Back to top

Xarxa d'abastament d'aigua potable

D’on ve l’aigua de l’aixeta?

Origen

La major part de l'aigua consumida a Mataró prové del sistema  hídric del Ter (ATLL. Aigües del Ter Llobregat), i, en menor quantitat, de captacions del propi aqüífer.

Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines de les diferents rieres del municipi.

Quantitats

El 2018, el volum total d’aigua aportada al sistema per ATLL ha estat de 5.460.899 m3. Aquesta xifra representa aproximadament el 78 % del total d’aigua aportada a la xarxa, i el 22 % restant, és aigua pròpia de pous i mines.

La distribució

La xarxa d’aigua potable

La xarxa d’abastament d’aigua potable existent a Mataró és de 344,5 km.

L’aigua que arriba des del sistema d’ATLL i des dels pous i mines de l’àmbit municipal es concentra i reparteix des de 14 dipòsits distribuïts en posicions clau de la ciutat.

En aquests s’efectuen la cloració i la recloració de l’aigua que prové de la potabilitzadora ATLL i la desinfecció de l’aigua pròpia de pous i mines.

Cotes i pisos de pressió

Mataró està dividida en zones d’abastament, i aquestes en sectors i subsectors hidràulics. Aquesta divisió es deu a les característiques del terreny, pràcticament tot en pendent.

Rendiment de la xarxa

El rendiment d’una xarxa de distribució d’aigua és el percentatge d’aigua facturada respecte a l’aigua injectada o aportada a la xarxa. La diferència en general es deu a fuites a les canonades de la xarxa: com més vella és la xarxa, més grans són les pèrdues, i més baix el rendiment.
La xarxa d’abastament de Mataró s’ha mantingut en valors de rendiment molt elevats, gairebé sempre per sobre del 91 %. Es tracta de una dada molt bona 
comparada amb les dades dels abastaments d’altres municipis equivalents en població a Mataró (que s’ubiquen entre el 70 % i el 80 %) i les mitjanes de Catalunya i Espanya que es situen en 77,7 % i 78 %, amb dades dels anys 2016 i 2017, respectivament. 
Això significa que, de mitjana en el període 2015-2018, únicament s’ha perdut el 8,7 % de l’aigua que entra al sistema, si suposem per a l’any 2018 un volum de 0,53 hm3 d’aigua no registrada.

Pous i mines

 

Actualment, Aigües de Mataró explota 34 pous i 5 mines que capten l’aigua de l’aqüífer subterrani. Els pous i les mines estan ubicats majoritàriament a les rieres d’Argentona i Sant Simó, però també n’hi ha dins de la zona urbana de la ciutat.

 

 

Consum d'aigua (m3/any) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Domèstics

4.605065 4.567.507

4.464.605

4.348.894

4.441.839 4.463.074 4.514.068 4.550.886 4.683.668

No domèstics

1.760.824 1.603.548

1.516.454

1.454.637

1.247.213 1.249.425 1.304.927 1.289.326 1.287.357

Públics 

368.080 357.914

317.147

344.697

343.353 429.152 407.432 384.012 442.321

Total Mataró

6.733.969 6.528.696

6.298.206

6.148.228

6.268.405 6.374.126 6.449.606 6.444.06 6.638.370
 Rendiment servei d’aigua (m3/any) 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aigua subministrada 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.850.000 7.160.000 6.990.000 6.970.000 7.310.000
Aigua facturada 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.270.000 6.370.000 6.450.000 6.440.000 6.640.000
Aigua no facturada 819.862 527.646 555.415 592.107 580.000 790.000 540.000 530.000 670.000
Rendiment 89,1% 92,5% 92,0% 91,2% 91,5% 89,0% 92,3% 92,5% 90,9%
Habitants a 1 de gener 123.906 124.140 124.120 124.467 124.934 125.631 126.159 127.014 128.291
Dotació Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148 150 156 153 151 156
Consum domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96 97 97,5 98,3 98,6 100,02
Evolució abonats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comptadors 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500 57.827 58.219 58.588
Aforaments 154 136 114 81 73 55 49 47 45
Ramals incendi  917 918 914 917 861 903 902 902 900
Abonats 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458 58.778 59.168 59.533