Back to top

El cicle de l'aigua

El cicle hidrològic ens explica com es mou l'aigua a la Terra. Aquest cicle comença amb l'evaporació de l'aigua de mars, oceans i de la superfície terrestre gràcies a l'escalfor del sol, formant els núvols.

Aquesta aigua torna a la terra en forma de pluja, neu o calamarsa.

Gràcies a la porositat del terreny, part de l'aigua de la pluja es filtra. Quan troba una capa de materials impermeables atura la seva marxa i queda emmagatzemada formant bosses d'aigua subterrània. Són els aqüífers, on l'aigua pot estar emmagatzemada milers d'anys. En aquestes grans bosses d'aigua subterrània, el nivell superior on arriba l'aigua és el que anomenem nivell freàtic. Quan el nivell freàtic és a l'altura del sòl forma una llacuna o una bassa.

Seguint les faldes de les muntanyes l'aigua s'encarrila i s'ordena en sistemes de drenatge compostos per petites rieres que s'uneixen per a formar grans rieres que desemboquen en un riu o llera principal. Aquests rius al final desemboquen al mar i es reinicia el cicle.

El cicle integral de l’aigua comprèn les diferents fases que comporta la gestió de l’abastament i sanejament de l’aigua a la ciutat:

  • Captació: L’aigua es recull del medi natural, ja siguin aigües superficials (embassaments i rius) o subterrànies (aqüífers) i des d’allà es porta a les plantes de tractament. En episodis d’emergència per sequera, cada vegada adquireix més importància l’aigua dessalada, aquesta aigua s’agafa del mar o bé d’aqüífers que s’han salinitzat i se li realitza un tractament d’osmosi per treure-li les sals i convertir-la en
    aigua apta per al consum.
  • Tractament: L’aigua recollida del medi natural es transporta fins a les plantes de tractament, on se sotmet a una sèrie de tractaments físics i químics, que inclouen la desinfecció i que garanteixen que l’aigua compleix totes les garanties sanitàries exigides per les autoritats competents i que la fan apta per al consum.
  • Distribució i consum: L’aigua arriba als habitatges dels usuaris a través de les xarxes de distribució. El control de la qualitat de l’aigua es manté fins al moment de ser lliurada als abonats.
  • Clavegueram: Una vegada utilitzada, l’aigua bruta dels habitatges se’n va cap a la xarxa de clavegueram. Aquesta recull les aigües residuals i en cas de xarxes unitàries, recullen també les aigües de la pluja i les condueixen cap a les depuradores.
  • Depuració i retorn al medi ambient: Les estacions depuradores eliminen de l’aigua totes les impureses que ha anat acumulant en el cicle d’ús, de manera que es pugui retornar al medi natural amb el mínim risc mediambiental.

Cicle Aigua Mataró