Back to top

Tecnologia i innovació

Tecnologia i innovació

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un element d’un gran valor estratègic per garantir amb criteris d’eficiència i eficàcia un servei d’abastament d’aigua, de clavegueram, d’anàlisi sostenible, de qualitat del sistema d’abastament i de sanejament. Per aquest motiu, Aigües de Mataró va elaborar i va desplegar el Pla director de sistemes d’informació PDSI 2016-2020, que té com a finalitat orientar els esforços i les inversions en tecnologies els anys vinents, així com ajudar a millorar les tasques dels treballadors i l’accés a la informació al ciutadà, i alhora posicionar Aigües de Mataró com una empresa innovadora i de referència en el sector. 

La pandèmia de la COVID-19 ha obligat AMSA a accelerar les reunions a distància, el treball en equip i el teletreball, que ja estava previst dins del Pla director de sistemes. Així, s’ha fet una inversió per implantar el programari Office 365 per a tots els usuaris d’AMSA, així com per canviar ordinadors obsolets i dotar cada usuari de càmera i micròfon per poder fer videoconferències. 

La incorporació dins d’AMSA del TubVerd ha requerit la integració tecnològica de tots els processos: atenció al client, facturació, sistemes de lectura i gestió dels sistemes d’informació geogràfica. 

Durant el segon semestre s’ha renovat el Pla director de comptadors, que acabava l’any 2020. El nou Pla 2021-2025 ha estudiat l’estratègia i la inversió necessàries per apostar per intensificar la telelectura remota dels comptadors, que permetrà oferir un millor servei als clients. AMSA ha desenvolupat amb mitjans propis el programari que permetrà definir una sèrie d’alertes amb referència al comportament del comptador de cada client: 
· Alertar quan es detecti un canvi en el patró de consum. 
· Alertar quan es detecti una possible fuita (el comptador no s’atura). 
· Millorar el control de fraus. 
· Alertar sobre un possible canvi en el dimensionament del comptador. 

També cal destacar que s’han iniciat els treballs per elaborar un Pla director d’innovació, que ajudarà a la gestió del canvi a través de l’estratègia i la innovació, ja que ens trobem en un procés profund de canvis tecnològics que acabarà afectant totes les empreses, i també la companyia.  

Inversions tecnològiques 2020

D’aquestes inversions en tecnologia del 2020, cal destacar els projectes següents:  

Inversió en l’actualització del telecomandament, que controla les instal·lacions de producció i distribució de l’aigua. Durant el 2020, la majoria dels esforços s’han orientat a desenvolupar un entorn que permeti registrar, validar i consultar les dades de l’històric del sistema. En aquest sentit, s’ha implementat el model i els processos automàtics a la base de dades i ja es troben disponibles a l’extranet, entre d’altres, eines com el control de consums nocturns, que actualment es troben en el procés de validació de les dades.

Pel que fa a les instal·lacions, s’han resolt els problemes de comunicacions amb algunes de les instal·lacions disperses i allunyades i s’ha planificat renovar completament tot el quadre del centre de control, actuació que es farà pròximament.

Quant al nou dipòsit de la cota 70, tant el quadre de la remota com les noves pantalles de l’aplicació del telecomandament s’instal·laran i es testejaran durant el primer trimestre del 2021.

Pel que fa a la millora contínua, s’ha implementat una eina de quadre de comandament i indicadors, que permetrà conèixer amb profunditat l’estat i el balanç general de l’activitat que l’empresa necessita per facilitar la presa de decisions. Aquest quadre es compon de diferents indicadors i gràfiques que representen punts d’interès determinats, els quals, en el seu conjunt, aporten una visió completa del que succeeix. 

Augmentar les prestacions del programari de sistemes d’informació geogràfica GISWATER. És un projecte col·laboratiu amb 12 companyies del sector per tal d’impulsar-ne l’estandardització i la perdurabilitat. Permetrà integrar-lo en el futur amb altres sistemes com el telecomandament i els consums dels clients. Aquest any s’ha implantat un programari de control i planificació de neteja del clavegueram. 

S’ha millorat l’oficina virtual, i ben aviat s’hi podrà accedir amb el DNI-e o amb certificats vàlids per a l’Administració Oberta de Catalunya, i es podran fer pràcticament tots els tràmits des de l’oficina virtual. 

Es continua amb la implantació del sistema de gestió documental, que ha de permetre augmentar l’eficiència del treball de tots els departaments de la companyia. L’objectiu final és tenir un sistema de gestió documental en entorn electrònic, integrat, transversal i basat en l’arquitectura de processos de l’organització, i que disminueixi significativament l’ús intern del paper. 

Durant el 2020 s’ha implantat el projecte de la gestió de les ordres de treball mitjançant dispositius mòbils, que permet millorar l’eficiència de les feines de camp. 

Per acabar, com a millora de les anàlisis de risc, s’inverteix en la ciberseguretat dels sistemes de la companyia i en la protecció de dades amb una auditoria de seguretat.