Back to top

Xarxa d'abastament d'aigua potable

D’on ve l’aigua de l’aixeta?

Origen

La major part de l'aigua consumida a Mataró prové del sistema  hídric del Ter (ATLL. Aigües del Ter Llobregat), i, en menor quantitat, de captacions del propi aqüífer.

Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines de les diferents rieres del municipi.

Quantitats

El 2017, el volum total d'aigua aportada  al sistema per ATLL ha estat de 5.615.432 m3, pràcticament el mateix de l'any anterior. Aquesta xifra representa el 80% d'aigua comprada, i el 20% restant, 1.371.756 m3, és aigua pròpia de pous i mines.

La distribució

La xarxa d’aigua potable

La xarxa d’abastament d’aigua potable existent a Mataró és de 336 km.

L’aigua que arriba des del sistema d’ATLL i des dels pous i mines de l’àmbit municipal es concentra i reparteix des de 14 dipòsits distribuïts en posicions clau de la ciutat.

En aquests s’efectuen la cloració i la recloració de l’aigua que prové de la potabilitzadora ATLL i la desinfecció de l’aigua pròpia de pous i mines.

 

Cotes i pisos de pressió

Mataró està dividida en zones d’abastament, i aquestes en sectors i subsectors hidràulics. Aquesta divisió es deu a les característiques del terreny, pràcticament tot en pendent.

 

 

 

 

 

Rendiment de la xarxa

El rendiment d’una xarxa de distribució d’aigua és el percentatge d’aigua facturada respecte a l’aigua injectada a la xarxa.

La diferència en general es deu a fuites a les canonades de la xarxa: com més vella és la xarxa, més grans són les pèrdues, i més petit el rendiment.

La xarxa d’abastament de Mataró té, fa anys, un rendiment superior a la mitjana de Catalunya.

El 2017 aquest va ser 92,3%: això vol dir que es perd menys d’un 8% de l’aigua  que  se subministra.

És una dada molt bona comparada amb la majoria dels municipis anàlegs a Mataró, que tenen índexs de rendiment entre el 70% i el 80%.

Pous i mines

 

Actualment, Aigües de Mataró explota 34 pous i 5 mines que capten l’aigua de l’aqüífer subterrani. Els pous i les mines estan ubicats majoritàriament a les rieres d’Argentona i Sant Simó, però també n’hi ha dins de la zona urbana de la ciutat.

 

 

Consum d'aigua (m3/any) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Domèstics

4.605065 4.567.507

4.464.605

4.348.894

4.441.839 4.463.074 4.514.068

No domèstics

1.760.824 1.603.548

1.516.454

1.454.637

1.247.213 1.249.425 1.304.927

Públics 

368.080 357.914

317.147

344.697

343.353 429.152 407.432

Total Mataró

6.733.969 6.528.696

6.298.206

6.148.228

6.268.405 6.374.126 6.449.606
 Rendiment servei d’aigua (m3/any) 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017
Aigua subministrada 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.850.000 7.160.000 6.990.000
Aigua facturada 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.270.000 6.370.000 6.450.000
Aigua no facturada 819.862 527.646 555.415 592.107 580.000 790.000 540.000
Rendiment 89,1% 92,5% 92,0% 91,2% 91,5% 89,0% 92,3%
Habitants a 1 de gener 123.906 124.140 124.120 124.467 124.934 125.631 126.159
Dotació Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148 150 156 153
Consum domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96 97 97,5 98,3
Evolució abonats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comptadors 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500 57.827
Aforaments 154 136 114 81 73 55 49
Ramals incendi  917 918 914 917 861 903 902
Abonats 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458 58.778