El clavegueram

AMSA gestiona el sistema de clavegueram de la ciutat des de l’any 2000. 

El clima mediterrani fa que ocasionalment es produeixin fortes precipitacions que provoquen inundacions: les rieres seques esdevenen autèntics rius, i, per aquest motiu, al llarg dels anys, s’han fet diverses actuacions per desviar el curs natural de les rieres que travessaven el centre de la ciutat. Algunes d’aquestes actuacions són el desviament de la riera de Cirera fins a la de Sant Simó, que es va fer a principis del segle passat per l’actual avinguda d’Amèrica, i la canalització de la riera de la Figuera Major i el torrent de les Piques.

Imatge
Interior del desviament de Cirera. Túnel abovedat recobert de maons

L’any 2004, van finalitzar les obres de l’interceptor d’aigües pluvials del torrent de Can Boada, que també recull les aigües del torrent de la Pólvora i que, passant per la ronda O’Donnell i l’avinguda De Lluís Companys, arriba fins al mar. Les aigües residuals i pluvials circulen per gravetat de nord a sud de la ciutat i van a parar al col·lector interceptor.

El col·lector interceptor és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa del clavegueram i paral·lela a la línia de costa, que en condicions normals recull les aigües brutes i per mitjà d’uns bombaments les transporta fins a l’EDAR de Mataró. En cas de pluja, quan aquest col·lector no té capacitat hidràulica per transportar tot el volum d’aigua, les evacúa pels sobreeixidors de la platja i va a parar al mar. El col·lector interceptor, els bombaments i l’EDAR de Mataró són competència del Consell Comarcal del Maresme.

La xarxa de clavegueram municipal de Mataró està formada per, aproximadament, 233 km de canalitzacions, que serveixen per a la conducció de les aigües residuals i pluvials; el 77 % correspon a la xarxa unitària (que transporta aigües residuals i pluvials a la vegada); un 10 % és de la xarxa residual, que només transporta aigües residuals, i el 13 % restant correspon a la xarxa pluvial.

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró, instal·lació participada per AMSA, recull i tracta totes les aigües residuals per abocar-les, un cop s’han depurat, al mar.

 

 

Neteja de col·lectors

La sedimentació dels residus que són transportats per la xarxa de clavegueram pot provocar una disminució de la capacitat d’aquesta; aquest fet fa necessària la neteja i revisió periòdica de la xarxa.

Aquesta neteja s’organitza, d’una banda, mitjançant un sistema cíclic que garanteix que, com a mínim una vegada cada tres anys, es fa la neteja de tots els col·lectors que formen part de la xarxa municipal de clavegueram aplicant aigua a pressió. D’altra banda, s’efectuen també neteges amb més freqüència en aquelles parts de la xarxa que requereixen més intervencions per garantir-ne el correcte funcionament. Igualment, es du a terme la neteja dels bombaments d’aigües residuals un cop al mes i dels bombaments d’aigües pluvials en passos subterranis cada sis mesos.

 

Neteja d’elements de drenatge superficial

Pel que fa a la neteja de reixes i embornals, també s’aplica un sistema cíclic que garanteix la neteja com a mínim un cop l’any de totes les reixes i els embornals de la ciutat.Igualment, es fan neteges amb més freqüència en aquells àmbits més sensibles de patir inundacions superficials.

Imatge
Pinta de rentenció amb plàstics enganxats