Back to top

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari

Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari  vigents 2023* segons publicació al BOPB (extracte del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, data 30-12-2019).

* La Tarifa* vigent per al 2023 és la del 2020 prorrogada segons acord del Consell d'Administració del dia 27 d'octubre de 2022.

Cànon de l'aigua publicada en l'article 41 de la Llei 4/2017, del 28 de març dels pressupostos per a la Generalitat de Catalunya aquí.

Desglossament mensual dels Trams en m³ (Un cop dins cliqueu l’opció “Llegiu-ne més”)

QUOTA DE SERVEI DOMÈSTICA
Aforament 7,5 €/habitatge/mes
Consum mitjà inferior a 500 l/dia (*) 5.04
Consum mitjà entre 501 i 1000 l/dia (*) 7.14
Consum mitjà superior a 1000 l/dia (*) 9,84

(*) Es calcularà sobre el consum mitjà diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.

QUOTA DE SERVEI NO DOMÈSTICA
Aforament 30,00 €/abonat/mes
Comptador diàmetre <20mm 10,75
Comptador 20mm 27,00
Comptador 25mm 60,00
Comptador 30mm 60,00
Comptador 40mm 129,00
Comptador 50mm 228,00
Comptador 65mm 327,00
Comptador 80mm 510,00
Comptador 100mm 840,00
Comptador 125mm 1290,00

Subministraments Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal mitjà diari 500 i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

AIGUA COMPTADOR DOMÈSTICA
1r. tram (fins 5 m3/mes) (*) 0,3600 €/m3
2n. tram (de 5 m3 fins 9 m3/mes) 0,7000
3r. tram (de 9 m3 fins 18 m3/mes) 1,7700
4t. tram (excés de 18 m3/mes) 2,1000

Subministrament Domèstic familiars: Ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 3 m3/mes, i del tercer a raó de 6 m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

(*) Tarifa social: a aquells abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 dels subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3.

AIGUA COMPTADOR SOCIAL NO DOMÈSTICA
1r. tram (fins 9 m3/mes) 0,4800 €/m3 0,5400 €/m3
2n. tram (excés de 9 m3/mes) 0,8400 0,9800
AIGUA AFORAMENT DOMÈSTICA NO DOMÈSTICA
1r. tram (fins 9 m3/mes) 0,9325 €/m3 2,3848 €/m3
2n. tram (excés de 9 m3 ) 1,7198 2,3848
CLAVEGUERAM DOMÈSTICA NO DOMÈSTICA
Import del servei d'aigua x coeficient 0,50 0,50