Xarxa d'abastament d'aigua potable

Amb una població estabilitzada a 1 de gener del 2014 en 124.467 habitants, Mataró consumeix 16,84 milions de litres d’aigua diaris entre consum domèstic i no domèstic. En l’exercici 2014 el consum total d’aigua va ser de 6.148.228 m3/any. Un consum que ha anant disminuint al llarg del temps, i en els darrers 4 anys n'ha resultat una disminució del 9% respecte a l'any 2011. 

Al llarg d’aquests anys s’ha consolidat la tendència descendent del consum d’aigua domèstica per habitant, que l’any 2014 se situa en 96 l/hab./dia, una dada molt inferior al promig català situat en 120 l/hab./dia i fa que la ciutat de Mataró segueixi tenint un consum d’aigua per càpita dels més reduïts de Catalunya.

EVOLUCIÓ DEL CONSUM  

Consum d'aigua (m3/any)2011201220132014

Domèstics

4.6050654.567.507

4.464.605

4.348.894

No domèstics

1.760.8241.603.548

1.516.454

1.454.637

Públics 

368.080357.914

317.147

344.697

Total Mataró

6.733.9696.528.696

6.298.206

6.148.228

 

 Rendiment servei d’aigua (m3/any)20112012 20132014
Aigua subministrada7.553.7807.056.6156.853.6216.740.335
Aigua facturada6.733.9186.528.9696.298.2066.148.228
Aigua no facturada819.862527.646555.415592.107
Rendiment89,1%92,5%92,0%91,2
Habitants a 1 de gener123.906124.140124.120124.467
Dotació Mataró (litres/hab./dia)167155151148
Consum domèstic (litres/hab./dia)1021019796

Aquest darrer any 2014 l’aigua distribuïda procedia en el 69% (4.630.688 m3) del sistema d’Aigües Ter-Llobregat i en el 31% de les captacions pròpies de pous i mines. En aquest exercici s'ha incrementat l'aportació d'aigua pròpia en un 2.8% en relació a l'any anterior. Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines de les diferents rieres del municipi.

El rendiment de la xarxa correspon, de la mateixa manera com s’ha estat avaluant en els darrers anys –al quocient entre el volum d’aigua enregistrat i facturat enfront el volum d’aigua subministrada a la capçalera de la xarxa (entrada a dipòsits), al 91,2% , i es troba entre els millor rendiments dels abastaments de Catalunya i Espanya.

La renovació i ampliació de la xarxa d’abastament ens permet assegurar un subministrament permanent, amb un cabal i una pressió suficients, la disminució de les fuites o el mal funcionament causat per l’envelliment dels materials. La xarxa d’abastament d’aigua existent el 31 de desembre del 2014 era de 335.774 m, dels quals el 85,67% correspon a xarxa de distribució, el 8,15% a xarxa d’adducció (*) i el 6,18% a xarxa de reg.

Aigües de Mataró considera el mesurament del consum d’aigua un element clau en la gestió eficient de l’aigua. L’any 2001, i de manera pionera, es va iniciar la campanya de substitució progressiva dels comptadors mecànics per comptadors electrònics de nova generació. A l’inici de l’any 2008, Aigües de Mataró va decidir implantar una nova tecnologia per a la lectura a distància dels comptadors digitals i va crear, per fer-ho, una xarxa de comunicació dels comptadors electrònics fent una aposta de futur que, sens dubte, repercutirà positivament tant en la gestió del consum d’aigua de cada abonat com en la qualitat del servei prestat.

De forma sistemàtica, la companyia ha anat eliminant els aforaments i substituint els comptadors mecànics antics per comptadors electrònics i mecànics amb emissor, i ha aplicat un conjunt de criteris tècnics tenint en compte l'antiguitat del parc de comptadors, la zona d'ubicació, el tipus de servei, etc. en els darrers 4 anys l'evolució ha estat:

Evolució abonats2011201220132014
Comptadors56.84656.93756.63256.991
Aforaments15413611481
Ramals incendi 917918914917
Abonats57.91757.99157.66057.989

Durant aquests darrers 4 anys s’ha seguit amb la renovació de comptadors. Així l’any 2014 es van instal·lar 1.165 comptadors i s'han renovat 4.496. Actualment el 54% dels comptadors són electrònics i només resten 81 aforaments a tota la ciutat. 


(*) Xarxa d'addució és el conjunt de canonades i instal·lacions que s'utilitza per transportar l'aigua des dels punts d'origen fins als dipòsits de distribució.