Back to top

Xarxa d'abastament d'aigua potable

D’on ve l’aigua de l’aixeta?

La major part de l’aigua consumida a Mataró prové del sistema hídric del Ter (ATL, Aigües Ter-Llobregat), i, en menys quantitat, de captacions del propi aqüífer.

Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines que capten l’aigua de l’aqüífer subterrani, ubicats majoritàriament a les rieres d’Argentona i Sant Simó, però també dins de la zona urbana de la ciutat.

El 2019, el volum total d’aigua aportada al sistema per ATL ha estat de 5.789.422 m³. Aquesta xifra representa aproximadament el 79 % del total d’aigua aportada a la xarxa, i el 21 % restant, és aigua pròpia de pous i mines.

La xarxa d’aigua potable

La xarxa d’abastament existent a Mataró és de 349 km.

Durant aquest any 2019 s’han instal·lat 5.909 m de xarxa, que equivalen a l’1,7 % del total. D’aquests, 3.978 m corresponen a l’ampliació de xarxa de les obres de les artèries del nou dipòsit de la ronda de Bellavista i els 1.931 m restants corresponen a obres de renovació de la xarxa.

Els dipòsits

L’aigua que arriba des del sistema d’ATL i des dels pous i mines de l’àmbit municipal es recull i distribueix des de 14 dipòsits, amb un volum total de 44.720 m³ d’aigua emmagatzemada, distribuïts en punts estratègics de la ciutat.

En els dipòsits s’efectuen la cloració i la recloració de l’aigua que prové de la potabilitzadora d’ATL, i la desinfecció de l’aigua pròpia de pous i mines. També es controlen en continu altres paràmetres de qualitat de l’aigua com la terbolesa, la concentració de nitrats o la conductivitat.

Rendiment de la xarxa

El rendiment d’una xarxa de distribució d’aigua és el percentatge d’aigua consumida respecte a l’aigua injectada o aportada a la xarxa. La diferència, entre altres factors, es deu a fuites a les canonades de la xarxa: com més vella és la xarxa, més grans són les fuites, i més baix el rendiment.

La xarxa d’abastament de Mataró s’ha mantingut en valors de rendiment molt elevats, comparada amb les dades dels abastaments d’altres municipis equivalents en població a Mataró (que s’ubiquen entre el 70 % i el 80 %) i les mitjanes de Catalunya i Espanya que se situen en 77,7 % i 77 %.

Això significa que, de mitjana en el període del 2019, únicament s’ha perdut el 9,1 % de l’aigua que entra al sistema (0,67 hm³ d’aigua no registrada).

Consum d'aigua (m3/any) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Domèstics

4.605065 4.567.507

4.464.605

4.348.894

4.441.839 4.463.074 4.514.068 4.550.886 4.683.668

No domèstics

1.760.824 1.603.548

1.516.454

1.454.637

1.247.213 1.249.425 1.304.927 1.289.326 1.287.357

Públics 

368.080 357.914

317.147

344.697

343.353 429.152 407.432 384.012 442.321

Total Mataró

6.733.969 6.528.696

6.298.206

6.148.228

6.268.405 6.374.126 6.449.606 6.444.06 6.638.370
 Rendiment servei d’aigua (m3/any) 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aigua subministrada 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.850.000 7.160.000 6.990.000 6.970.000 7.310.000
Aigua facturada 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.270.000 6.370.000 6.450.000 6.440.000 6.640.000
Aigua no facturada 819.862 527.646 555.415 592.107 580.000 790.000 540.000 530.000 670.000
Rendiment 89,1% 92,5% 92,0% 91,2% 91,5% 89,0% 92,3% 92,5% 90,9%
Habitants a 1 de gener 123.906 124.140 124.120 124.467 124.934 125.631 126.159 127.014 128.291
Dotació Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148 150 156 153 151 156
Consum domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96 97 97,5 98,3 98,6 100,02
Evolució abonats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comptadors 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500 57.827 58.219 58.588
Aforaments 154 136 114 81 73 55 49 47 45
Ramals incendi  917 918 914 917 861 903 902 902 900
Abonats 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458 58.778 59.168 59.533