Back to top

Sostenibilitat i valors

El nostre objectiu és, a través d’aquesta xarxa urbana de distribució de calor i fred, contribuir a l’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica, amb un rendiment més alt dels recursos energètics disponibles a Mataró.

 

Sostenibilitat

Aposta de futur

Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, poden ser part de la solució del problema energètic a llarg termini i representen el recurs energètic autòcton més important per a Mataró.

Un recurs sostenible

A diferència dels combustibles fòssils, el gas, el carbó i els derivats del petroli, les energies renovables són netes i es restitueixen gratuïtament. Les més significatives són l’energia hidroelèctrica, l’eòlica, la solar tèrmica, la solar fotovoltaica, la geotèrmica i la biomassa, unes fonts que creixen en rellevància.
 
Un model de sostenibilitat que passa per l’impuls de les fonts energètiques renovables, juntament amb l’aplicació d’estratègies d’estalvi, eficiència i valorització energètica.

 

Els nostres valors

Responsabilitat social

Treballem per crear consciència social de la importància de la utilització d’energies sostenibles pel bé comú.

Racionalitat

Fomentem la racionalitat en el consum i en la gestió pública de l’energia.

Innovació

Apliquem solucions innovadores en totes les fases: en producció, distribució i ús de l’energia.

Eficiència

Implantem l’ús de criteris d’eficiència per als processos d’aplicació i consum de l’energia.

El nostre projecte s’enfoca a disminuir el consum de fonts d’energia no renovable, d’origen fòssil i, per tant, rebaixar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el CO2, a Mataró.