Back to top

El cicle de l'aigua

El cicle hidrològic o natural de l'aigua, ens explica com es mou l'aigua a la Terra. Aquest cicle comença amb l'evaporació directa de l'aigua dels mars, oceans i de la superfície terrestre gràcies a l'escalfor del sol, però també per l’evapotranspiració de les cobertes vegetals o la sublimació de l’aigua en forma sòlida (com la neu i el gel).

Aquesta aigua atmosfèrica s’acaba condensant, o bé formant els núvols o bé en forma de rosada, a la superfície.

L’aigua dels núvols torna a la terra en forma de pluja, neu o calamarsa.

Gràcies a la porositat del terreny, part de l'aigua de la pluja es filtra. Quan troba una capa de materials impermeables, atura la seva marxa i queda guardada, formant bosses d'aigua subterrània. Són els aqüífers, on l'aigua pot estar guardada milers d'anys. En aquestes grans bosses d'aigua subterrània, el nivell superior on arriba l'aigua és el que anomenem nivell freàtic. Quan el nivell freàtic és a l'altura del sòl forma una llacuna o una bassa.

Seguint les faldes de les muntanyes, l'aigua s'escola i es va canalitzant de manera natural en sistemes de drenatge formats per petites rieres que s'uneixen per a formar grans rieres i que conflueixen en un riu o llera principal. Aquests rius al final desemboquen al mar i es reinicia el cicle.

Els humans captem l’aigua tant del subsol, com de llacunes i rius, i un cop utilitzada la retornem a medi natural depurada. És el que entenem com cicle artificial de l’aigua.

Aquest, s’inicia amb la captació del medi per a usos agrícoles o el seu tractament per fer-la apta per al consum humà. El tractament de l’aigua es un procés tecnològic, en alguns casos molt tecnificat, al que segueix una distribució fins a les llars i les empreses.

 

 

 

Les companyies com Aigües de Mataró destinem molts esforços per assegurar que hi hagi una disposició permanent d’aigua a tota la ciutat i en condicions de qualitat òptimes. L’aigua, un cop feta servir, és abocada a les xarxes de clavegueram, que la porten fins a les depuradores.  Les aigües residuals són tractades en un procés llarg i costós per tal de poder-les retornar al medi de la millor manera possible o per poder-la reutilitzar per altres processos com el reg agrícola, el d’espais verds o la neteja de carrers.

 

 

  • Captació: L’aigua es recull del medi natural, ja siguin aigües superficials (embassaments i rius) o subterrànies (aqüífers) i des d’allà es porta a les plantes de tractament. En episodis d’emergència per sequera, cada vegada adquireix més importància l’aigua dessalada, aquesta aigua s’agafa del mar o bé d’aqüífers que s’han salinitzat i se li realitza un tractament d’osmosi per treure-li les sals i convertir-la en
    aigua apta per al consum.
  • Tractament: L’aigua recollida del medi natural es transporta fins a les plantes de tractament, on se sotmet a una sèrie de tractaments físics i químics, que inclouen la desinfecció i que garanteixen que l’aigua compleix totes les garanties sanitàries exigides per les autoritats competents i que la fan apta per al consum.
  • Distribució i consum: L’aigua arriba als habitatges dels usuaris a través de les xarxes de distribució. El control de la qualitat de l’aigua es manté fins al moment de ser lliurada als abonats.
  • Clavegueram: Una vegada utilitzada, l’aigua bruta dels habitatges se’n va cap a la xarxa de clavegueram. Aquesta recull les aigües residuals i en cas de xarxes unitàries, recullen també les aigües de la pluja i les condueixen cap a les depuradores.
  • Depuració i retorn al medi ambient: Les estacions depuradores eliminen de l’aigua totes les impureses que ha anat acumulant en el cicle d’ús, de manera que es pugui retornar al medi natural amb el mínim risc mediambiental.

Cicle Aigua Mataró