m3 fins 18 m3/mes)1,7700
4t. bloc (excés de 18 m3/mes)2,1000

Subministrament Domèstic familiars: Ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 3 m3/mes, i del tercer a raó de 6 m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

(*) Tarifa social: a aquells abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per al bloc 1 dels subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3.

AIGUA COMPTADORSOCIALNO DOMÈSTICA
1r. bloc (fins 9 m3/mes)0,4800 €/m30,5400 €/m3
2n. bloc (excés de 9 m3/mes)0,84000,9800
AIGUA AFORAMENTDOMÈSTICANO DOMÈSTICA
1r. bloc (fins 9 m3/mes)0,9325 €/m32,3848 €/m3
2n. bloc (excés de 9 m3 )1,71982,3848
CLAVEGUERAMDOMÈSTICANO DOMÈSTICA
Import del servei d'aigua x coeficient0,500,50