Aigües de Mataró és una empresa pública que realitza la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració d’aigües residuals, a partir de la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració i l’abocament d’aigües pluvials i residuals.

També, les activitats compreses en la protecció del medi ambient, i les seves infraestructures urbanes que tingui directa relació amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d’energia tèrmica i fotovoltaica que provingui de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

Té servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigues potables, resuduals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, AMSA planifica, projecta, executa i conserva les obres i les instal·lacions necessàries per establir i prestar els serveis públics esmentats, i també les activitats tècniques i comercials d’assessorament i els estudis relatius a l’objecte social.

El Govern i la Direcció d'Aigües de Mataró SA considera que el compliment normatiu constitueix una directriu de comportament que implica a tots, independentment del nivell jeràrquic i de la unitat organitzativa.

El codi ètic d'Aigües de Mataró SA recull tot un compendi d'obligacions i compromisos que internament han de regir la nostra activitat professional.

 

Sistemes d’informació: canal ètic / comunicacions  

El nostre canal de comunicació està pensat per a que qualsevol persona o organització davant de qualsevol indici o sospita d'incompliment legal per part del personal propi o d'empreses vinculades al nostre servei, ho pugui comunicar. Aquest sistema és extern per tal de garantir la seva independència i també està preparat per poder rebre denúncies anònimes.

Les dades de contacte que es puguin facilitar queden registrades amb la finalitat que la persona que informa pugui fer els seguiment de la comunicació i no són accessibles ni als instructors de l'expedient (que són externs a AMSA) ni per AMSA. Únicament estarien a disposició d'un jutge en cas de ser requerit. Altrament es pot tramitar la comunicació sense facilitar cap contacte.

 

 

Canal ètic / comunicacions

Icona persona amb signe d'exclamació blau

Compromisos ètics

Política de Compliment

Certificació UNE 19601