Back to top

Tarifa Social

És una tarifa especial que ofereix Aigües de Mataró per als abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els reconeix el dret a beneficiar-se del Cànon Social. A aquests abonats, AMSA els aplica també una reducció en el preu de l'aigua.

Així doncs, per poder tenir la Tarifa Social d'AMSA, cal tramitar primer el Cànon Social a l'ACA. Als usuaris del Cànon Social de l'ACA se'ls aplica automàticament la Tarifa Social d'AMSA.

AVANTATGES DE LA TARIFA SOCIAL

Amb la Tarifa Social, el preu del m³ en el primer tram passa de 36 cèntims amb tarifa domèstica normal a 10 cèntims d'euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. Això pot arribar a suposar un descompte de 10,50€ (27%) respecte a la tarifa domèstica normal.

La Tarifa Social s'aplica a la factura sempre i que el consum no superi el primer tram del Cànon de l'Aigua (18m³ en 60 dies) i es pot aplicar sota uns criteris definits per l'ACA.

CRITERIS PER SER BENEFICIARIS DE LA TARIFA SOCIAL

  • Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d'aquestes situacions:
  • Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
  • Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d'exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l'Administració local competent.

COM ES TRAMITA?

Es pot tramitar en línia a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el cas de tràmit en línia no cal aportar cap documentació.

Oficines d'AMSA

Es pot tramitar des de les mateixes oficines d'AMSA dins l'horari d'oficines. En aquest cas, no cal aportar documentació.