Back to top

Xarxa d'abastament d'aigua potable

Imatge del magatzem

Amb una població estabilitzada a 1 de gener del 2016 en 125.631 habitants, Mataró consumeix 1.746 milions de litres d'aigua diaris entre consum domèstic i no domèstic. En l'exercici 2016 el consum total d'aigua va ser de 6.374.126 m³/any.

Tot i això, Mataró té un dels índexs més baixos de consum d'aigua domèstica de Catalunya, amb 97,5 litres per habitant i dia, atesa l'alta proporció d'habitatges plurifamiliars en comparació a poblacions similars.

EVOLUCIÓ DEL CONSUM  

Consum d'aigua (m3/any) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domèstics

4.605065 4.567.507

4.464.605

4.348.894

4.441.839 4.463.074

No domèstics

1.760.824 1.603.548

1.516.454

1.454.637

1.247.213 1.249.425

Públics 

368.080 357.914

317.147

344.697

343.353 429.152

Total Mataró

6.733.969 6.528.696

6.298.206

6.148.228

6.268.405 6.374.126
 Rendiment servei d’aigua (m3/any) 2011 2012  2013 2014 2015 2016
Aigua subministrada 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.850.000 7.160.000
Aigua facturada 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.270.000 6.370.000
Aigua no facturada 819.862 527.646 555.415 592.107 580.000 790.000
Rendiment 89,1% 92,5% 92,0% 91,2% 91,5% 89,0%
Habitants a 1 de gener 123.906 124.140 124.120 124.467 124.934 125.631
Dotació Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148 150 156
Consum domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96 97 97,5

Aquest darrer any 2016 l'aigua distribuïda procedia en el 79% (5.627.215 m³) del sistema d'Aigües Ter-Llobregat i en el 21% de les captacions pròpies de pous i mines. Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines de les diferents rieres del municipi.

El rendiment de la xarxa correspon, de la mateixa manera com s'ha estat avaluant en els darrers anys –al quocient entre el volum d'aigua enregistrat i facturat enfront del volum d'aigua subministrada a la capçalera de la xarxa (entrada a dipòsits), al 89,0%.

La renovació i ampliació de la xarxa d'abastament ens permet assegurar un subministrament permanent, amb un cabal i una pressió suficients, la disminució de les fuites o el mal funcionament causat per l'envelliment dels materials. La xarxa d'abastament d'aigua existent el 31 de desembre del 2016 era de 336 km. Durant aquest any 2016 s'han renovat 3,3 km de la xarxa d'abastament, aquests treballs es realitzen normalment en coordinació amb l'àrea de Manteniment i Obres de l'Ajuntament de Mataró, que són els responsables d'executar les actuacions de manteniment i millora que afecten la via pública dels carrers afectats.

Aigües de Mataró considera el mesurament del consum d’aigua un element clau en la gestió eficient de l’aigua. L’any 2001, i de manera pionera, es va iniciar la campanya de substitució progressiva dels comptadors mecànics per comptadors electrònics de nova generació. A l’inici de l’any 2008, Aigües de Mataró va decidir implantar una nova tecnologia per a la lectura a distància dels comptadors digitals i va crear, per fer-ho, una xarxa de comunicació dels comptadors electrònics fent una aposta de futur que, sens dubte, repercutirà positivament tant en la gestió del consum d’aigua de cada abonat com en la qualitat del servei prestat.

De forma sistemàtica, la companyia ha anat eliminant els aforaments i substituint els comptadors mecànics antics per comptadors electrònics i mecànics amb emissor, i ha aplicat un conjunt de criteris tècnics tenint en compte l'antiguitat del parc de comptadors, la zona d'ubicació, el tipus de servei, etc. en els darrers anys l'evolució ha estat:

Evolució abonats 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comptadors 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500
Aforaments 154 136 114 81 73 55
Ramals incendi  917 918 914 917 861 903
Abonats 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458

El 2016 ha servit per seguir renovant el parc de comptadors i arribar fins al 66% de comptadors electrònics, amb possibilitat de lectura a distància.

(*) Xarxa d'adducció és el conjunt de canonades i instal·lacions que s'utilitza per transportar l'aigua des dels punts d'origen fins als dipòsits de distribució.