Back to top

Tecnologia i innovació

TIC i gestió de l’aigua

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un element de gran valor estratègic per garantir amb criteris d’eficiència i eficàcia un servei de clavegueram, de laboratori i d’abastament d’aigua.

Aigües de Mataró va iniciar l’elaboració i el desplegament del Pla Director de Sistemes d’Informació 2015-2018, que té per finalitat orientar els esforços i les inversions en tecnologies de l’empresa en els pròxims anys.


Objectius del Pla Director de Sistemes d’Informació (PDSI 2015-2018)

• Alineació dels sistemes d’informació amb la visió estratègica de l’organització.
• Integració dels sistemes d’informació.
• Disposar d’una planificació de les inversions en TIC.
• Capacitat d’adaptació a canvis que puguin sorgir en el model de negoci.
• Desenvolupament de nous avantatges competitius a partir de l’ús de les TIC.
• Gestió efectiva i millora de la interacció amb el ciutadà.

Projectes destacats del 2017

GISWATER

Implantació del nou programari de Sistemes d’Informació Geogràfica GISWATER.

És un projecte col·laboratiu amb 12 companyies del sector, per tal d’impulsar-ne l’estandardització i la perdurabilitat.

Permetrà integrar-lo en el futur amb altres sistemes com el telecontrol i els consums dels clients.

 

 

 

 

Sistema de Gestió Documental

S’ha iniciat la implantació d’un Sistema de Gestió Documental que permetrà augmentar l’eficiència del treball de tots els departaments de la companyia.

L’objectiu final és tenir un sistema de gestió dels documents en un entorn digital, escalable, transversal i obert, que s’integri en els processos de negoci i en l’arquitectura de processos de l’organització.

Aquest sistema escurçarà els terminis de tramitació i reduirà el volum de documents impresos.

 

 

Lectura remota de comptadors

Allotjament: disposem de tota la infraestructura del sistema de telelectura en servidors propis.
Gestió de projecte: projecte en constant creixement en funció de nous avenços tecnològics ja sigui en el camp del maquinari o del programari.
Comptadors: un parc de comptadors electrònics ens permet adaptar-nos als diferents avenços o futurs escenaris que hi pugui haver al sector de les TIC.
Lectura del comptador: eina que permet la recollida remota de les lectures de tot el parc de comptadors amb telelectura.
Gestió de dades del comptador: gestionar tota la informació rebuda del parc de comptadors que en garanteixi un correcte funcionament, tant en el terreny de dades com d’infraestructura física.
Anàlisi: eines d’anàlisi de la informació recollida que permeten la detecció de canvis de patrons en el consum, o possibles fuites a patir de les dades proporcionades pel comptador.