Perfil del contractant

Atès el compromís d’Aigües de Mataró amb el medi ambient, el compromís amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC), tenint present el Pla de Mandat 2019-23 de l’Ajuntament de Mataró ( prioritat 5, compromís 14, acció 30) en el context de contractació pública socialment responsable, i sota l’empara de la llei 9/2017, us volem informar de les novetats següents.

Actualment estem introduint de manera gradual criteris mediambientals en els concursos, en tots els àmbits en els que ens és possible i especialment en les obres de xarxa d’aigua potable, clavegueram i TubVerd, i per facilitar-ne la transició, aquests no estaran en les condicions de solvència però si en les clàusules de valoració.

Com a regla general, esperem dels nostres proveïdors i també en les seves subcontractacions, un compromís ferm i tangible amb el medi ambient, que pot anar des de disposar de sistemes de gestió mediambiental fins a poder emetre informes sobre els aspectes ambientals rellevants de l’activitat i el seu impacte.

Tot plegat deriva de la necessitat de tenir millor coneixement de l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient i poder minimitzar-lo.

Licitació electrònica

Plataforma de la Contractació Pública

El perfil del contractant és l'espai de difusió, a través d'Internet, de l'activitat contractual d'Aigües de Mataró, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

Licitacions en curs

Contractes menors

 

Normativa Aplicable

Les contractacions d'aquesta Societat es regiran per les següents normatives:

El Plec de clàusules particulars i de condicions tècniques de cada concurs

La LCSP de 8 de novembre de 2017, quant a la preparació i adjudicació del contracte (articles 131 a 187)

Les normes de dret privat aplicables en relació als efectes i extinció del contracte i aquelles normes de la LCSP que vénen concretades en l'apartat 1 de l'article 319 de LCSP

 

Principis ètics