Back to top

Xarxa d'abastament d'aigua potable

D’on ve l’aigua de l’aixeta?

La major part de l’aigua consumida a Mataró prové del sistema hídric del Ter (ATL, Aigües Ter-Llobregat) i, en menys quantitat, de captacions del mateix aqüífer.
Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines que capten l’aigua de l’aqüífer subterrani, ubicats majoritàriament a les rieres d’Argentona i Sant Simó, però també dins de la zona urbana de la ciutat.
El 2021, el volum total d’aigua aportada al sistema per ATL ha estat de 5.753.783 m³.
Aquesta xifra representa aproximadament el 79 % del total d’aigua aportada a la xarxa, i el 21 % restant és aigua pròpia de pous i mines.

La xarxa d’aigua potable

La xarxa d’abastament que hi ha existent a Mataró és de 350,4 km.
Durant aquest any 2021, s’han instal·lat 2.664 m de xarxa, que equivalen 0,76 % del total.

Els dipòsits

L’aigua que arriba des del sistema d’ATL i des dels pous i les mines de l’àmbit municipal es recull i es distribueix des de 14 dipòsits, amb un volum total de 44.720 m³ d’aigua emmagatzemada, distribuïts en punts estratègics de la ciutat.

En els dipòsits s’efectuen la cloració i la recloració de l’aigua que prové de la potabilitzadora d’ATL, i la desinfecció de l’aigua pròpia de pous i mines. També es controlen en continu altres paràmetres de qualitat de l’aigua, com la terbolesa, la concentració de nitrats o la conductivitat.

Rendiment de la xarxa

El rendiment d’una xarxa de distribució d’aigua és el percentatge d’aigua consumida respecte a l’aigua injectada o aportada a la xarxa. La diferència, entre altres factors, és a causa de fuites a les canonades de la xarxa: com més vella és la xarxa, més grans són les fuites, i més baix és el rendiment.

La xarxa d’abastament de Mataró s’ha mantingut en uns valors de rendiment molt elevats, comparada amb les dades dels abastaments d’altres municipis equivalents en població a Mataró (que es troben entre el 70 % i el 80 %) i les mitjanes de Catalunya i Espanya, que se situen en el 77,7 % i el 77 %, respectivament.

Això significa que, de mitjana, en el període del 2021, únicament s’ha perdut el 10 % de l’aigua que entra al sistema (0,72 hm3 d’aigua no registrada).

El 2021, es va definir l’objectiu d’incorporar tecnologia a la xarxa per preveure-hi i detectar-hi fuites. Es va començar a treballar en aquest sentit incorporant elements de monitoratge en punts determinats de la xarxa i formant al personal encarregat. S’ha de considerar que el rendiment de la nostra xarxa és elevat, del 90 %, és a dir, tenim molt poques fuites no localitzables, la qual cosa ha fet que no s’hagin obtingut dades molt clarificadores.

Actualment, es continuen recollint dades i experiència; a més, aquest any s’ha tornat a definir com a objectiu i es continuaran recaptant dades i formant el personal de xarxa en aquest aspecte.

Un altre objectiu del 2021 va ser la preparació d’un Pla de sequera per a la ciutat de Mataró; aquest objectiu es va assolir totalment, i ha de ser aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Ple de l’Ajuntament de Mataró.

 

Consum d'aigua (m3/any) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Domèstics

4.605.065 4.567.507

4.464.605

4.348.894

4.441.839 4.463.074 4.514.068 4.550.886 4.683.668 4.996.444 4.860.879

No domèstics

1.760.824 1.603.548

1.516.454

1.454.637

1.247.213 1.249.425 1.304.927 1.289.326 1.287.357 1.051.912 1.147.442

Públics 

368.080 357.914

317.147

344.697

343.353 429.152 407.432 384.012 442.321 300.110 372.353

Total Mataró

6.733.969 6.528.696

6.298.206

6.148.228

6.268.405 6.374.126 6.449.606 6.444.06 6.638.370 6.524.141 6.567.620
 Rendiment servei d’aigua (m3/any) 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aigua subministrada 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.850.000 7.160.000 6.990.000 6.970.000 7.310.000 7.260.000 7.290.000
Aigua facturada 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.270.000 6.370.000 6.450.000 6.440.000 6.640.000 6.520.000 6.570.000
Aigua no facturada 819.862 527.646 555.415 592.107 580.000 790.000 540.000 530.000 670.000 740.000 720.000
Rendiment 89,1% 92,5% 92,0% 91,2% 91,5% 89,0% 92,3% 92,5% 90,9% 90% 90,1%
Habitants a 31 de desembre 123.906 124.140 124.120 124.467 124.934 125.631 126.159 127.014 128.291 129.680 129.149
Dotació Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148 150 156 153 151 156 153 153
Consum domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96 97 97,5 98,3 98,6 100,02 105,27 102,73
Evolució abonats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comptadors 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500 57.827 58.219 58.588 58.882 59.183
Aforaments 154 136 114 81 73 55 49 47 45 47 48
Ramals incendi  917 918 914 917 861 903 902 902 900 909 916
Abonats 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458 58.778 59.168 59.533 59.838 60.149