Aigües de Mataró, SA (AMSA) és una societat de dret privat amb domicili al carrer Pitàgores, 1-7, Mataró, de capital íntegrament propietat de l’Ajuntament de Mataró, que, d’acord amb els seus estatuts i el contracte programa amb l’Ajuntament, s’encarrega de la gestió integral de l’aigua de la ciutat. 

L’objecte social d’AMSA és el de la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració d’aigües residuals, a partir de la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració i l’abocament d’aigües pluvials i residuals.  

També, les activitats compreses en la protecció del medi ambient, i les seves infraestructures urbanes que tingui directa relació amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d’energia tèrmica i fotovoltaica que provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

Té servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigues potables, resuduals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, AMSA planifica, projecta, executa i conserva les obres i les instal·lacions necessàries per establir i prestar els serveis públics esmentats, i també les activitats tècniques i comercials d’assessorament i els estudis relatius a l’objecte social. 

Aigües de Mataró gestiona el TubVerd, una xarxa de DCH (District Cooling and Heating) a la ciutat, i que forma part de l'àrea d'energia de la companyia. 

Imatge
Façana de les oficines d'Aigües de Mataró

Missió 

La missió de la companyia és respondre a les necessitats i les expectatives dels ciutadans pel que fa als seus serveis. Operar en coherència als seus valors i l'estratègia corporativa centrada en la ciutat, les persones, la innovació i la sostenibilitat. 

 

Visió 

Aigües de Mataró és una empresa pública amb vocació de servei fortament compromesa amb la ciutat. La seva voluntat és anar més enllà del compliment de les obligacions que es deriven directament dels serveis d’aigua, clavegueram, laboratori i energia. Aspira a ser un referent en la vida de la ciutat, en tots els aspectes que estiguin dins del seu àmbit d’acció directa, però sense obviar la seva capacitat d’influència. Com a organització treballa tenint presents els compromisos del Pacte Global i els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. 

 

Valors 

Els valors d’Aigües de Mataró són els pilars de les línies d’actuació que té:  

· L’excel·lència en la prestació dels serveis.  

· El compromís de satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans, i facilitar-los el diàleg i la comunicació.  

· La responsabilitat econòmica, social i mediambiental per dur a terme el desenvolupament del negoci de manera sostenible.  

· L’aplicació de la innovació tecnològica orientada a la millora contínua dels processos, els productes i els serveis.  

· El comportament ètic i el compromís amb els drets humans, laborals, mediambientals i amb el compliment legal. 

 

Els objectius estratègics

Aigües de Mataró és una empresa pública compromesa amb la ciutat.    

La gestió que té encomanada, tanmateix, s’ha vist alterada per l’aparició de nous reptes, paradigmes, i noves demandes socials als quals AMSA ha de donar resposta. És per això que Aigües de Mataró, seguint aquesta encomana rebuda a través del seu Consell d'Administració, treballa per incorporar quatre grans objectius estratègics a la seva gestió, i poder donar resposta a aquests nous reptes. 

Aquests objectius estratègics són: 

 

Estratègia de sostenibilitat: 

Considerar un nou model d’abastament d’aigua, tot garantint la qualitat i 

la quantitat d’aigua necessària a la ciutat. 

Incorporar l’eix d’energia verda. 

Projectar el servei de laboratori, tot augmentant-ne l’abast de les competències. 

Ésser un referent i exemple de sostenibilitat. 

 

Estratègia de ciutat: 

Reforçar el model inclusiu de ciutat. 

Millorar la comunicació amb la ciutadania, tot augmentant la projecció 

d’AMSA a la ciutat. 

Fomentar la transparència i la cultura ètica. 

Sensibilitzar la ciutadania sobre l’ús i la gestió eficient de l’aigua i l’energia 

 

Estratègia d’innovació i digitalització: 

Fer un ús eficient de les tecnologies emergents en els serveis. 

Crear un model d’innovació a AMSA. 

 

Estratègia de persones: 

Crear una comunitat professional oberta. 

Augmentar la diversitat de perfils professionals i competències. 

 

 

Relació de premis obtinguts

V Premios BASF a la Mejor Práctica de Economía Circular de España

El grup BASF i el Club de Excelencia en Sostenibilidad van atorgar aquest premi a Aigües de Mataró en reconeixement del TubVerd, un projecte basat en l'economia circular.

> Veure notícia

Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 2022

L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua atorga un dels seus Premis de l'Aigua a Aigües de Mataró amb motiu del seu Centenari.

> Veure notícia

Premi a les Bones pràctiques d’Informació Financera empresarial

Atorgat per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

> Veure notícia

Reconeixement de les Bones Pràctiques de Responsabilitat Social 2019

L’Ajuntament de Mataró reconeix les Bones Pràctiques de Responsabilitat Social d'Aigües de Mataró.

> Veure notícia

 

Gentic Award, reconeixement Medi Ambient TIC 2016

Aigües de Mataró rep el premi GENTIC en la categoria de Medi Ambient.

> Veure notícia

 

Ajuntament de Mataró 2010

L’Ajuntament de Mataró reconeix que l’empresa Aigües de Mataró, SA amb les seves bones pràctiques de Responsabilitat Social, contribueix a fer de Mataró una ciutat sostenible i de qualitat.

Associació Catalana d’Amics de l’Aigua 2009

Premis de l’aigua 2009 a: Aigües de Mataró

 

Diputació de Barcelona 2008

Premi a la millor iniciativa local. 5a Edició.
Premi categoria C (municipi amb més de 50.001 habitants) a Aigües de Mataró. Modalitat: Millor iniciativa local per a l’estalvi d’aigua 2008.

 

Generalitat de Catalunya 2006

La Generalitat de Catalunya d’acord amb el decret 205/2005 del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Atorga a Aigües de Mataró: Premi Medi Ambient 2006